สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านเมาะลาแต (โรงเรียนบ้านเมาะลาแต)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านเมาะลาแต (โรงเรียนบ้านเมาะลาแต)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 3 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านเมาะลาแต
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุกัญยา จิตรภูษา (0848558261)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ม.6 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
ละติจูด-ลองจิจูด 6.5361497516062,100.90177566138place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 นักเรียนมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
20.00
2 นักเรียนมีน้ำหนักเกินเกณฑ์
20.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เด็กที่มีภาวะอ้วนหรือผอม จะเกิดผลกระทบต่อร่างกายและการเจริญเติบโตของเด็ก จากการสำรวจพบว่า

 • มีเด็กผอม จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.07

 • มีเด็กอ้วน จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.43

 • นักเรียนร้อยละ 65มีพฤติกรรมเลือกและไม่ชอบรับประทานผัก และผลไม้

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และปลอดภัย โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรภายในโรงเรียนนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวัน
 1. นักเรียนอ้วนและนักเรียนผอมมีภาวะเสี่ยงลดลงร้อยละ 5
20.00 5.00
2 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และรับประทานอาหารจำพวกผัก และผลไม้ มากขึ้น

2.นักเรียนร้อยละ 70 มีความรู้ในเรื่องการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารจำพวกผัก และผลไม้ มากขึ้น

20.00 70.00
3 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเกษตรในโรงเรียนเพิ่มผลผลิตสำหรับเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน

โรงเรียนจัดกิจกรรมทางการเกษตรอย่างน้อย 2 กิจกรรม เพื่อให้ได้ผลผลิตสำหรับเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 724
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 314 -
นักเรียนชั้น อนุบาล -ป.6 410 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 2 20,000.00
26 พ.ย. 61 - 29 ต.ค. 61 กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ 0 0.00 10,000.00
27 พ.ย. 61 กิจกรรมเพาะเห็ด นางฟ้า 0 0.00 10,000.00
 • นักเรียนชั้น อนุบาล -ป.6 จำนวน 410 คน
 • นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6
  จำนวน 314 คน
 1. กิจกรรมปลูกผัก
    ปลอดสารพิษ

 2. กิจกรรมเพาะเห็ด   นางฟ้า

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นักเรียนอ้วนและนักเรียนผอมมีภาวะเสี่ยงลดลง
 2. นักเรียนมีความรู้ในเรื่องการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารจำพวกผัก และผลไม้ มากขึ้น
 3. โรงเรียนจัดกิจกรรมทางการเกษตรอย่างน้อย 2 กิจกรรม เพื่อให้ได้ผลผลิตสำหรับเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 14:54 น.