สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์โรงเรียนบ้านกรอบ (โรงเรียนบ้านกรอบ)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์โรงเรียนบ้านกรอบ (โรงเรียนบ้านกรอบ)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านกรอบ ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนบ้านกรอบ ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ม.4 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.246848996679,100.40306091309place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โดยการบูรณาการอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ คุณค่าถูกหลักโภชนาการ ช่วยลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย   โรงเรียนบ้านกรอบได้เล็งเห็นความสำคัญของการเลี้ยงปลาดุก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เห็นคุณค่า และประโยชน์ในการเลี้ยงปลาดุก ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการปลูกฝังในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง     ทางโรงเรียน จึงได้ดำเนินการโครงการเลี้ยงปลาดุก เพื่อเป็นการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ทำให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันและได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทุกคน

1.ร้อยละนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันและได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทุกคน

85.00
2 2.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงปลาดุก

2.ร้อยละของนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงปลาดุก

80.00
3 เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ร้อยละของนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

85.00
4 เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวนกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 213
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครู 14 -
นักเรียน 199 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20.00 1 20,000.00
1 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก 0 20.00 20,000.00

กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 1.ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน
2.จัดทำโครงการ 3.ขออนุมัติโครงการ 4.ดำเนินงานตามโครงการ 5.สรุปผล/ประเมินผล 6.รายงานผลการจัดกิจกรรม

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจในเลี้ยงปลาดุก 2.นักเรียนมีการเจริญเติบโตสมวัย

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 13:40 น.