สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านเมาะลาแต (โรงเรียนบ้านเมาะลาแต)

กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ

กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ

17 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนบ้านเมาะลาแตโรงเรียนบ้านเมาะลาแต
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ครูและนักเรียน จำนวน 30 คนเตรียมแปลงปลูกผัก จำนวน 2 ชนิด คือ ผักบุ้ง และ ผักคะน้า โดยแบ่งเวรดูแลผักรดน้ำผักวันละ 5 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ผลผลิตที่ได้

  • ปลูกผักบุ้ง 5 แปลง เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตป้อนสู่โรงครัวเพื่อทำอาหารให้เด็กรับประทานสัปดาห์ละ 3-5 กิโลกรัม ตลอดระยะเวลาทำโครงการสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ประมาณ 40 กิโลกรัม

  • ปลูกผัก 5 แปลง เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตป้อนสู่โรงครัวเพื่อทำอาหารให้เด็กรับประทานสัปดาห์ละ 3-5 กิโลกรัม ตลอดระยะเวลาทำโครงการสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 50 กิโลกรัม
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 lock_open