สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านพรุหวา)

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เมล็ดพันธุ์ผัก และไก่

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เมล็ดพันธุ์ผัก และไก่

7 มกราคม 2562
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และพันธุ์ผัก สำหรับปลูกลงแปลง ดังนี้
- ซื้อพันธุ์ผัก ได้แก่ ผักบุ้ง กวางตุ้ง ถั่วพลู - ไก่ จำนวน 15 ตัว - บัวรดน้ำ - จอบ - ดิน - อุปกรณ์สำหรับทำเล้าไก่และโรงเพาะเห็ด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบตามเกณฑ์ตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นในโรงเรียนมาประกอบอาหาร
  2. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร โภชนาการ การแปรรูปและถนอมอาหาร
  3. นักเรียนเกิดทักษะด้านการเกษตร เป็นแนวทางประกอบอาชีพต่อไป
  4. โรงเรียนเป็นแหล่งพันธุ์ดีของชุมชน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 11,500.00 0.00 0.00 11,500.00 lock_open