สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : 1. เพื่อให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันและได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทุกคน

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : 2.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงปลาดุก

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

1 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก 20.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้