สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงพันธุ์ปลาดุก จำนวน 300 ตัว

กิจกรรม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงพันธุ์ปลาดุก จำนวน 300 ตัว
วันที่ 24/05/2019 - 24/05/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,950.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 486 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดแม่เปียะทั้งโรงเรียน จำนวน 486 คน
รายละเอียดกิจกรรม :
1. แช่ต้นกล้วยในบ่อซีเมนต์บ่อละ 1 ต้น จำนวน 2 สัปดาห์
2. ถ่ายน้ำทิ้ง แล้วปล่อยน้ำใหม่ ไว้จำนวน 3 วัน
3. วันที่ 3 ใส่ทรายก้นบ่อบาง ๆ และแช่ถุงที่มีลูกปลาดุไว้ 1 คืน โดนไม่นำลูกปลาดุกออกจากถุง
4. ปล่อยลูกปลาดุลงในบ่อซีเมนต์ จำนวน 4 บ่อ บ่อละ 80 ตัว
5. ให้อาหารปลาดุกเล็ก บ่อละ 1 ขีด จำนวน 4 บ่อ