สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย โรงเรียนบ้านโคกพยอม (โรงเรียนบ้านโคกพยอม)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 - 12 เม.ย. 62 เตรียมพื้นที่และเตรียมแปลงปลูกผัก 43 20,000.00 20,000.00
20 - 26 พ.ค. 62 ปลูกผักปลอดสารพิษ 101 0.00 0.00
28 มิ.ย. 62 - 8 ก.ค. 62 ระยะเก็บเกี่ยว 104 0.00 0.00
รวม 248 20,000.00 3 20,000.00