สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านพรุหวา)

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู

5 พฤศจิกายน 2561
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูร่วมกันจัดเตรียมการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ได้ประชุม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open