สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

จัดซื้อวัสดุ

จัดซื้อวัสดุ

6 สิงหาคม 2562
โรงเรียนวัดทุ่งข่าโรงเรียนวัดทุ่งข่า
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ  13 รายการ (รายละเอียดตามใบเสร็จ)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อมาใช้ในโครงการเกษตรเพื่อสุขภาพ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 lock_open