สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเตรียมการสร้างสถานที่ปลูกผัก

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเตรียมการสร้างสถานที่ปลูกผัก

17 ธันวาคม 2561
โรงเรียนวัดทุ่งข่าโรงเรียนวัดทุ่งข่า
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประชุมกรรมการสถานศึกษา

2.ประชุมนักศึกษาร่วมกับกรรมการฯ

3กรรมการร่วมตัดไม้ไผ่จัดทำโครงหลังคาเพื่อปลูกผัก

4.นักศึกษาประชุมวางแผนการช่วยเหลือการปลูกผัก

5.นักศึกษาปฏิบัติงานสอนนักเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ผลผลิต ผักกาดขาว ผักบุ้ง กวางตุ้ง ให้ผลผลิตสัปดาห์ละ 5 กิโลกรัม ตลอดการทโครงการเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 15 กิโลกรัม ปลูกพริกสนจำนวน 6-7 ต้นพ กำลังออกผล มะเขือ ตอนนี้ให้ผลผลิต ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ เสาวรส ยังไม่ออกผล และขณะนี้กำลังปลูกต้นคูรเสริม

-ผลลัพธ์ 1.ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 2.มีโรงเรียนสำหรับการปลูกผักสวนครัว 3.นักเรียนและนักศึกษามีความสุขได้ปฏิบัติกิจกรรมจนสำเร็จ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open