สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านพรุหวา)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
5 พ.ย. 61 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู 362 0.00 0.00
10 ธ.ค. 61 ครูและนักเรียนช่วยกันจัดเตรียมบ่อสำหรับเลี้ยงปลา 0 0.00 0.00
17 ธ.ค. 61 ครูและนักเรียนช่วยกันจัดเตรียมโรงเพาะเห็ด 0 0.00 0.00
24 ธ.ค. 61 ครูและนักเรียนช่วยกันจัดเตรียมแปลงผักสำหรับปลูกผัก 0 0.00 0.00
7 ม.ค. 62 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เมล็ดพันธุ์ผัก และไก่ 0 11,500.00 11,500.00
14 ม.ค. 62 ครูและนักเรียนช่วยกันปลูกผักและเลี้ยงไก่ 0 0.00 0.00
11 ก.พ. 62 ดำเนินการจัดซื้อพันธุ์ปลาดุก และก้อนเชื้อเห็ด 0 8,500.00 8,500.00
18 ก.พ. 62 ครูและนักเรียนช่วยกันเลี้ยงปลาดุกและเพาะเห็ด 0 0.00 0.00
รวม 362 20,000.00 8 20,000.00