สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย โรงเรียนบ้านโคกพยอม (โรงเรียนบ้านโคกพยอม)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย โรงเรียนบ้านโคกพยอม (โรงเรียนบ้านโคกพยอม)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านโคกพยอม ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโ่ข่ง จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปัทมพร สุวรรณจำ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8848238688988,100.4433815697place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 เด็กที่มีภาวะอ้วนหรือผอม จะเกิดผลกระทบต่อร่างกายและการเจริญเติบโตของเด็ก จากการสำรวจพบว่า - มีเด็กผอม จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.26 - มีเด็กอ้วน จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.32 - ผลผลิตทางการเกษตรภายในโรงเรียนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน เพราะม
5.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และปลอดภัย โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรภายในโรงเรียนนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวัน
  1. นักเรียนอ้วนและนักเรียนผอมมีภาวะเสี่ยงลดลงร้อยละ 2
2.00
2 2. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และรับประทานอาหารจำพวกผัก และผลไม้ มากขึ้น
  1. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ในเรื่องการบริโภคอาหารที่มีประโยขน์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารจำพวกผัก และผลไม้ มากขึ้น
95.00
3 3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเกษตรในโรงเรียนเพิ่มผลผลิตสำหรับเป็นวัตถุดิบในการ
  1. โรงเรียนจัดกิจกรรมทางการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตสำหรับเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน
100.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 104
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครู 8 -
นักการ 1 -
นักเรียน 94 -
แม่ครัว 1 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20,000.00 2 0.00
1 - 12 เม.ย. 62 เตรียมพื้นที่และเตรียมแปลงปลูกผัก 0 20,000.00 -
20 - 26 พ.ค. 62 ปลูกผักปลอดสารพิษ 0 0.00 0.00
28 มิ.ย. 62 - 8 ก.ค. 62 ระยะเก็บเกี่ยว 0 0.00 0.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. นักเรียนอ้วนและนักเรียนผอมมีภาวะเสี่ยงลดลงร้อยละ 2
  2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ในเรื่องการบริโภคอาหารที่มีประโยขน์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารจำพวกผัก และผลไม้ มากขึ้น
  3. โรงเรียนจัดกิจกรรมทางการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตสำหรับเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน
  4. โรงเรียนมีผักที่ปลอดภัยในการนำมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
  5. โรงเรียนมีพื้นที่ในการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการได้รับงบเพื่อปรับปรุงพื้นที่และจัดบริเวณในการเพาะปลูกได้ดีขึ้น
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 14:33 น.