สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว (โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว (โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 31 ตุลาคม 2018 - 30 กันยายน 2019
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกัญหา อุ่นเวสสกุล (0969240839)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขว ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7241089227914,100.69353818893place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2018 30 ก.ย. 2019 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 เด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (ผอม)
20.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาวมีความสัมพันธ์กับการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง อาหารที่รับประทานมาจากผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลักถ้านักเรียนทุกคนในทุกระดับชั้นปลูกพืชหรือหาพืชพันธุ์ทางการเกษตรที่มีอยู่ตามท้องถิ่น และไม่ต้องลงทุนสูง ระยะเวลาการเจริญเติบโตใช้เวลาไม่มาก เพื่อจะได้เก็บไปประกอบอาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการเป็นตามเกณฑ์ที่กำหนด

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาวมีพืชผักผลไม้สนับสนุนการประกอบอาหารกลางวัน

นักเรียนมีผักและกล้วยปลอดสารพิษรับประทานในโครงการอาหารกลางวัน

139.00
2 นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว ปลูกผักในท่อซีเมนต์

นักเรียนปลูกผักในท่อซีเมนต์ ชั้นละ 4 ท่อ

139.00
3 นักเรียนมีภาวะโภชนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

นักเรียนมีภาวะโภชนาการเพิ่มขึ้น

139.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 139
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียน 139 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 15,003.00 3 20,000.00
14 ม.ค. 62 ปลูกกล้วยชนิดต่างๆ 0 15,000.00 800.00
23 พ.ค. 62 เตรียมที่สำหรับปลูกผักลงในท่อซีเมนต์ 0 2.00 18,400.00
27 พ.ค. 62 ปลูกผักชนิดต่างๆ 0 1.00 800.00

1.ปลูกพืช
- กล้วยหอมทอง 30 หน่อ ราคา 800 บาท
2.ปลูกผักสวนครัว
- ผักกาดขาว ผักคะน้า ผักบุ้ง ข้าดโพด รวม 800 บาท
3.ปุ๋ยอินทรี
- มูลวัว ราคา 7,200 บาท
4.วัสดุอุปกรณ์ในการปลูก
- ท่อซีเมนต์ จำนวน 30 ท่อ ราคา 7,200 บาท
- หน้าดิน ราคา 4,000 บาท

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนมีผักและกล้วยปลอดสารพิษรับประทานในโครงการอาหารกลางวัน และเด็กนักเรียนมีโชนาการที่สมวัย

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2018 13:40 น.