สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์โรงเรียนบ้านกรอบ (โรงเรียนบ้านกรอบ)

กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก15 เมษายน 2562
15
เมษายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.นักเรียนชั้นประถมที่4-5 และครูช่วยเตรียมบ่อเลี้ยงปลาดุก จำนวน 1บ่อ (บ่อซีเมนต์) จัดทำบ่อซีเมนต์ นำหยวกกล้วยมาแช่ในท่อซีเมนต์ประมาณ 2 สัปดาห์เพื่อขจัดครบปูนซีเมนต์
ปล่อยน้ำเข้าบ่อซีเมนต์ นำลูกปลาดุกพันธุ์รัฐเซีย จำนวน 1500 ตัว ปล่อยในบ่อซีเมนต์ ระหว่างอนุบาลลูกปลาดุกหาผักตบชวามาใส่บ่อเพราะลูกปลาดุกจะชอบเข้าไปอาศัยในรากของผักตบชวา นักเรียนที่รับผิดชอบให้อาหารสำเร็จรูปแบบเม็ด กินอย่างเต็มที่วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น และเปลี่ยนถ่ายน้ำทุก ๆ 2 สัปดาห์
โดยระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 2 – 3 เดือน

2.ปลาดุกที่เลี้ยงไว้ยังไม่สามารถจับได้ เนื่องจากยังเล็กอยู่ ซึ่งคาดว่าสามารถจับได้ในเทอมการศึกษานี้ ก่อนปิดภาคเรียน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีการเลี้ยงปลาดุกพันธุ์รัฐเซีย จำนวน 1500 ตัว ในบ่อเลี้ยง จำนวน 1บ่อ รอให้ปลาดุกโตเต็มวัยเพื่อนำผลผลิตที่ได้ส่งโครงการอาหารกลางวัน

2.นักเรียนมีความรู้ในการเลี้ยงปลาดุก

3.นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน

4.โรงเรียนมีแหล่งผลิตปลาดุกที่มีความปลอดภัย