สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพและอาหารโรงเรียนวัดโคกม่วง (โรงเรียนวัดโคกม่วง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพและอาหารโรงเรียนวัดโคกม่วง (โรงเรียนวัดโคกม่วง)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดโคกม่วง ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุนิสา ศรประสิทธิ์ (0909829431)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของภาวะเด็กผอม
25.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันจำนวนนักเรียนของโรงเรียนวัดโคกม่วงมีภาวะโภชนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 25 ในปัจจุบันจำนวนนักเรียนของโรงเรียนวัดโคกม่วงมีภาวะโภชนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 25

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

เพื่อลดภาวะการผอมของนักเรียนลงอัตราร้อยละ 15

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง

นักเรียนมีผลการตรวจวัดสมรรถภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

180.00
2 เพื่อให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ที่กำหนด

นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 90

180.00
3 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ

นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 90

180.00
4 เพื่อให้มีวัสดุดิบที่มีคุณภาพใช้ในการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

โรงเรียนใช้วัสดุดิบภายในโรงเรียนประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานร้อยละ 50 ของผลผลิต

180.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20,000.00 1 0.00
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0 0.00 0.00
10 ต.ค. 61 เตรียมบ่อปลา /เลี้ยงปลาดุก 0 20,000.00 -

1.ปรับพื้นที่เพื่อวางท่อซีเมนต์ 2.สั่งท่อซีเมนต์ จำนวน  ท่อ 3.สั่งพันธุ์ปลาดุก ขนาด  จำนวน  ตัว 4.สั่งอาหารปลาดุกเล็ก กระสอบ ปลาดุกใหญ่  กระสอบ

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • โรงเรียนได้นำปลาดุกมาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกคน
  • นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันและมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 14:54 น.