สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านพรุหวา)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านพรุหวา)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านพรุหวา ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจิรัชยา อินทร์ช่วย นางสาวจุฑามาศ ภักดี (0862939532)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 1. ร้อยละ 15 ของนักเรียนมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
 2. ร้อยละ 50 ของนักเรียนไม่ได้รับประทานอาหารเช้าก่อนมาโรงเรียน
 3. เนื่องจากปัจจุบันวัตถุดิบที่ซื้อมาเพื่อประกอบหารกลางวันส่วนใหญ่มีราคาสูงและยังมีสารปนเปื้อนต่างๆ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นและยังส่งผลข้างเคียงต่อสุขภาพของนักเรียน
stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบตามเกณฑ์ตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นในโรงเรียนมาประกอบอาหาร

นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบตามเกณฑ์ตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นในโรงเรียนมาประกอบอาหาร

362.00
2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร โภชนาการ การแปรรูปและถนอมอาหาร

มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร โภชนาการ การแปรรูปและถนอมอาหาร

362.00
3 เพื่อฝึกทักษะให้แก่ นักเรียนทางด้านการเกษตรเป็นแนวทางประกอบอาชีพต่อไป

นักเรียนทางด้านการเกษตรเป็นแนวทางประกอบอาชีพต่อไป

362.00
4 เพื่อให้โรงเรียน เป็นต้นแบบความพอเพียงของชุมชน

 

362.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 362
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียนในโรงเรียน 362 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 11,000.00 0 0.00
7 ม.ค. 62 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เมล็ดพันธุ์ผัก และไก่ 0 11,000.00 -
 1. ประชุมคณะทางานในการดำเนินกิจกรรม
 2. แบ่งกิจกรรมในการดำเนินงาน
  • นักเรียนระดับปฐมวัยปลูกผัก
  • ชั้น ป.1-ป.2 ปลูกผักและเพาะเห็ด
  • ชั้น ป.3- ป.4 เลี้ยงไก ่
  • ชั้น ป.5 –ป.6 เลี้ยงปลา

งบประมาณใช้จ่ายดังนี้

 • ซื้อไก่ 3,000 บาท
 • ซื่อปลา 5,000 บาท
 • ซื้อพันธุ์ผัก 1,000 บาท
 • ซื้อเห็ด 3,500 บาท
 • อุปกรณ์ในการทำโรงเพาะเห็ด และเล้าไก่ 2,500 บาท
 • บัวรดน้ำ 1,500 บาท
 • จอบ 1,500 บาท
 • ดิน 2,000 บาท
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบตามเกณฑ์ตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นในโรงเรียนมาประกอบอาหาร นักเรียนทางด้านการเกษตรเป็นแนวทางประกอบอาชีพต่อไป ในนาคตโรงเรียนเป็นต้นแบบความพอเพียงของชุมชน

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562 16:18 น.