สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการปลูกผักเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนวัดเนินพิจิตร (โรงเรียนวัดเนินพิจิตร)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการปลูกผักเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนวัดเนินพิจิตร (โรงเรียนวัดเนินพิจิตร)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 19,995.50 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดเนินพิจิตร ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนวัดเนินพิจิตร (074593692)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9968605682702,100.58389856326place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 19,995.50
รวมงบประมาณ 19,995.50
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 เด็กอ้วน
4.00
2 ร้อยละเด็กไม่ได้รับประทานอาหารเช้า
10.00
3 ร้อยละเด็กเตี้ยในโรงเรียน
5.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต แต่ในปัจจุบันเด็กในวัยก่อนเรียนและในวัยเรียนอยู่ในภาวะความเสี่ยงทางด้านสุขภาพอย่างน่าเป็นห่วง ทั้งนี้เนื่องจากแด็กต้องบริโภคอาหารพืชผัก และผลไม้ที่ไม่ปลอดภัย ทำให้มีการสะสมสารพิษภายในร่างกายเป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการเกิดโรคชนิดต่างๆ ได้ ดังนั้นพืชผักสวนครัวจึงเป็นอาหารประจำวันของมนุษย์ เป็นแหล่งอาหารที่ให้ทั้งแร่ธาตุและวิตามินที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ซึ่งเป็นผักที่ปลูกง่ายให้ผลผลิตตลอดทั้งปี และเนื่องจากปัจจุบันได้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นจึงได้มีการจัดโครงงานนี้ขึ้นมา โรงเรียนวัดเนินพิจิตรเห็นความสำคัญของสุขภาพนักเรียนจึงได้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนชั้นปีที่ 1- 6 ทำกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษภายในโรงเรียน เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวัน ส่วนผลผลิตที่เหลือนำมาจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่นักเรียน ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และฝึกทักษะในการทำงานด้านอาชีพเบื้องต้น และสามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเองและพัฒนาอาชีพต่อไป

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

เด็กอ้วน

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกบริโภคอาหาร และวิธีประกอบอาหารที่ปลอดภัย

นักเรียนร้อยละ 100 เลือกบริโภคอาหาร และวิธีประกอบอาหารที่ปลอดภัย

5.00 0.00
2 เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันครบ 5 หมู่ และมีคุณค่าทางโภชนาการ

นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และมีคุณค่าทางโภชนาการ

0.00
3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการปลูกผัก และสามารถปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน

นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการปลูปผัก

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 80
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครู 6 -
นักเรียน 44 -
ผู้ปกครอง 30 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 1,000.00 2 19,995.50
21 พ.ย. 61 กิจกรรมเพาะเห็ด 0 1,000.00 10,000.00
30 พ.ย. 61 - 30 ก.ย. 62 ปลูกผักสวนครัว 0 0.00 9,995.50
 1. ขั้นเตรียมการ

  1.1 จัดทำโครงการ 1.2 นำเสนอโครงการ 1.3 ประชุมคณะกรรมการทำงาน

 2. ขั้นดำเนินการ

  1. กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
  • ปรับปรุงพื้นที่ในโรงเรือนโดยปูหินคลุก
  • ต่อระบบท่อน้ำเข้าโรงเรือน
  • การจัดเตรียมดินเพื่อเตรียมที่จะเพาะปลูก
  • เตรียมพันธุ์พืช
  • แบ่งกลุ่มนักเรียน ป.1-ป.3 ปลูกในล้อรถยนต์
  • แบ่งกลุ่มนักเรียน ป.4-ป.6 ปลูกในโรงเรือน
  • ลงมือปฏิบัติ
  • เก็บเกี่ยวผลผลิต ประกอบอาหาร พร้อมทั้งจำหน่าย

  2.กิจกรรมเพาะเห็ด

  • ปรับปรุงโรงเรือน
  • จัดหาซื้อก้อนเห็ด
  • ลงมือปฏิบัติ
  • เก็บเกี่ยวผลผลิต ประกอบอาหาร พร้อมทั้งจำหน่าย

  3.ขั้นประเมินผล

  1.จัดทำการประเมินผลเมื่อเสร็จโครงการ

  2.ประชุมคณะทำงานโครงการ เพื่อสรุปความพึงพอใจและความร่วมมือ

  4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข

  1.ประชุมคณะทำงานสรุปโครงการเพื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา

  2.รายงานผลโครงการ

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นักเรียนร้อยละ 100 เลือกบริโภคอาหาร และวิธีประกอบอาหารที่ปลอดภัย
 2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และมีคุณค่าทางโภชนาการ
 3. นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการปลูกผัก
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 14:33 น.