สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาหมอศรี (โรงเรียนวัดนาหมอศรี)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาหมอศรี (โรงเรียนวัดนาหมอศรี)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประดิษฐ์ เยี่ยมยกกุล
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ 93/2 ม.1 ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7744172789146,100.6688080222place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปแนวทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจให้ทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีเป้าหมายมุ่งให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักการความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างูมิคุ้มกันในตัวที่ดีภายใต้เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรมที่ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน ตลอดจนเสริมสร้างจิตใจของคนทั้งชาติทุกีะดับชั้นให้มีจิตสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โรงเรียนวัดนาหมอศรี มีนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยยึกคุณธรรมนำความรู้ เห็นความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ขึ้น

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชน ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจให้ทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีเป้าหมายมุ่งให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยยึดหลักการ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุมกันในตัวที่ดี ภายใต้เงื่อนไข ความรู้คู่คุณธรรม ที่ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน ตลอดจนเสริมสร้างจิตใจของคนทั้งชาติทุกระดับชั้น ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบพอเพียง และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการหลากหลาย สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนร้อยละ80 เกิดประสบการณ์ทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น

80.00
2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำการเพาะเห็ด และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการปรัชญาเศรษบกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

80.00
3 เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้และสามารถสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับครอบครัว

นักเรียน คณะครู บุคคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักการปรัชญาเศรษบกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ที่น่าพึงพอใจ

80.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 63
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียน 63 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 28,900.00 3 13,450.00
10 ส.ค. 61 ทำโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า 0 2,000.00 -
1 พ.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 เตรียมกระชังและบ่อเลี้ยงปลา 0 13,450.00 0.00
6 พ.ค. 62 สั่งซื้อพันธุ์ปลา 0 4,500.00 4,500.00
7 พ.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 การดูแลรักษาปลาดุก 0 8,950.00 8,950.00
  • ประชุมชี้แจงโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
  • ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษาวิเคราะห์หลักการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพระราชดำริ
  • จัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้งั 8 กลุ่ม สาระ
  • จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ครูนักเรียนและชุมชนได้รับการปลูกฝั่งความรู้ตามแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.ครูนักเรียนได้รับการปรับเปลี่ยนการสอนให้มีความสอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.ครูนักเรียนชุมชนสามารถสามารถนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในสถานศึกษา และสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้กับชุมชน

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 13:40 น.