สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านพรุหวา)

ครูและนักเรียนช่วยกันจัดเตรียมโรงเพาะเห็ด

ครูและนักเรียนช่วยกันจัดเตรียมโรงเพาะเห็ด

17 ธันวาคม 2561
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ครูและนักเรียนช่วยกันจัดเตรียมโรงเพาะเห็ดจำนวน 2 หลัง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ครูและนักเรียนช่วยกับเตรียมโรงเพาะเห็ด ทำให้การเตรียมโรงเพาะเห็ดประสบความสำเร็จ และฝึกความรับผิดชอบของนักเรียน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open