สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านพรุหวา)

assignment
บันทึกกิจกรรม
ครูและนักเรียนช่วยกันเลี้ยงปลาดุกและเพาะเห็ด18 กุมภาพันธ์ 2562
18
กุมภาพันธ์ 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านพรุหวา
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ครูและนักเรียนช่วยกันเลี้ยงปลาดุกและเพาะเห็ด

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบตามเกณฑ์ตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นในโรงเรียนมาประกอบอาหาร
 2. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร โภชนาการ การแปรรูปและถนอมอาหาร
 3. นักเรียนเกิดทักษะด้านการเกษตร เป็นแนวทางประกอบอาชีพต่อไป
 4. โรงเรียนเป็นแหล่งพันธุ์ดีของชุมชน
 • ผลผลิต

 • ได้ปลาดุกสำหรับส่งเข้าโรงครัวใช้ทำอาหารกลางวันสัปดาห์ละ 20 กิโลกรัม ตลอดการทำโครงการ 50 กิโลกรัม

 • เพาะเห้ดจำนวน 250 ก้อน ได้เห็ดสำหรับส่งเข้าโรงครัวใช้ทำอาหารกลางวันสัปดาห์ละ 5 กิโลกรัม ตลอดการทำโครงการ 50 กิโลกรัม

ดำเนินการจัดซื้อพันธุ์ปลาดุก และก้อนเชื้อเห็ด11 กุมภาพันธ์ 2562
11
กุมภาพันธ์ 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านพรุหวา
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ดำเนินการจัดซื้อพันธุ์ปลาดุก และก้อนเชื้อเห็ด

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบตามเกณฑ์ตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นในโรงเรียนมาประกอบอาหาร
 2. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร โภชนาการ การแปรรูปและถนอมอาหาร
 3. นักเรียนเกิดทักษะด้านการเกษตร เป็นแนวทางประกอบอาชีพต่อไป
 4. โรงเรียนเป็นแหล่งพันธุ์ดีของชุมชน
ครูและนักเรียนช่วยกันปลูกผักและเลี้ยงไก่14 มกราคม 2562
14
มกราคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ครูและนักเรียนช่วยปลูกผักบุ้ง กวางตุ้ง และถั่วพลู ที่ได้จัดหาเมล็ดพันธุ์มา

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบตามเกณฑ์ตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นในโรงเรียนมาประกอบอาหาร
 2. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร โภชนาการ การแปรรูปและถนอมอาหาร
 3. นักเรียนเกิดทักษะด้านการเกษตร เป็นแนวทางประกอบอาชีพต่อไป
 4. โรงเรียนเป็นแหล่งพันธุ์ดีของชุมชน
 • ผลผลิตที่ได้

 • ปลูกผัก 7ท่อ และปลูกในล้อยาง 10 ล้อเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตป้อนสู่โรงครัวเพื่อทำอาหารให้เด็กรับประทานสัปดาห์ละ 2 กิโลกรัม ตลอดระยะเวลาทำโครงการสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 30 กิโลกรัม

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เมล็ดพันธุ์ผัก และไก่7 มกราคม 2562
7
มกราคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และพันธุ์ผัก สำหรับปลูกลงแปลง ดังนี้
- ซื้อพันธุ์ผัก ได้แก่ ผักบุ้ง กวางตุ้ง ถั่วพลู - ไก่ จำนวน 15 ตัว - บัวรดน้ำ - จอบ - ดิน - อุปกรณ์สำหรับทำเล้าไก่และโรงเพาะเห็ด

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบตามเกณฑ์ตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นในโรงเรียนมาประกอบอาหาร
 2. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร โภชนาการ การแปรรูปและถนอมอาหาร
 3. นักเรียนเกิดทักษะด้านการเกษตร เป็นแนวทางประกอบอาชีพต่อไป
 4. โรงเรียนเป็นแหล่งพันธุ์ดีของชุมชน
ครูและนักเรียนช่วยกันจัดเตรียมแปลงผักสำหรับปลูกผัก24 ธันวาคม 2561
24
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ครูและนักเรียนช่วยกันจัดเตรียมแปลงผักสำหรับปลูกผัก

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ครูและนักเรียนช่วยกันเตรียมแปลงผัก ทำให้การเตรียมแปลงผักประสบความสำเร็จ และฝึกความรับผิดชอบของนักเรียน ผักที่ได้จากการปลูกนำมาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารกลางวันให้นักเรียน

ครูและนักเรียนช่วยกันจัดเตรียมโรงเพาะเห็ด17 ธันวาคม 2561
17
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ครูและนักเรียนช่วยกันจัดเตรียมโรงเพาะเห็ดจำนวน 2 หลัง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ครูและนักเรียนช่วยกับเตรียมโรงเพาะเห็ด ทำให้การเตรียมโรงเพาะเห็ดประสบความสำเร็จ และฝึกความรับผิดชอบของนักเรียน

ครูและนักเรียนช่วยกันจัดเตรียมบ่อสำหรับเลี้ยงปลา10 ธันวาคม 2561
10
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ครูและนักเรียนช่วยกันจัดเตรียมบ่อสำหรับเลี้ยงปลา

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ครูและนักเรียนช่วยกับเตรียมบ่อปลา ทำให้การเตรียมบ่อประสบความสำเร็จ และฝึกความรับผิดชอบของนักเรียน

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู5 พฤศจิกายน 2561
5
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูร่วมกันจัดเตรียมการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ได้ประชุม