สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย โรงเรียนบ้านโคกพยอม (โรงเรียนบ้านโคกพยอม)

ปลูกผักปลอดสารพิษ

ปลูกผักปลอดสารพิษ

20 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนบ้านโคกพยอมโรงเรียนบ้านโคกพยอม
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แบ่งเขตรับผิดชอบโดยแบ่งตามระดับชั้น

ป.1 ปลูกผักในแปลงก่ออิฐ บริเวณ หน้าโรงอาหาร โดบปลูกผักกาดขาว

ป.2 ปลูกบวม ในท่อซีเมนต์ กิจกรรมรอบรั้วครัวกินได้

ป.3 ดูแลโรงเห็ดนางฟ้าของโรงเรียน

ป.4 ดูแลสวนมะนาว ผักเหลียง และสวนกล้วย

ป.5-6 ปลูกผักในแปลงเรขาคณิต ผักไฮโดรโปนิกส์

ทุกกิจกรรมดำเนินการโดยนักเรียน และมีครูประจำชั้นคอยช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษา และอำนวยความสะดวก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1. ปลูกผักกาดขาวในแปลงก่ออิฐ จำนวน 4 แปลง 2.ปลูกบวมในท่อซีเมนต์ จำนวน 30 ท่อ 3.ปลูกผักไอโดรโปนิกส์ 1 แปลง 4.ปลูกผักกาดสายซิ่ม ในแปลงเรขาคณิต จำนวน 10 แปลง

ผลลัพธ์ 1. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการปลูกผักปลอดสารพิษ 2. นักเรียนเกิดความรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ และตระหนักในเรื่องการรักษาสุขภาพโดยการเลือกอาหารรับประทาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open