สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้
ภายใต้โครงการ แผนงานสื่อ
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2559 - 30 มิถุนายน 2560
งบประมาณ 2,500,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ คุณอานนท์ มีศรี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0301326905768,100.53870666772place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2559 5 ต.ค. 2559 1 มิ.ย. 2559 5 ต.ค. 2559 1,000,000.00
2 6 ต.ค. 2559 30 มิ.ย. 2560 6 ต.ค. 2559 30 มิ.ย. 2560 1,200,000.00
3 11 ก.พ. 2560 30 มิ.ย. 2560 300,000.00
รวมงบประมาณ 2,500,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 สร้างเครือข่ายวิทยุสื่อสร้างสุขภาคใต้
  1. มีเครือข่ายวิทยุสื่อสร้างสุขภาคใต้ ไม่น้อยกว่า 5 จังหวัด
  2. มีเนื้อหาสำคัญของการขับเคลื่อนงานที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2559 19:47 น.