สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการนาข้าวในบ่อซิเมนต์ (โรงเรียนบ้านกระทิง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการนาข้าวในบ่อซิเมนต์ (โรงเรียนบ้านกระทิง)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านกระทิง ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางประคอง อุทัยสุริ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่งต่อมนุษย์ เพราะการรับประทานอาหารอย่างเพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการนั้น ช่วยให้มนุษย์มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายมีความแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค เมื่อสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ย่อมส่งผลเสริมการพัฒนาการทางด้านร่างกาย และจิตใจดีขึ้น สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ได้เต็มที่   ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย การให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกผลิตข้าวด้วยตนเอง สร้างประสบการณ์ตรง และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้พื้นฐานในการผลิตอาหารบริโภคเอง จะทำให้นักเรียนสามารถพึ่่งตนเองด้านอาหารได้ในระดับหนึ่ง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องข้าว

ร้อยละของนักเรียน ที่ได้เรียนรู้เรื่องข้าว

80.00
2 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในการผลิตอาหาร

ร้อยละของนักเรียน ได้ฝึกปฏิบัติในการผลิตอาหาร

80.00
3 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการ

ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการ

80.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 81
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียน 81 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 3 0.00
19 ต.ค. 61 ประชุมชี้แจงครูและผู้เกี่ยวข้อง 0 0.00 0.00
14 พ.ย. 61 เตรียมสถานที่ ใส่ดินในท่อซิเมนต์ 0 0.00 0.00
22 ม.ค. 62 หว่านพันธ์ุข้าว 0 0.00 0.00

1.ขั้นเตรียม

 • จัดทำรายละเอียดโครงการ
 • นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
 • ประชุมชี้แจงคณะครู และผู้เกี่ยวข้อง

2.ขั้นดำเนินการ

 • จัดหาอุปกรณ์ พันธุ์ข้าวและปุ๋ย
 • รับสมัครกลุ่มสนใจ
 • แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
 • ดำเนินการ

3.ขั้นประเมินผล

 • ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องโครงการ เพื่อประเมินความพึ่งพอใจ
 • สังเกต สอบถาม
 • ดูผลผลิต

4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข

 • ประชุมคณะทำงาน
 • สรุปโครงการ เพื่อปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา
 • จัดทำรายงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 1.ค่าบ่อซีเมนต์ 15,000 บาท 2.ค่าพันธุ์พืช 3,000 บาท 3.ค่าปุ๋ย 2,000 บาท

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้เรื่องข้าว

2.นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในการผลิตอาหาร

3.นักเรียนมีความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562 15:57 น.