สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย โรงเรียนบ้านโคกพยอม (โรงเรียนบ้านโคกพยอม)

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20,000.00 2 0.00
1 - 12 เม.ย. 62 เตรียมพื้นที่และเตรียมแปลงปลูกผัก 0 20,000.00 -
20 - 26 พ.ค. 62 ปลูกผักปลอดสารพิษ 0 0.00 0.00
28 มิ.ย. 62 - 8 ก.ค. 62 ระยะเก็บเกี่ยว 0 0.00 0.00