สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเตรียมการสร้างสถานที่ปลูกผัก

กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเตรียมการสร้างสถานที่ปลูกผัก
วันที่ 17/12/2018 - 17/12/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 34 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1.คณะกรรมการ จำนวน 6 คน
2.ผู้ปกครอง จำนวน 21 คน
3.นักศึกษาม.ราชภัฏสงขลา จำนวน 7 คน
รายละเอียดกิจกรรม :
-ประชุมกรรมการสถานศึกษา
-ประชุมนักศึกษารวมกับกรรมการ
-กรรมการตัดไม้ไฝ่จัดทำโครงหลังคาเพื่อปลูกผัก
-นักศึกษาประชุมวางแผนการช่วยเหลือ
-นักศึกษาปฏิบัติงาน สอนนักเรียน