สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านเมาะลาแต (โรงเรียนบ้านเมาะลาแต)

กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ17 พฤษภาคม 2562
17
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านเมาะลาแต
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ครูและนักเรียน จำนวน 30 คนเตรียมแปลงปลูกผัก จำนวน 2 ชนิด คือ ผักบุ้ง และ ผักคะน้า โดยแบ่งเวรดูแลผักรดน้ำผักวันละ 5 คน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ผลผลิตที่ได้

  • ปลูกผักบุ้ง 5 แปลง เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตป้อนสู่โรงครัวเพื่อทำอาหารให้เด็กรับประทานสัปดาห์ละ 3-5 กิโลกรัม ตลอดระยะเวลาทำโครงการสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ประมาณ 40 กิโลกรัม

  • ปลูกผัก 5 แปลง เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตป้อนสู่โรงครัวเพื่อทำอาหารให้เด็กรับประทานสัปดาห์ละ 3-5 กิโลกรัม ตลอดระยะเวลาทำโครงการสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 50 กิโลกรัม