สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านเมาะลาแต (โรงเรียนบ้านเมาะลาแต)

assignment
บันทึกกิจกรรม
กิจกรรมเพาะเห็ด นางฟ้า24 พฤษภาคม 2019
24
พฤษภาคม 2019รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1 ร่วมกันจัดทำโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า

2 นำก้อนเห็ดนางฟ้าเข้าสู่โรงเรือนและทำการเปิดดอกเห็ด รดน้ำแบบฝอยเช้าเย็น

3 นักเรียนเก็บเห็ดนางฟ้าที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาหารกลางวันเพื่อบริโภค

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1 ได้โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าจำนวน 1 โรงเรือน

2 นักเรียนนำก้อนเห็ดนางฟ้าเข้าสู่โรงเรือนและทำการเปิดดอกเห็ด

  • ผลผลิตที่ได้ เพาะเห็ดจำนวน 300ก้อน ได้เห็ดสำหรับส่งเข้าโรงครัวใช้ทำอาหารกลางวันสัปดาห์ละ 3 กิโลกรัม ตลอดการทำโครงการ 30 กิโลกรัม
กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ17 พฤษภาคม 2019
17
พฤษภาคม 2019รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านเมาะลาแต
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ครูและนักเรียน จำนวน 30 คนเตรียมแปลงปลูกผัก จำนวน 2 ชนิด คือ ผักบุ้ง และ ผักคะน้า โดยแบ่งเวรดูแลผักรดน้ำผักวันละ 5 คน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ผลผลิตที่ได้

  • ปลูกผักบุ้ง 5 แปลง เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตป้อนสู่โรงครัวเพื่อทำอาหารให้เด็กรับประทานสัปดาห์ละ 3-5 กิโลกรัม ตลอดระยะเวลาทำโครงการสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ประมาณ 40 กิโลกรัม

  • ปลูกผัก 5 แปลง เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตป้อนสู่โรงครัวเพื่อทำอาหารให้เด็กรับประทานสัปดาห์ละ 3-5 กิโลกรัม ตลอดระยะเวลาทำโครงการสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 50 กิโลกรัม