สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย โรงเรียนบ้านโคกพยอม (โรงเรียนบ้านโคกพยอม)

ระยะเก็บเกี่ยว

ระยะเก็บเกี่ยว

28 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านโคกพยอมโรงเรียนบ้านโคกพยอม
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นักเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลแปลงเกษตรแต่ละส่วน  จะนำผลผลิตมาขายให้แก่อาหารกลางวันของโรงเรียน ขายโดยยึดจากราคาในท้องตลาด  เพื่อนำเงินที่ได้ไปซื้อพันธุ์ผักมาปลูกในรอบต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

  1. นักเรียนทุกคนรวมทั้งบุคคลากรในโรงเรียนได้รับประทานผักปลอดสารพิษ

  2. นักเรียนได้เรียนรู้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร

  3. โรงเรียนมีผักปลอดสารพิษเพียงพอต่อความต้องการในการประกอบอาหารกลางวัน

ผลลัพธ์

1.นักเรียนเกิดทักษะในการทำงาน

2.นักเรียนชื่นชอบในการรับประทานผักมากขึ้น

3.ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนลดลง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open