สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย โรงเรียนบ้านโคกพยอม (โรงเรียนบ้านโคกพยอม)

assignment
บันทึกกิจกรรม
ระยะเก็บเกี่ยว28 มิถุนายน 2562
28
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านโคกพยอม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นักเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลแปลงเกษตรแต่ละส่วน  จะนำผลผลิตมาขายให้แก่อาหารกลางวันของโรงเรียน ขายโดยยึดจากราคาในท้องตลาด  เพื่อนำเงินที่ได้ไปซื้อพันธุ์ผักมาปลูกในรอบต่อไป

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

  1. นักเรียนทุกคนรวมทั้งบุคคลากรในโรงเรียนได้รับประทานผักปลอดสารพิษ

  2. นักเรียนได้เรียนรู้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร

  3. โรงเรียนมีผักปลอดสารพิษเพียงพอต่อความต้องการในการประกอบอาหารกลางวัน

ผลลัพธ์

1.นักเรียนเกิดทักษะในการทำงาน

2.นักเรียนชื่นชอบในการรับประทานผักมากขึ้น

3.ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนลดลง

ปลูกผักปลอดสารพิษ20 พฤษภาคม 2562
20
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านโคกพยอม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แบ่งเขตรับผิดชอบโดยแบ่งตามระดับชั้น

ป.1 ปลูกผักในแปลงก่ออิฐ บริเวณ หน้าโรงอาหาร โดบปลูกผักกาดขาว

ป.2 ปลูกบวม ในท่อซีเมนต์ กิจกรรมรอบรั้วครัวกินได้

ป.3 ดูแลโรงเห็ดนางฟ้าของโรงเรียน

ป.4 ดูแลสวนมะนาว ผักเหลียง และสวนกล้วย

ป.5-6 ปลูกผักในแปลงเรขาคณิต ผักไฮโดรโปนิกส์

ทุกกิจกรรมดำเนินการโดยนักเรียน และมีครูประจำชั้นคอยช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษา และอำนวยความสะดวก

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1. ปลูกผักกาดขาวในแปลงก่ออิฐ จำนวน 4 แปลง 2.ปลูกบวมในท่อซีเมนต์ จำนวน 30 ท่อ 3.ปลูกผักไอโดรโปนิกส์ 1 แปลง 4.ปลูกผักกาดสายซิ่ม ในแปลงเรขาคณิต จำนวน 10 แปลง

ผลลัพธ์ 1. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการปลูกผักปลอดสารพิษ 2. นักเรียนเกิดความรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ และตระหนักในเรื่องการรักษาสุขภาพโดยการเลือกอาหารรับประทาน

เตรียมพื้นที่และเตรียมแปลงปลูกผัก1 เมษายน 2562
1
เมษายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านโคกพยอม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ขั้นเตรียมแปลงเกษตร

1.1 กิจกรรมรอบรั้วครัวกินได้

  • ปรับพื้นที่ในการวางท่อซีเมนต์ โดยนักเรียนชั้นป.5-6 ร่วมกับนักการโรงเรียน

  • ผสมดินเพื่อใส่ลงท่อซีเมนต์  และพักดินไว้ เพื่อเตรียมปลูกผัก

1.2 กิจกรรมปลูกผักเรขาคณิต

  • เตรียมแปลงปลูกผักโดยก่ออิฐเป็นร่องผัก (งบจากเขตพื้นที่) หลังจากนั้นผสมดินและนำดินที่จัดซื้อมาจากงบ สจรส. ลงแปลงเพื่อเตรียมพักดินและปลูกผัก โดยนักเรียนชั้นป.4-6 และครูผู้เรียนผิดชอบ
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต(Output)

  1. มีแปลงปลูกผักจากท่อซีเมนต์ จำนวน 30 ท่อ

  2. มีแปลงปลูกผักโดยการก่ออิฐทำแปลงเกษตร จำนวน 4 แปลง

  3. มีอุปกรณ์ในการปลูกผักพร้อมและเพียงพอต้องความต้องการของนักเรียน

ผลลัพธ์

โรงเรียนมีพื้นที่ในการปลูกผักเป็นสัดส่วน และสามารถปลูกผักได้ในปริมาณที่มากขึ้น