สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบตามเกณฑ์ตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นในโรงเรียนมาประกอบอาหาร

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร โภชนาการ การแปรรูปและถนอมอาหาร

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อฝึกทักษะให้แก่ นักเรียนทางด้านการเกษตรเป็นแนวทางประกอบอาชีพต่อไป

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : เพื่อให้โรงเรียน เป็นต้นแบบความพอเพียงของชุมชน

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

7 ม.ค. 62 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เมล็ดพันธุ์ผัก และไก่ 11,000.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้