สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านเมาะลาแต (โรงเรียนบ้านเมาะลาแต)

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 2 20,000.00
26 พ.ย. 61 - 29 ต.ค. 61 กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ 0 0.00 10,000.00
27 พ.ย. 61 กิจกรรมเพาะเห็ด นางฟ้า 0 0.00 10,000.00