สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
บันทึกกิจกรรม
จัดซื้อวัสดุ6 สิงหาคม 2019
6
สิงหาคม 2019รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนวัดทุ่งข่า
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ  13 รายการ (รายละเอียดตามใบเสร็จ)

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อมาใช้ในโครงการเกษตรเพื่อสุขภาพ

โรงเรียนยกพื้นปลูกผักและทำค้างถาวรปลูกไม้เถา27 พฤษภาคม 2019
27
พฤษภาคม 2019รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนวัดทุ่งข่า
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.สร้างโรงเรือนยกพื้นสูงปลูกผัก จำนวน  4  หลัง 2.สร้างค้างถาวรปลูกเสาวรส  จำนวน  16  ต้น

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีโรงเรือนยกพื้นสำหรับปลูกผัก และมีค้างสำหรับไม้เถาถาวร

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเตรียมการสร้างสถานที่ปลูกผัก17 ธันวาคม 2018
17
ธันวาคม 2018รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนวัดทุ่งข่า
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประชุมกรรมการสถานศึกษา

2.ประชุมนักศึกษาร่วมกับกรรมการฯ

3กรรมการร่วมตัดไม้ไผ่จัดทำโครงหลังคาเพื่อปลูกผัก

4.นักศึกษาประชุมวางแผนการช่วยเหลือการปลูกผัก

5.นักศึกษาปฏิบัติงานสอนนักเรียน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ผลผลิต ผักกาดขาว ผักบุ้ง กวางตุ้ง ให้ผลผลิตสัปดาห์ละ 5 กิโลกรัม ตลอดการทโครงการเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 15 กิโลกรัม ปลูกพริกสนจำนวน 6-7 ต้นพ กำลังออกผล มะเขือ ตอนนี้ให้ผลผลิต ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ เสาวรส ยังไม่ออกผล และขณะนี้กำลังปลูกต้นคูรเสริม

-ผลลัพธ์ 1.ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 2.มีโรงเรียนสำหรับการปลูกผักสวนครัว 3.นักเรียนและนักศึกษามีความสุขได้ปฏิบัติกิจกรรมจนสำเร็จ