สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเกษตรเพื่อสุขภาพ (โรงเรียนวัดทุ่งข่า)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 ธันวาคม 2561 - 30 พฤษภาคม 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดทุ่งข่า ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิยม ไกรสนาม (0819590623)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ธ.ค. 2561 30 พ.ค. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

กระบวนการจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร ไม่เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล (สะอาด ปลอดสารเคมี) เช่น วัตถุดิบในการประกอบอาหาร

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้โรงเรียนมีวัตถุดิบที่ปลอดจากสารเคมีในการประกอบอาหาร

ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยวัตถุดิบที่ปราศจากสารเคมี

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 60
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กรรมการ ชุมชน นักศึกษาฯ 33 -
ครู 6 -
นักเรียน 21 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 6,055.00 0 0.00
17 ธ.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเตรียมการสร้างสถานที่ปลูกผัก 0 6,055.00 -
27 - 30 พ.ค. 62 โรงเรียนยกพื้นปลูกผักและทำค้างถาวรปลูกไม้เถา 0 0.00 -

ปลูกพืชผักสวนครัว รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

1.ปลูกพืช

 • มะนาว 10 ต้น ราคา - บาท
 • ท่อซิเมนต์ 10 ท่อ ราคา 1,900 บาท
 • กล้วยไข่ 20 หน่อ ราคา - บาท
 • กล้วยน้ำหว้า 20 หน่อ ราคา - บาท

2.ปลูกผักสวนครัว

พันธุ์ผัก: ผักกาด ผักคะน้า มะเขือ พริก ถั่วฝักยาว

ปุ๋ยอินทรี แกลบ 40 กระสอบ ราคา 1,600 บาท มูลวัว 40 กระสอบ ราคา 2,000 บาท มูลไก่ 50 กระสอบ ราคา 2,000 บาท มูลสุกร 40 กระสอบ ราคา 1,600 บาท

 • กาบมะพร้าว 50 กระสอบ ราคา 2,000 บาท
 • กากน้ำตาล 1 ถัง ราคา 450 บาท
 • หัวเชื้อ 5 ลิตร ราคา 500 บาท

วัสดุอุปกรณ์การปลูก

 • จอบ 10 ด้าม (ด้ามไม้) ราคา 3,400 บาท
 • บัวรดน้ำ 15 อัน ราคา 1,200 บาท
 • ซ่อมพรวน 15 อัน ราคา 450 บาท
 • พลาสติกคลุมแปลง 1 ม้วน ราคา 1,600 บาท
 • สแลน 80 เปอร์เซ็น 1 ม้วน ราคา 1,300 บาท
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนได้รับอาหารถูกหลักโภชนาการ นักเรียนสามารถเรียนรู้เรื่องการเกษตรนำเอาไปใช้ในการดำรงชีวิตและครู  ชุมชน ได้ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 13:41 น.