สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการผู้เรียนสุขภาพดีโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์)(โรงเรียนวัดโรง ขาวประชาสรรค์)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการผู้เรียนสุขภาพดีโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์)(โรงเรียนวัดโรง ขาวประชาสรรค์)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรณเพ็ญ พัทบุรี (0892133058)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของนักเรียน ที่มีภาวะโภชนาการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กำหนด เด็กอ้วน จำนวน 7 คน คิด เป็นร้อยละ 8.14
0.00
2 ร้อยละของนักเรียน ที่มีภาวะโภชนาการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กำหนด เด็กผอม จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.65
0.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

"เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมอบแด่พสกนิกรชาวไทย เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตบนหลักแนวคิดพึ่งตนเอง มีคุณธรรม กับความรู้เพื่อให้คนส่วนใหญ่ พออยู่ พอกิน พอมี พอใช้ โดยคำนึงถึง 3 หลักการ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ดังนั้น โรงเรียนจึงน้อมนำหลกปรัชญามาสู่การปฏิบัติเพื่อบูรณาการเนื้อหา ความรู้ กับชีวิตจริง โดยใช้กิจกรรมปลูกผักสวนครัวและประมง เพื่อนำผลิตที่ได้มาทำเป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้รับประทานทุกวัน ทำให้นักเรียนได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนมีสุขอนามัยที่ดีทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียนได้นาหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

นักเรียนได้รับความรู้และ ปฏิบัติการได้จริง

50.00
2 เพื่อให้นักเรียนมีภาวะ โภชนาการด้านน้ าหนักและ ส่วนสูงตามเกณฑ์

นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูง ตามเกณฑ์ทุกคน

4.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 87
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียน 87 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. ทำเกษตรในโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวัน
  • ประชุมครูและนักเรียนเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
  • สำรวจความต้องการขั้นพื้นฐานและอุปกรณ์ที่จำเป็นมีเมล็ดผักบุ้ง ผักกาดขาว ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง บวบ ฟักเขียว ถั่วฝักยาว ข้าวโพด เมล็ดผักทั้งหมดราคา 3,000 บาท ปุ๋ยคอก 50 กระสอบ เหล็กเส้นสำหรับทำคานปลูกพืชที่เป็นเถา ขนาด 6 หุน 30 เส้น เสาปูนยาวครึ่งเมตร 8 ต้น และตาข่ายอวนขนาด4 x 20 ม. 1 ผืน
 2. ประมงในโรงเรียน
  • ประชุมครูและนักเรียนเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
  • สำรวจความต้องการขั้นพื้นฐานและอุปกรณ์ที่จำเป็น กระชังเลี้ยงปลาขนาด 6 x 6 ม. พันธ์ุปลาดุกและอาหารปลาดุก

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก
- พันธุ์ปลาดุก 2,000 บาท
- อาหารปลา 3,000 บาท
- กระชังปลาขนาด 6x6 ม. 3,000 บาท

กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
- เมล็ดผัก 3,000 บาท
- ปุ๋ยคอก 1,500 บาท
- โครงเหล็ก 3x20 ม. เหล็ก 6 หุน 30 เส้น เสาปูนยาวครึ่งเมตร 8 ต้น ตาข่ายอวน 4x20 ม. 1 ผืน 7,500 บาท

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ มีีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีทุกคน
 • นักเรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกคน
 • นักเรียนได้มีอาหารกลางวันรับประทานทุกคน
 • นักเรียนมีภาวะโภชนาการสูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานทุกคน
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 14:54 น.