สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อให้โรงเรียนมีวัตถุดิบที่ปลอดจากสารเคมีในการประกอบอาหาร

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

17 ธ.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเตรียมการสร้างสถานที่ปลูกผัก 6,055.00 -
27 - 30 พ.ค. 62 โรงเรียนยกพื้นปลูกผักและทำค้างถาวรปลูกไม้เถา 0.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้