สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โรงเรียนยกพื้นปลูกผักและทำค้างถาวรปลูกไม้เถา

โรงเรียนยกพื้นปลูกผักและทำค้างถาวรปลูกไม้เถา

27 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนวัดทุ่งข่าโรงเรียนวัดทุ่งข่า
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.สร้างโรงเรือนยกพื้นสูงปลูกผัก จำนวน  4  หลัง 2.สร้างค้างถาวรปลูกเสาวรส  จำนวน  16  ต้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีโรงเรือนยกพื้นสำหรับปลูกผัก และมีค้างสำหรับไม้เถาถาวร

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open