สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 6,055.00 0 0.00
17 ธ.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเตรียมการสร้างสถานที่ปลูกผัก 0 6,055.00 -
27 - 30 พ.ค. 62 โรงเรียนยกพื้นปลูกผักและทำค้างถาวรปลูกไม้เถา 0 0.00 -