สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (โรงเรียนวัดปรางแก้ว)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (โรงเรียนวัดปรางแก้ว)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดปรางแก้ว ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุภัทร์ อินประดับ (0897396223)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันด้วยสภาพของเศรษฐกิจที่ต้องมีการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในสังคม ทำให้ผู้ปกครองต้องหารายได้ให้เพียงพอกับรายจ่ายของครอบครัวทำให้ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลานทำให้ร้อยละ 30 ของนักเรียนไม่ได้รับประทานอาหารเช้าเป็นประจำ ร้อยละ 20 ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าในบางวัน ตลอดจนวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนต้องซื้อจากตลาดซึ่งอาจจะมีสารปนเปื้อนและไม่ปลอดภัยต่อการรับประทานของนักเรียน

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมผลผลิตสำหรับการประกอบอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

ร้อยละของวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียน

0.00
2 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการและตามหลักของอาหารปลอดภัย

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับประทานอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการและอาหารปลอดภัย

0.00
3 เพื่อส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน

ร้อยละของนักเรียนที่มีรายได้ระหว่างเรียน

0.00
4 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ร้อยละของนักเรียนที่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการการเรียนรู้

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 178
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียนในโรงเรียน 128 -
ผู้ปกครอง 50 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 10,015.00 3 10,000.00
1 ม.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 เตรียมแปลงดินเพาะปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน 0 5.00 0.00
1 ม.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 การเพาะเห็ดในโรงเรือน 0 5.00 5,000.00
1 ม.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 การทำปุ๋ยอินทรีย์ 0 5.00 5,000.00
22 พ.ค. 62 เตรียมล้างบ่อซีเมนต์เพื่อลงปลาดุก 0 10,000.00 -
1 ส.ค. 62 เก็บผลผลิตเห็ดให้กับโรงอาหารโรงเรียน 0 0.00 -

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน

 • จอบ 5 ด้ามๆละ 300 บาท
 • ช้อนปลูก 10 อันๆละ 30 บาท
 • ส้อมพรวน 10 อันๆละ 30 บาท
 • บัวรดน้ำ 10 อันๆละ 120 บาท
 • ตาข่ายพรางแสงสีเขียว 1 ม้วนใหญ่ 1,100
 • เมล็ดพันธุ์ผัก 30 ซองๆละ 20 บาท

กิจกรรมการเพาะเห็ดในโรงเรือน

 • ก้อนเชื้อเห็ด 400 ก้อนๆละ 8 บาท
 • สายยาง 10 เมตรๆละ 60 บาท
 • กระสอบป่าน 30 กระสอบๆละ 20 บาท
 • ปูนขาว 5 กระสอบๆละ 40 บาท

กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์

 • พันธุ์ปลาดุก 400 ตัวๆละ 2 บาท
 • อาหารปลาดุก 6 กระสอบๆละ 500 บาท
 • สวิงตักปลา 4 อันๆละ 50 บาท
 • รถเข็น 1 คันๆละ 1,000 บาท

กิจกรรมการทำปุ๋ยอินทรีย์

 • ปุ๋ยคอก (ขี้ไก่) 100 กระสอบๆละ 30 บาท
 • แกลบดิบ 100 กระสอบๆละ 10 บาท
 • หัวเชื้อEM 10 ขวดๆละ 100 บาท
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562 16:28 น.