สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

กิจกรรมเพาะเห็ด นางฟ้า

กิจกรรม : กิจกรรมเพาะเห็ด นางฟ้า
วันที่ 24/05/2019 - 24/05/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 314 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6
รายละเอียดกิจกรรม :