สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านพรุหวา)

ครูและนักเรียนช่วยกันปลูกผักและเลี้ยงไก่

ครูและนักเรียนช่วยกันปลูกผักและเลี้ยงไก่

14 มกราคม 2562
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ครูและนักเรียนช่วยปลูกผักบุ้ง กวางตุ้ง และถั่วพลู ที่ได้จัดหาเมล็ดพันธุ์มา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบตามเกณฑ์ตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นในโรงเรียนมาประกอบอาหาร
  2. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร โภชนาการ การแปรรูปและถนอมอาหาร
  3. นักเรียนเกิดทักษะด้านการเกษตร เป็นแนวทางประกอบอาชีพต่อไป
  4. โรงเรียนเป็นแหล่งพันธุ์ดีของชุมชน
  • ผลผลิตที่ได้

  • ปลูกผัก 7ท่อ และปลูกในล้อยาง 10 ล้อเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตป้อนสู่โรงครัวเพื่อทำอาหารให้เด็กรับประทานสัปดาห์ละ 2 กิโลกรัม ตลอดระยะเวลาทำโครงการสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 30 กิโลกรัม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open