สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านพรุหวา)

ครูและนักเรียนช่วยกันเลี้ยงปลาดุกและเพาะเห็ด

ครูและนักเรียนช่วยกันเลี้ยงปลาดุกและเพาะเห็ด

18 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนบ้านพรุหวาโรงเรียนบ้านพรุหวา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ครูและนักเรียนช่วยกันเลี้ยงปลาดุกและเพาะเห็ด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบตามเกณฑ์ตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นในโรงเรียนมาประกอบอาหาร
  2. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร โภชนาการ การแปรรูปและถนอมอาหาร
  3. นักเรียนเกิดทักษะด้านการเกษตร เป็นแนวทางประกอบอาชีพต่อไป
  4. โรงเรียนเป็นแหล่งพันธุ์ดีของชุมชน
  • ผลผลิต

  • ได้ปลาดุกสำหรับส่งเข้าโรงครัวใช้ทำอาหารกลางวันสัปดาห์ละ 20 กิโลกรัม ตลอดการทำโครงการ 50 กิโลกรัม

  • เพาะเห้ดจำนวน 250 ก้อน ได้เห็ดสำหรับส่งเข้าโรงครัวใช้ทำอาหารกลางวันสัปดาห์ละ 5 กิโลกรัม ตลอดการทำโครงการ 50 กิโลกรัม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open