สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านพรุหวา)

ครูและนักเรียนช่วยกันจัดเตรียมบ่อสำหรับเลี้ยงปลา

ครูและนักเรียนช่วยกันจัดเตรียมบ่อสำหรับเลี้ยงปลา

10 ธันวาคม 2561
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ครูและนักเรียนช่วยกันจัดเตรียมบ่อสำหรับเลี้ยงปลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ครูและนักเรียนช่วยกับเตรียมบ่อปลา ทำให้การเตรียมบ่อประสบความสำเร็จ และฝึกความรับผิดชอบของนักเรียน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open