สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านเมาะลาแต (โรงเรียนบ้านเมาะลาแต)

กิจกรรมเพาะเห็ด นางฟ้า

กิจกรรมเพาะเห็ด นางฟ้า

24 พฤษภาคม 2562
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1 ร่วมกันจัดทำโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า

2 นำก้อนเห็ดนางฟ้าเข้าสู่โรงเรือนและทำการเปิดดอกเห็ด รดน้ำแบบฝอยเช้าเย็น

3 นักเรียนเก็บเห็ดนางฟ้าที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาหารกลางวันเพื่อบริโภค

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1 ได้โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าจำนวน 1 โรงเรือน

2 นักเรียนนำก้อนเห็ดนางฟ้าเข้าสู่โรงเรือนและทำการเปิดดอกเห็ด

  • ผลผลิตที่ได้ เพาะเห็ดจำนวน 300ก้อน ได้เห็ดสำหรับส่งเข้าโรงครัวใช้ทำอาหารกลางวันสัปดาห์ละ 3 กิโลกรัม ตลอดการทำโครงการ 30 กิโลกรัม
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 lock_open