สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย โรงเรียนบ้านโคกพยอม (โรงเรียนบ้านโคกพยอม)

ปลูกผักปลอดสารพิษ20 พฤษภาคม 2562
20
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านโคกพยอม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

แบ่งเขตรับผิดชอบโดยแบ่งตามระดับชั้น

ป.1 ปลูกผักในแปลงก่ออิฐ บริเวณ หน้าโรงอาหาร โดบปลูกผักกาดขาว

ป.2 ปลูกบวม ในท่อซีเมนต์ กิจกรรมรอบรั้วครัวกินได้

ป.3 ดูแลโรงเห็ดนางฟ้าของโรงเรียน

ป.4 ดูแลสวนมะนาว ผักเหลียง และสวนกล้วย

ป.5-6 ปลูกผักในแปลงเรขาคณิต ผักไฮโดรโปนิกส์

ทุกกิจกรรมดำเนินการโดยนักเรียน และมีครูประจำชั้นคอยช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษา และอำนวยความสะดวก

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1. ปลูกผักกาดขาวในแปลงก่ออิฐ จำนวน 4 แปลง 2.ปลูกบวมในท่อซีเมนต์ จำนวน 30 ท่อ 3.ปลูกผักไอโดรโปนิกส์ 1 แปลง 4.ปลูกผักกาดสายซิ่ม ในแปลงเรขาคณิต จำนวน 10 แปลง

ผลลัพธ์ 1. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการปลูกผักปลอดสารพิษ 2. นักเรียนเกิดความรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ และตระหนักในเรื่องการรักษาสุขภาพโดยการเลือกอาหารรับประทาน