สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนวัดแม่เปียะ (โรงเรียนวัดแม่เปียะ)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
20 พ.ค. 62 - 17 มิ.ย. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปลูกผักในแปลงผัก (ผักบุ้ง) และดูแลผัก 486 3,875.00 3,875.00
21 พ.ค. 62 - 18 มิ.ย. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปลูกผักกาดเขียวในแปลงดินยกพื้น และดูแลผัก 486 4,425.00 4,425.00
22 พ.ค. 62 - 21 มิ.ย. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปลูกผักสวนครัว และดูแลผัก 486 950.00 950.00
23 พ.ค. 62 - 24 มิ.ย. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ และดูแลผัก 486 4,800.00 4,800.00
24 พ.ค. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงพันธุ์ปลาดุก จำนวน 300 ตัว 486 5,950.00 5,950.00
รวม 2,430 20,000.00 5 20,000.00