สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เมล็ดพันธุ์ผัก และไก่

กิจกรรม : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เมล็ดพันธุ์ผัก และไก่
วันที่ 07/01/2019 - 07/01/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 11,500.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุหวา จำนวน 362 คน
รายละเอียดกิจกรรม :
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เมล็ดพันธุ์ผัก และไก่ ดังนี้
- ซื้อพันธุ์ผัก ได้แก่ ผักบุ้ง กวางตุ้ง ถั่วพลู
- ไก่ จำนวน 15 ตัว
- บัวรดน้ำ
- จอบ
- ดิน
- อุปกรณ์ทำโรงเพาะเห็ดและเล้าไก่