สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านเมาะลาแต (โรงเรียนบ้านเมาะลาแต)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
17 พ.ค. 62 กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ 410 10,000.00 10,000.00
24 พ.ค. 62 กิจกรรมเพาะเห็ด นางฟ้า 314 10,000.00 10,000.00
รวม 724 20,000.00 2 20,000.00