สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
17 ธ.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเตรียมการสร้างสถานที่ปลูกผัก 34 0.00 0.00
1 ก.พ. 62 จัดซื้อวัสดุ 0 20,000.00 20,000.00
27 - 30 พ.ค. 62 โรงเรียนยกพื้นปลูกผักและทำค้างถาวรปลูกไม้เถา 0 0.00 0.00
รวม 34 20,000.00 3 20,000.00