สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
บันทึกกิจกรรม
สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น (โซนใต้ตอนกลาง นครศรีฯ)30 มิถุนายน 2560
30
มิถุนายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์
 • ทำสารคดีสั้น สื่อสารกระบวนการขับเคลือ่น ประเด็นงานความมั่นคงด้านอาหารนครศรีธรรมราช 
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ปฏิบัติการสื่อสารการขับเคลื่อนทางสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ตำบล ได้แก่ ต.ไสหร้า และ ต.จันดี อ.ฉวาง ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา ต.หูล่องอ. ปากพนังต.นางหลงอ.ชะอวด ดำเนินการถ่ายทอดสด เวทีขับเคลื่อนงาน การประชุมเพื่อทำความเข้าใจ ประชาชนในพื้นที่ และเวทีคืนข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยน และปรับปรุงพัฒนาข้อมูล เวที นำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำยุทธสาสตร์ด้านอาหาร ในภาพรวมของจังหวัด และการนำข้อมูลเพื่อนำไปคืนชุมชนเพื่อสู่ปฏิบัตการยกระดับขยายผลในพื้นที่ ดำเนินการทำสารคดีสั้น เกี่ยวกับจุดเด่นสถานการณ์ วิถีชีวิตที่เชื่อมโยงสัมพันธ์ทางอาหารในแต่ละยุค ก้าวผ่านมาถึงปัจจุบัน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ข้อมูลการสำรวจ พื้นที่ การจัดการด้านอาหาร และข้อมูลทั่วไป ของชุมชน ชุดข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนร่วมกันกับชุมชน บันทึกวิดิทัศน์กระบวนการขับเคลื่อนของแต่ละตำบล สารคดีสั้นของแต่ละตำบล ชุมชนมีชุดข้อมูลและชุดความรู้พร้อมวิธีการขับเคลื่อนงานความมั่นคงด้านอาหาร อาหารปลอดภัย โภชนาการด้านอาหาร

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1,000 คน จากที่ตั้งไว้ 2,000 คน
ประกอบด้วย

• ทีมสื่อชุมชน นครศรีธรรมราช คณะทำงาน ประเด็นความปลอดภัยด้านอาหาร ทั้ง 5 ตำบล คือ ต.ไสหร้า ต.จันดี ต.เขาแก้ว ต.หูล่อง ต.นางหลง ชาวบ้าน เกษตรกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่ กำนัน รพสต. โรงเรียน สาธารณะสุข อำเภอ จังหวัด

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น (โซนชายแดนใต้ 3 จังหวัด ปัตตานี)คลื่อนทางสังคม ประเด็นยุทศาสตร์การแพทย์พหุวัฒนธรรม/การบูรณาการอาหารจังหวัดชายแดนใต้30 มิถุนายน 2560
30
มิถุนายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

เพื่ือให้ชุมชนเกิดความตระหนักว่ามัสยิดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศูนย์กลางในการดูแลสุขภาวะร่างกายและจิตใจ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

• ประชุมวางแผนเตรียมลงพื้นที่ • ลงพื้นทีสัมภาษณ์และบันทึกภาพ • ถอดเทปบทสัมภาษณ์ • เขียนบทสารคดี • บันทึกเสียงบรรยาย • ตัดต่อ จนได้เป็นสารคดีที่สมบูรณ์ • ไลด์สารคดี "มัสยิดต้นแบบ ชุมชนมีส่วนร่วม" ลงแผ่น DVD • นำสารคดี "มัสยิสต้นแบบชุมชนมีส่วนร่วม" ลง Youtube

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• เห็นพลังการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการดูแลมัสยิด • ชุมชนเกิดความตระหนักว่ามัสยิดเป็นศูนย์กางเรียนรูและศูนย์กลางในการดูแลสุภาวะร่างการและจิตใจ • ผู้ชมสารคดีเห็นความสำคัญของการสร้างมัสยิดต้นแบบและเกิดแรงบันดาลใจในการดูแลจัดการมัสยิดของพื้นที่อื่นๆ • ได้ผลการประเมินรายการวิทยุ "เสียงสุภาวะชายแดนใต้" และสารคดี "มัสยิดต้นแบบ ชุมชนมีส่วนร่วม" เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป • ได้รูปแบบกิจกรรมการถอดบทเรียนในพื้นที่ • ได้รวบรวมข้อมูลของการดำเนินโครงการทั้งหมดเป็นรูปเล่ม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1,000 คน จากที่ตั้งไว้ 2,000 คน
ประกอบด้วย

• อิหม่าม • เยาวชน • คนในชุมชน • นักวิชาการ สิ่งแวดล้อม จากกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม • คนนอกพื้นที่

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น (โซนใต้บน ชุมพร)30 มิถุนายน 2560
30
มิถุนายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

ผลิตสื่อสารคดีสั้น ฝายมีชีวิต และพัฒนาศักยภาพในการผลิตสื่อ เพื่อเผยแพร่และพัฒนาทักษะการผลิตสื่อ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-  เข้าร่วมประชุมกระบวนการประชาเข้าใจเรื่องฝายมีชีวิต
-  รวบรวมข้อมูลในพื้นที่
-  ลงพื้นที่ถ่ายทำสารคดีสั้นฝายมีชีวิต
-  สัมภาษณ์ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้าน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สารคดีสั้น 1 ตอน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1,000 คน จากที่ตั้งไว้ 2,000 คน
ประกอบด้วย

-  เครือข่ายและชุมชนภาคใต้
-  กลุ่มเยาวชน
-  กลุ่มเครือข่ายผักปลอดสารพิษ
-  กลุ่มเครือข่ายการจัดการขยะ
-  กลุ่มงดเหล้าและอุบัติเหตุ
-  กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมพร,ระนอง,สุราษฎร์ธานี

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น (โซนใต้บน สุราษฎร์ธานี)30 มิถุนายน 2560
30
มิถุนายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สูงอายุนำสื่อจากการผลิตของกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.  ประชุมคณะทำงานออกแบบเตรียมความพร้อม และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบแต่ละส่วนงาน 2.  จัดกิจกรรมเวทีที่ 1 เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าถึงสิทธิและการใช้ชีวิตก่อนและวัยผู้สูงอายุ    จัดกิจกรรมเวทีที่ 2 เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ การส้รางสื่อรณรงค์การเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุ พร้อมบันทึกเทปเพื่อผลิตวีดีทัศน์ 3.  สรุปผลการดำเนินการสู่ส่วนที่เกี่ยวข้อง

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.  ผู้เข้าอบรมตามกลุ่มเป้าหมายเข้าใจการดำเนินการของโครงการ กลุ่มผู้สูงอายุหมู่บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสารให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะความรู้เรื่องการเข้าถึงและการใช้สิทธิของผู้สูงอายุรวมถึงการใช้ชีวิตก่อนและวัยผู้สูงอายุนั้นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องลงมาให้ความรู้กับชุมชนน้อยมาก
2.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างสื่อรณรงค์ได้สื่อวีดีทัศน์ 1 ชิ้น และสื่อบุคคลเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้กับคนในชุมชน พร้อมทั้งนำความรู้ไปประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่ายหมู่บ้านอาทิตย์ละครั้ง โดยผู้ใหญ่บ้าน
3.  คนในชุมชนสนใจเข้าร่วมอบรมเกินเป้าหมายมากกว่าที่วางไว้แสดงถึงการต้องการมีความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้สิทธิของตนเอง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1,000 คน จากที่ตั้งไว้ 2,000 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายและชุมชนภาคใต้ -  กลุ่มเยาวชน -  กลุ่มเครือข่ายผักปลอดสารพิษ -  กลุ่มเครือข่ายการจัดการขยะ -  กลุ่มงดเหล้าและอุบัติเหตุ -  กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมพร-ระนอง-สุราษฎร์ธานี

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น (โซนใต้ฝั่งอันดามัน กระบี่,ตรัง)30 มิถุนายน 2560
30
มิถุนายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

กระบี่ -  เพื่อให้เกิดความตระหนักด้านการอนุรักษ์,เกิดความตระหนัก จิตสำนึกรักบ้านเกิด รักวิถี วัฒนธรรม และเพื่อให้คนท้องถิ่นหันมาสนใจเรื่องใกล้ตัววิถีบรรพบุรุษ    ตรัง  - เพื่อให้เกิดความตระหนักในด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  เกิดความตระหนัก

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กระบี่  - การเขียนบทความ -  ลงพื้นที่สัมภาษณ์ -  เก็บภาพ
ตรัง  -  ประชุมวางแผนคณะทำงานเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลและดำเนินรายการ -  ประสานงานพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน -  ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อข้อมูลและดำเนินรายการสถานีที่ออกอากาศ -  จัดทำสารคดีทางรายการวิทยุ / สารคดี
          ยูทูป / ไลน์กลุ่มต่างๆ / Facebook / วีดีโอเผยแพร่         -  ประเมินรายการสื่อต่างๆ ที่ ออกอากาศ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กระบี่ -  การท่องเที่ยวในชุมชนได้รับความสนใจและเกิดการส่งเสริมเพิ่มมากขึ้น การให้ความสนใจตระหนักในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เกิดความเอาใจใส่ จิตสำนึก รัก หวงแหนวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชนของตัวเองมากขึ้น
ตรัง  - ได้เนื้อหาและข้อมูลเพื่อนำมาผลิต สารคดี  / รายการ / สื่อต่างๆ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5,000 คน จากที่ตั้งไว้ 10,000 คน
ประกอบด้วย

ประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เข้าถึงโลกโซเชียล 

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เวทีถอดบทเรียน กองบรรณาธิการสื่อสร้างสุขภาคใต้25 มิถุนายน 2560
25
มิถุนายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

ถอดบทเรียน กองบรรณาธิการสื่อสร้างสุขภาคใต้ ตามประเด็นของแต่ละโซน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จัดถอดบทเรียน สิ้นสุดโครงการ "พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาต้" ภายใต้โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้(ศวสต.) ฟังจากการเล่าและการทำงาน ของเครือข่ายสื่อ ที่มุ่งเน้นไปถนนสายสุขภาวะ เห็นพัฒนาการ ยกระดับ จังหวะก้าว ต่อไปเป็น "เครือข่ายสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนสังคม และจะต้องเกิดเครื่อข่ายสื่อฯ ครบ 14 จังหวัดภาคใต้ ภายใน ปี 2562 อีกทั้งร่วมกำหนด KPI ของสื่อชุมชนท้องถิ่นเพื่อการกำกับกันเอง เติมเต็มโดย อ.พิภพ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในหัวข้อ "แนวคิดการสร้างตัวชี้วัดจริยธรรมสื่อต้องถิ่น เพื่อการกำกับตนเอง"ความมุ่งมั่น ของทุกๆคน เห็นแล้ว น่าภาคภูมิใจ ที่มีหัวใจ ของนักสื่อสารท้งถิ่นของจริง  อ.เฉลิมพล บุญฉายา ที่ชวนคิดชวนคุย สกัดกลั่น แล้วเกิดองค์ความรู้

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมถอดบทเรียนของกองบรรณาธิการ ตามประเด็นของแต่ละโซน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

กองบรรณาธิการสื่อสร้างสุขภาคใต้

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชุมระดมควมคิดเห็นการวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช23 มิถุนายน 2560
23
มิถุนายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

-ถ่ายทอดสดเวทีนำเสนอข้อมูลยุทธธศาสตร์ด้านระบบอาหารระดับองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราชบันทึกวิดิทัศน์

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-นำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ระบบอาหารระดับองค์การบริหารส่วนตำบล ของ 4 ตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช -วิพากษ์ ้ข้อมูล จากหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สสจ. สปสช. พื้นที่ต้นแบบ จาก ต.ควนรู -การเสวนา การดำเนินการด้านความมั่นคงด้านอาหาร กับความพร้อมและหน่วยงานสนับสนุน -สรุปปิดเวที

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การสื่อสารสาธารณะเพื่อการรับรู้ คณะทำงานทุกพื้นที่ ได้ ข้อแนะนำ เพื่อปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายและนำคืนข้อมูลกับชุมชนต่อไป ได้รับความรู้ใหม่จากพื้นที่ต้นแบบและทราบแนวนโยบายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการทำงานร่วมกับประชาชนมากขึ้น

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน ระบบอาหาร 4 ตำบล คณะนักวิชาการ และอาจารย์ จาก สจรส.มอ. องค์การบริหารส่วนตำบล สาธารณะสุขจังหวัด

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

หักภาษีดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร16 มิถุนายน 2560
16
มิถุนายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

หักภาษีดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เวทีสื่อสารการขับเคลื่อนสังคม ด้านความมั่นคงของมนุษย์15 มิถุนายน 2560
15
มิถุนายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สื่อสารสังคมเรื่องการสนับสนุนที่อยู่อาศัย ให้กับชาวบ้านผ่านโครงการบ้าน พอเพียงของ พอช. ทำการส่งมอบบ้านให้กับผู้รับการช่วยเหลือผ่านผู้ส่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพบปะประชาชนในพื้นที่ ตำบลถ้ำพรรณรา

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สื่อสารสาธารณะ การปฏิบ้ติภาระกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งมอบบ้านที่ซ่อมสร้าง เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมา ชาวบ้านมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาวะเรื่องที่อยู่อาศัย

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 120 คน จากที่ตั้งไว้ 150 คน
ประกอบด้วย

ทีมสื่อสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช สภาองค์กรชุมชน ตำบล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กำนันตำบลถ้ำพรรณรา

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เวทีประชาเข้าใจ พัฒนาเส้นทางสาย 418914 มิถุนายน 2560
14
มิถุนายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

-สื่อสารการขับเคลื่อนสังคม ถ่ายทอดสด การนำเสนอ โครงการซ่อมแซมถนนสาย 4189 ต่อผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทีมสื่อสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช
 • ชาวบ้าน อ.พิปูน
 • หน่วยงานราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อุทยาน กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทรัพยากร
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

-ทีมสื่อสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช ชาวบ้าน อ.พิปูน หน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อุทยาน กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทรัพยากร

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การประชุมทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในเขตสุขภาพที่ 11-1212 มิถุนายน 2560
12
มิถุนายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย วรวิชญ์ กฐินหอม
circle
วัตถุประสงค์

ทำการสือสาร ผ่านลิกอร์ live  และบันทึกวิดิทัศน์ การประชุมทิศทางการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ถ่ายทอดสด การประชุม ผ่าน ทีวี ลิกอร์ live และบันทึกเป็นวิดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่ สู่สาธารณะ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่าย และการสื่อสารการขับเคื่อนสังคมที่มีผลกับสุขภาวะของประชาชน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นำเรื่องราวการทำงานขององค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ในการสร้งเสริม สุขภาพ และสุขภาวะ  ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงสิทธิ และการเข้าถึงการจัดการด้านสุขภาพโดยการแบ่งเขตการดูแลที่สะดวกและเข้าถึงมากขึ้น

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

-ทีมสื่อ จากสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เวทีเสวนา ประชาคมและเสนอปัญหาควมต้องการ การบูรณะซ่อมแซมทางหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สาย 41893 มิถุนายน 2560
3
มิถุนายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อสื่อสารสังคม การทำประชาคม เรื่อง ซ่อมแซมเส้นทางสาย 4189 จาก อ.พิปูนท่าศาลา

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-ถ่ายทอสด ผ่านช่องลิกอร์ไลฟ์ บันทึกกระบวนการเพื่อเป็นหลักฐานการทำประชาคม สื่อสารประชาสัมพันธ์สาธารณะ แกนนำคณะทำงาน นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ ความจำเป็น กับการซ่อมแซมถนน สาย 4189 พร้อมทั้งปัญหาอและอุปสรรคในการดำเนินการสอบถามความเห็นและความต้องการของชาวบ้านที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ถ่ายทอดรายการสู่สาธารณะเพื่อการรับรู้ และเท่าทัน กับการเปลี่ยนแปลงประชาคม ลงความเห็นให้ดำเนินการซ่อมแซมถนนวาย 4189 การมีข้อมูลให้คณะทำงาน ดำเนินการเสนอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1,500 คน จากที่ตั้งไว้ 3,000 คน
ประกอบด้วย

-ชาวบ้าน องค์กรปกครองท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน อุทยานแห่งชาติเขาหลวง กรมชลประทาน
ทีมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนมิถุนายน1 มิถุนายน 2560
1
มิถุนายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตรายการร่วมในเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผลิตรายการวิทยุเชื่อมโยงเครือข่ายวิทยุและโทรทัศน์ออนไลน์ 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้สนใจติดตามรายการวิทยุและโทรทัศน์ออนไลน์จากจังหวัดต่าง ๆ ประมาณ 2,000 คน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1,000 คน จากที่ตั้งไว้ 1,000 คน
ประกอบด้วย

ผู้ฟังรายการวิทยุจาก 7 จังหวัดที่เชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุร่วมกัน  8 สถานี

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสรยุทธศาสตร์ระบบอาหาร ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัและโภชนาการสมวัยในระดับตำบล1 มิถุนายน 2560
1
มิถุนายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

-ทำการสื่อสารถ่ายทอดสด และบันทึกวิดิทัศน์ เวทีจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหารนครศรีธรรมราช  เพื่อแลกปลี่ยนวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนนำเสนอองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • อ.เพ็ญ สุขมาก จาก สจรส. ให้ข้อมูลและวิเคราะห์ผลการทำงานรวมทั้ง ให้แนวทางในการจัดการข้อมูลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ นำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน และข้อเสนอที่จะดำเนินการด้านอาหารของแต่ละตำบล
 • อาจารย์ จาก มอ. ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ พร้อมแนะนำให้จัดทำช้อมูลให้ถูกต้องและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ถ่ายทอดสดผ่านช่องลิกอร์ไลฟ์ และบันทึกวิดิทัศน์ กระบวนการทั้งหมดอัพลงยูทูปเพื่อเป็นคลังข้อมูลาำหรับดูบ้อนหลังและนำไปใช้งานต่อได้ คณะทำงานแต่ละตำบลได้แนวทาง ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนาข้อมูลให้สมบูรณ๋ยิ่งขึ้น

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย
 • ทึมสื่อ จากสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้
 • คณะทำงาน โครงการ ต.ไสหร้า ต.จันดี ต.เขาแก้ว ต. หูล่อง
 • คณะทำงาน นักวิชาการ จาก สจรส.มอ.
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เวทีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน25 พฤษภาคม 2560
25
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์
 • ทำสื่อเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่จังหวัดตรัง
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-บันทึกวิดิทัศน์ การขับเคลื่อน เรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่จังหวัดตรัง

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ได้ชิ้นงานเป็นวิดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่ภาคใต้ ตามบริบทของจังหวัดตรัง และข้อมูลประกอบการทำชิ้นงานการขับเคลื่อนของพื้นที่ภาคใต้ที่ครบถ้วนมากขึ้น

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย

-

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมกำหนดแผนยุทธศาสตร์บูรณาการระบบอาหาร อบต.ไสหร้า23 พฤษภาคม 2560
23
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

-ทำการสื่อสารการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการด้านอาหารตำบลไสหร้ารายงานผลการสำรวจข้อมูลด้านอาหารของตำบลไสหร้าและรับฟังความเห็นเติมเต็มเพื่อพัฒนาข้อมูลให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-ทำการสื่อสารการขับเคลื่อนโครงการฯโดยการบันทึกวิดิทัศน์ และเผยแพร่ผ่ายยูทูป และเพจสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ และเป็นชิ้นงาน(VCD) ให้กับ สจรส.มอ. คณะทำงานโครงการรายงานผลการจัดทำข้อมูลให้กับผู้เข้าร่วม และรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม และนำไปพัฒนาให้สมบูรณ์ถูกต้อง

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้วิดิทัศน์ กระบวนการขับเคลื่อน การบรณาการด้านอาหาร เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ พัฒนาข้อมูลด้านอาหารตำบลไสหร้าและนำไปสู่การเขียนแผนยยุทธศาสตร์ด้านอาหารตำบลไสหร้า ที่สามารถบูรณาการกับหน่วยงาน ต่างๆ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รพสต. โรงเรียน เป้าประสงค์ให้ได้รับประโยชน์จากการทำโครงการอาหารปลอดภัยของชุมชน
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

-ทีมสื่อจากสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ ตัวแทน อบต.ไสหร้า ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน ในพื้นที่เขตสำรวจ เจ้าหน้าที่จาก สจรส.มอ.

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมการเรียนรู้หลักสูตรผู้นำและการบริหารเครือข่ายสุขภาพ22 พฤษภาคม 2560
22
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

-เพื่อทำการสื่อสารกระบวนการเรียนการสอน โดยถ่ายทอดสดผ่านทีวีลิกอร์ และบันทึกเทปกระบวนการกิจกรรมตลอดงาน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-ทำการสื่อสาร ผ่าน ลิกอร์ live และบันทึกวิดิทัศน์ ลงยูทูป เพื่อเผยแพร่ ให้สาธารณะและบุคคลที่สนใจได้เรียนรู้ และทำเป็นชิ้นงานเก็บไว้ในคลังข้อมูล เข้าร่วมเรียนรู้ หลักสูตร ผู้นำและการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาพ โดยการเรียนรู้เรื่องการทำงาน ทีมเวิร์ค แนวคิดการทำงานแบบเครือข่าย การเกิดเครือข่ายการทำงานเพื่อการสร้างสเริมสุขภาพ การนำเครือข่ายการสื่อสารและเทคนิคในการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์กับงาน เพื่อการเจราราต่องรอง การจัดการความขัดแย้ง การรู้จักบุคลิคภาพของตนเอง พัฒนาตนเองการเป็นผู้นำในสถานการณ์ต่างๆ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-สร้างการสื่อสารให้รับรู้ในวงกว้าง มีฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นและเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้เพื่อก้าวสู่เป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น สามารถเรียนรู้และเกิดแนวคิดและแรงบันดาลใจ ในการกลับไปพัฒนา สร้างกลยุทธืวิธีการให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แก้ปัญหาการทำงานได้ดีขึ้น นำความรู้ไปขยายผลให้กับคนในเครือข่าย

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย

-ทีมสื่อ จากสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช เครือข่ายขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคม ผ่าการหนุนเสริมของ สสส. และสจรส.มอ.ในพื้นที่ภาคใต้ นักศึกษาปริญญาโท การจัดการระบบสุขภาพของ สจรส.มอ.

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ติดตามหนุนเสริมพื้นที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์สื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (โซนใต้ตอนบน จ.สุราษฎร์ธานี)11 พฤษภาคม 2560
11
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อทำการสื่อสาร การรายงานผลการดำเนินงานโซนใต้บน (สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช)

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.  ดร.เพ็ญ  สุขมาก กล่าววัตถุประสงค์การร่วมเวทีเพื่อติดตามการดำเนินงาน 2.  ให้พื้นที่แต่ละจังหวัดรายงานผลการทำงาน, บทเรียน และปัญหาอุปสรรค 3.  ผู้เข้าร่วมให้ความเห็นและอภิปราย 4.  ผู้เข้าร่วมสรุปบทเรียนจากผลการดำเนินโครงการ 5.  สรุปและให้ข้อคิดเห็นโดย ดร.เพ็ญ  สุขมาก

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.  ได้ชุดข้อมูลการดำเนินโครงการของแต่ละจังหวัด 2.  การจัดการความรู้จากการดำเนินโครงการ (ชุดความรู้ในแต่ละจังหวัด)

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 80 คน
ประกอบด้วย
 1. ทีมสื่อจากสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช จำนวน 3 คน 2.  ผู้ประสานงานและบริหารโครงการ 3.  ชาวบ้านผู้มีผลได้ผลเสีย 4.  นักศึกษาปริญญาโท (การจัดการสุขภาพ)
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ติดตามหนุนเสริมพื้นที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์สื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ(โซนใต้ฝั่งอันดามัน จ.กระบี่)10 พฤษภาคม 2560
10
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์
 1. การสื่อสารประเด็นการท่องเที่ยว  2.  เพื่อการเชื่อมโยงการสื่อสาร
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • นำเสนอผลงาน วิจัย การท่องเที่ยวโดยชุมชน
 • นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว และการจัดการระบบการดำเนินการที่เป็นเครือข่าย
 • การแลกเปลี่ยนเติมเต็มระหว่างพื้นที่
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-  เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายและผู้เข้าร่วม -  เกิดการขยายการรับรู้และเข้าถึงในรูปแบบของการสื่อสาร

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

-  กลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่ -  นักศึกษาปริญญาโท การจัดการระบบสุขภาพ -  เครือข่ายการท่องเที่ยว

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมกำหนดแผนยุทธศาสตร์บูรณาการระบบอาหาร อบต.เขาแก้ว9 พฤษภาคม 2560
9
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

-เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลระบบอาหารของพื้นที่ตำบลเขาแก้วสื่อสารการขับเคลื่อนประเด็นการจัดการระบบอาหาร

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-ปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 80 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

--ทีมสื่อ สมาคมสื่อชุมชนนครศรีธรรมราช คณะทำงานระบอาหาร ตำบลเขาแก้ว อบต.เขาแก้ว ทีมงานจาก สจรส.มอ.

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น(โซนใต้ตอนกลาง นครศรีฯ งวดที่3)8 พฤษภาคม 2560
8
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

-สื่อสารกระบวนการขับเคลื่อ่น ประเด็นงานความมั่นคงด้านอาหารนครศรีธรรมราชทำสารคดีสั้น พื้นที่ โครงการความมั่นคงด้านอาหารนครศรีธรรมราช 5 ตำบล

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-ปฏิบัติการสื่อสารการขับเคลื่อนทางสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ตำบล ได้แก่ ต.ไสหร้า และ ต.จันดี อ.ฉวาง ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา ต.หูล่องอ. ปากพนังต.นางหลงอ.ชะอวด ดำเนินการถ่ายทอดสด เวทีขับเคลื่อนงาน การประชุมเพื่อทำความเข้าใจ ประชาชนในพื้นที่ และเวทีคืนข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยน และปรับปรุงพัฒนาข้อมูล เวที นำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำยุทธสาสตร์ด้านอาหาร ในภาพรวมของจังหวัด และการนำการถอดบทเรียนพื้นที่เพื่อนำข้อมูลคืนชุมชนสู่ปฏิบัตการยกระดับขยายผลในพื้นที่
ดำเนินการทำสารคดีสั้น เกี่ยวกับจุดเด่นสถานการณ์ วิถีชีวิตที่เชื่อมโยงสัมพันธ์ทางอาหารในแต่ละยุค ก้าวผ่านมาถึงปัจจุบัน ของทั้ง 5 พื้นที่

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ข้อมูลการสำรวจ พื้นที่ การจัดการด้านอาหาร และข้อมูลทั่วไป ของชุมชน ชุดข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนร่วมกันกับชุมชน บันทึกวิดิทัศน์กระบวนการขับเคลื่อนของแต่ละตำบล สารคดีสั้นของแต่ละตำบล ชุมชนมีชุดข้อมูลและชุดความรู้พร้อมวิธีการขับเคลื่อนงานความมั่นคงด้านอาหาร อาหารปลอดภัย โภชนาการด้านอาหาร

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก (1)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2,000 คน จากที่ตั้งไว้ 2,000 คน
ประกอบด้วย

-

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น(โซนใต้ตอนบน ชุมพร งวดที่3)8 พฤษภาคม 2560
8
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

ผลิตสื่อสารคดีสั้น ฝายมีชีวิต และพัฒนาศักยภาพในการผลิตสื่อ เพื่อเผยแพร่และพัฒนาทักษะการผลิตสื่อ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-  เข้าร่วมประชุมกระบวนการประชาเข้าใจเรื่องฝายมีชีวิต -  รวบรวมข้อมูลในพื้นที่ -  ลงพื้นที่ถ่ายทำสารคดีสั้นฝายมีชีวิต -  สัมภาษณ์ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้าน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สารคดีสั้น 1 ตอน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก (1)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2,000 คน จากที่ตั้งไว้ 2,000 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายและชุมชนภาคใต้ -  กลุ่มเยาวชน -  กลุ่มเครือข่ายผักปลอดสารพิษ -  กลุ่มเครือข่ายการจัดการขยะ -  กลุ่มงดเหล้าและอุบัติเหตุ -  กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมพร-ระนอง-สุราษฎร์ธานี

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา-การถ่ายทำ VDO ใช้เวลานาน เพราะการสร้างฝายต้องใช้เวลาในการสร้างเป็นแรมเดือน (2-3 เดือน) แนวทางแก้ไข - ต้องลงพื้นที่เป็นห้วงเวลาตามกำหนดของพื้นที่

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ให้หน่วยงานของรัฐลงพื้นที่ทำความเข้าใจถึงกระบวนการสร้างฝายมีชีวิตโดยผ่านกระบวนการประชาเข้าใจ

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้พื้นที่ให้ความรู้และความสำคัญและประโยชน์ของฝ่าย รวมถึงผลักดันให้พื้นที่อื่นดำเนินการสร้างฝายโดยผ่านกระบวนการ "ประชาเข้าใจ"

สนับสนนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น(โซนใต้ฝั่งอันดามัน กระบี่,ตรังงวดที่ 3)8 พฤษภาคม 2560
8
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

กระบี่ -  เพื่อให้เกิดความตระหนักด้านการอนุรักษ์,เกิดความตระหนัก จิตสำนึกรักบ้านเกิด รักวิถี วัฒนธรรม และเพื่อให้คนท้องถิ่นหันมาสนใจเรื่องใกล้ตัววิถีบรรพบุรุษ    ตรัง  - เพื่อให้เกิดความตระหนักในด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กระบี่ การเขียนบทความ -  ลงพื้นที่สัมภาษณ์ -  เก็บภาพ ตรัง -  ประชุมวางแผนคณะทำงานเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลและดำเนินรายการ -  ประสานงานพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน -  ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อข้อมูลและดำเนินรายการสถานีที่ออกอากาศ -  จัดทำสารคดีทางรายการวิทยุ / สารคดี ยูทูป / ไลน์กลุ่มต่างๆ / Facebook / วีดีโอเผยแพร่
-  ประเมินรายการสื่อต่างๆ ที่ ออกอากาศ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กระบี่ -  การท่องเที่ยวในชุมชนได้รับความสนใจและเกิดการส่งเสริมเพิ่มมากขึ้น การให้ความสนใจตระหนักในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เกิดความเอาใจใส่ จิตสำนึก รัก หวงแหนวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชนของตัวเองมากขึ้น ตรัง
-  การท่องเที่ยวในชุมชนได้รับความสนใจและเกิดการส่งเสริมเพิ่มมากขึ้น การให้ความสนใจตระหนักในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมมากขึ้น -  เกิดความเอาใจใส่ จิตสำนึก รัก หวงแหนวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ในชุมชนของตัวเองมากขึ้น -  ได้เนื้อหาและข้อมูลเพื่อนำมาผลิต สารคดี  / รายการ / สื่อต่างๆ
-  ได้วิทยากรที่จะมาร่วมให้ข้อมูลสัมภาษณ์ ในช่องทาง สื่อต่างๆ ที่เผยแพร่ -  ได้ผลการประเมินรายการที่ สื่อต่างๆ ที่เผยแพร่

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1,000 คน จากที่ตั้งไว้ 1,000 คน
ประกอบด้วย

-  กลุ่มคนที่เข้าถึงโลกโซเชียล และผู้อ่านนิตยสารคู่สร้างคู่สมที่มีคนอ่านมากที่สุดในประเทศไทย -  ชาวบ้านในพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน -  เจ้าหน้าที่ ช่างภาพ -  ทีมผลิตสื่อ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็นโซนชายแดนใต้ 3 จังหวัด (ปัตตานี) (งวดที่ 3)8 พฤษภาคม 2560
8
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

เพื่ือให้ชุมชนเกิดความตระหนักว่ามัสยิดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศูนย์กลางในการดูแลสุขภาวะร่างกายและจิตใจ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ประชุมวางแผนเตรียมลงพื้นที่
 • ลงพื้นทีสัมภาษณ์และบันทึกภาพ
 • ถอดเทปบทสัมภาษณ์
 • เขียนบทสารคดี
 • บันทึกเสียงบรรยาย
 • ตัดต่อ จนได้เป็นสารคดีที่สมบูรณ์
 • ไลด์สารคดี "มัสยิดต้นแบบ ชุมชนมีส่วนร่วม" ลงแผ่น DVD
 • นำสารคดี "มัสยิสต้นแบบชุมชนมีส่วนร่วม" ลง Youtube
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เห็นพลังการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการดูแลมัสยิด
 • ชุมชนเกิดความตระหนักว่ามัสยิดเป็นศูนย์กลางเรียนรูและศูนย์กลางในการดูแลสุขภาวะร่างกายและจิตใจ
 • ผู้ชมสารคดีเห็นความสำคัญของการสร้างมัสยิดต้นแบบและเกิดแรงบันดาลใจในการดูแลจัดการมัสยิดของพื้นที่อื่นๆ
 • ได้ผลการประเมินรายการวิทยุ "เสียงสุภาวะชายแดนใต้" และสารคดี "มัสยิดต้นแบบ ชุมชนมีส่วนร่วม" เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป
 • ได้รูปแบบกิจกรรมการถอดบทเรียนในพื้นที่
 • ได้รวบรวมข้อมูลของการดำเนินโครงการทั้งหมดเป็นรูปเล่ม
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1,000 คน จากที่ตั้งไว้ 1,000 คน
ประกอบด้วย
 • อิหม่าม
 • เยาวชน
 • คนในชุมชน
 • นักวิชาการ สิ่งแวดล้อม จากกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม
 • คนนอกพื้นที่
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

สนับสนุนผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนพฤษภาคม4 พฤษภาคม 2560
4
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตรายการร่วมในเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผลิตรายการวิทยุเชื่อมโยงเครือข่ายวิทยุและโทรทัศน์ออนไลน์ (ผ่านทีวีลิกอร์)

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คลื่นลูกทุ่งไทย - การตีทะเบียนสื่อ สำหรับการเปิดให้สื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในกองบรรณาธิการสื่อฯ เข้าร่วมส่งสโลแกนนั้น ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนง
กระบี่ ยูนิตี้ เรดิโอ - หยุดตีทะเบียนสื่อ หยุดครอบงำประชาชน ที่ทุกประเทศซึ่งเป็นสมาชิกได้จัดกิจกรรม เพื่อให้สังคมตระหนักในบทบาท่ของ "สื่อสารมวลชน" ฐานะปากเสียงของประชาชน สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช - ร่วมกับสภาไทยทีบีเอส เรื่องเวทีรับฟังประเด็นเยาวชนเพื่อการพัฒนาช่องทางการกระจายเสียงและภาพแห่งประเทศ ทางช่องไทยบีเอสและการรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มเย

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1,000 คน จากที่ตั้งไว้ 1,000 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายสถานีวิทยุ ในพื้นที่แต่ละโซน และเครือข่ายผู้ฟังรายการวิทยุของสถานีในพื้นที่ 7 จังหวัด

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

สนับสนุนผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนเมษายน4 พฤษภาคม 2560
4
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตรายการร่วมในเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผลิตรายการวิทยุเชื่อมโยงเครือข่ายวิทยุและโทรทัศน์ออนไลน์ (ผ่านทีวีลิกอร์)

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ยูนิดี้เรดิโอ - จัดรายการเรื่องความสำคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ชุมชน สังคมและวัฒนธรรม โดยคุณจรัญยา แดงน้อย ผู้อำนวยการสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมกับนำเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่ สวท.ตรัง - จัดการรารการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง คลื่นลูกทุ่งไทย - ติดตามประเด็นความร่วมมือกับภาคีพัฒนากับโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้สู่การจัดการสุขภาพยังยืน กับนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม กระบี่ยูนิตี้เรดิโอ - เรื่องความร่วมมือภาคีพัฒนาโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ สวท.ตรัง - การท่องเที่ยวชุมชนวิถีตรัง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1,000 คน จากที่ตั้งไว้ 1,000 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายสถานีวิทยุ ในพื้นที่แต่ละโซน และเครือข่ายผู้ฟังรายการวิทยุของสถานีในพื้นที่ 7 จังหวัด

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

สนับสนุนผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนมีนาคม4 พฤษภาคม 2560
4
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตรายการร่วมในเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผลิตรายการวิทยุเชื่อมโยงเครือข่ายวิทยุและโทรทัศน์ออนไลน์ (ผ่านทีวีลิกอร์)

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ป่าบอนซิตี้เรดิโอ- เรื่องการเฝ้าระวังภัยพิบัติ ที่เกิดจากธรรมชาติ พายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม
คลื่นลูกทุ่งไทย - เรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ต้นเหตุของการจัดการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ วิธีการประเมินผลกระทบ การรับฟังความเห็นของประชาชนรอบข้างโครงการ ผลของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กระบี่ยูนิตี้เรดิโอ - การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และทำความรู้จัก EHIA สวท.ตรัง -  การประเมินผลทบทางสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน การใช้ไฟฟ้าพลังน้ำ โซราเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์และความเป็นอยู่ในสังคม การรักษาพลังงาน ป่าบอนซิตี้เรดิโอ - การเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติและภัยแล้ง การดูแลรักษาและวิธีการป้องกันการรับมือกับภัยพิบัติ ปัตตานีเรดิโอ -เรื่องการเสนอยุทธศาสตร์สันติภาพชายแดนใต้ พื้นที่ปลอดภัย ความปลอดภัยของสาธารณะ การเคารพความเป็นมนุษย์ ประเด็นพื้นที่เรียนรู้ห้องเรียนสันติภาพ กระบี่ยูนิตี้ เรดิโอ - สิ่งแวดล้อม สร้างรูปแบบในการจัดการขยะ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1,000 คน จากที่ตั้งไว้ 1,000 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายสถานีวิทยุ ในพื้นที่แต่ละโซน และเครือข่ายผู้ฟังรายการวิทยุของสถานีในพื้นที่ 7 จังหวัด

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

สนับสนุนผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนกุมภาพันธ์4 พฤษภาคม 2560
4
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตรายการร่วมในเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คลื่นลูกทุ่งไทย  97.50  mhz - จัดรายการเรื่องการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วม การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชาวบ้านในอำเภอพิปูน การจัดการภัยพิบัติทั้งระบบจะทำให้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้อยลง การร่วมกันจัดการคนในชุมชนโดยให้ชาวบ้านเตรียมพร้อมตลอดเวลา ยูนิตี้เรดิโอ 96 mhz - ติดตามน้ำท่วมนครศรีธรรมราช เส้นทางในจังหวัดนครศรีธรรมราช การช่วยเหลือแจกจ่ายสิ่งของให้ผู้ประสบภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ป่าบอนซิตี้เรดิโอ 107.25 mhz - จัดรายการคุยเรื่องข้าวสังหยด เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวพัทลุง
ปัตตานีเรดิโอ 98.50 - จัดการการ บทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วม การเตรียมตัวก่อนที่จะเกิดอุทกภัย และการเตรียมตัวเมื่อเกิดอุทกภัยน้ำท่วม โดยอาจารย์สมพร
สวท.ตรัง 91.25 mhz -  จัดรายการสุขภาวะของคนทำนาข้าว และวิถีการทำนาของคนตรังและได้มีการจัดการเรื่องต้นน้ำ และสายน้ำได้ดีของจังหวัดตรัง คลื่นลูกทุ่งไทย 97.25 mhz - จัดรายการเสวนาของสื่อชุมชนในประเด็นของสุขภาพ ในเรื่องภัยพิบัติ ว่าถ้าเกิดเหตุจะทำอย่างไร สนับสนุนโดย สสส.

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้สนใจติดตามรายการวิทยุและโทรทัศน์ออนไลน์จากจังหวัดต่าง ๆ ประมาณ 2,000 คน (ประเมินจากแฟนเพจ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ )

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2,000 คน จากที่ตั้งไว้ 1,000 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายสถานีวิทยุ ในพื้นที่แต่ละโซน และเครือข่ายผู้ฟังรายการวิทยุของสถานีในพื้นที่ 7 จังหวัด

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

สนับสนุนผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนมกราคม4 พฤษภาคม 2560
4
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตรายการร่วมในเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผลิตรายการวิทยุเชื่อมโยงเครือข่ายวิทยุและโทรทัศน์ออนไลน์ (ผ่านทีวีลิกอร์)

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้สนใจติดตามรายการวิทยุและโทรทัศน์ออนไลน์จากจังหวัดต่าง ๆ ประมาณ 2,000 คน (ประเมินจากแฟนเพจ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ )

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1,000 คน จากที่ตั้งไว้ 1,000 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายสถานีวิทยุ ในพื้นที่แต่ละโซน และเครือข่ายผู้ฟังรายการวิทยุของสถานีในพื้นที่ 7 จังหวัด 

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เวทีสื่อสารการขับเคลื่อนทางสังคมประเด็นอาหารปลอดภัย1 พฤษภาคม 2560
1
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

-เพื่อสื่อสาร การดำเนินโครงการ บูรณาการด้านอาหารระดับตำบลเพื่อปรับปรุงข้อมูล ด้านอาหารของตำบลจันดี โดยให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ความเห็นและพัฒนาข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สื่อสารการขับเคลื่อน โครงการบูรณาการด้านอาหารระดับตำบล โดยการบันทึกเทป วิดิทัศน์ เพื่อนำเผยแพร่ ผ่าน ช่องทางต่างๆ การนำข้อมูลที่สำรวจมาชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและให้ความเห็นเพิ่มเติม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ได้ชุดข้อมูลที่สมบูรณขึ้น นำไปสูการทำแผน ยุทธศาสตร์ด้านอาหารของตำบลจันดี ส่งผลต่อการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย และส่งเสริมให้ชุมชนผลิตอาหารที่ปลอดภัยสำหรับชุมชน และเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้สูงอายุ เสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

-ทีมสื่อจากสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ -ตัวแทนเทศบาลตำบลจันดี -ชาวบ้านจากชุมชนในพื้นที่ สำรวจ -เจ้าหน้าที่จาก สจรส มอ.

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ร่วมประชุมเชิงปฏฺิบัติการ เรื่องวิทยาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ24 เมษายน 2560
24
เมษายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อทำการสื่อสารกระบวนการเรียนการสอน โดยถ่ายทอดสดผ่านทีวีลิกอร์ และบันทึกเทปกระบวนการกิจกรรมตลอดงาน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ถ่ายทอดสดผ่าน ลิกอร์ live
 • บันทึกรายการ ลง VCD และร่วมเรียนรู้ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สื่อสารการเรียนรู้เรื่องกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ผ่านลิกอร์ live
 • บันทึกชิ้นงานลง vcd
 • อัพรายการลงยูทูป เพื่อสื่อสาร กับ สาธารณะ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย

-ทีมสื่อ และผู้เข้าร่วมโครงการ 

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เวทีเสวนา การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน20 เมษายน 2560
20
เมษายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย วรวิชญ์ กฐินหอม
circle
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสื่อสารและเผยแพร่การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน เขตพืีนที่ภาคใต้2. เชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายสื่อสาธารณะ3. จัดเวทีเสวนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. กระบวนการนำเข้าข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน และจัดเสวนาเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการแบ่งกลุ่มเพื่อทำWorkshop ออกแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2.ถ่ายทอดสดผ่าน ลิกอร์ live และบันทึกรายการลง vcdอัพรายการลงยูทูป และเพจสมคมสื่อชุมนภาคใต้ นครศรีธรรมราช
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้บันทึกชิ้นงาน เพื่ือทำการสื่อสารทางสังคมในเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ใช้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กับการสืบค้นที่มาของการออกแบบเพื่อให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป้นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ชุดความรู้ การเรีบนรู้ และการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จจากการแลกเปลี่ยในวงเสวนา

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้แทน สนง ท่องเที่ยวจังหวัด องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
เวทีเชื่อมโยงเพื่อสื่อสารการขับเคลื่อนภาคประชาสังคม จ.นครศรีธรรมราช6 เมษายน 2560
6
เมษายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

เครือข่ายสามารถทำงานได้ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยบูรณาการงบประมาณร่วมกัน นำความรู้ที่มีอยู่มาจัดเรียงและนำไปใช้ร่วมกัน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-  กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ชุมชน -  ทุกคนเป็นวิทยากรกระบวนการ เรียนรู้จริงแล้วมายกระดับการพัฒนากระบวนการ -  การจัดการความรู้ สิ่งที่อยากรู้ หรือสิ่งที่ไม่อยากรู้ เพื่อได้นำไปปรับปรุงหรือปฏิบัติตาม -  ถอดบทเรียน โดยผ่านขบวนการซักถาม และการรวบรวมความรู้ ข้อมูลต่างๆ จัดทำเป็นชุดองค์ความรู้

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เครือข่ายสามารถทำงานได้ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่จำกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการบูรณาการงบประมาณร่วมกัน โดยนำความรู้ที่มีอยู่มาจัดเรียงตามกระบวนการจัดการความรู้และนำไปใช้ในชุมชน 

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย
 • คณะทำงาน กองบก.สื่อ
 • เครือข่ายภาคประชาสังคม สปจ. ขบวนองค์กรชุมชน สมัชชาจังหวัดนครศรีธรรมาช
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ และการบริหารโครงการสุขภาวะ27 มีนาคม 2560
27
มีนาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

-เพื่อเข้าร่วมการเรียนรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย โมเดลการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ และการบริหารโครงการสุขภาวะ ทำการสื่อสารกระบวนการเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน ลิกอร์ บันทึกรายการ เพื่อเผยแพร่ และการเข้าชม ย้อนหลัง

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • เรียนรู้จาก ผู้บริหารองค์กรด้านสุขภาพ และหน่วยงานหนุนเสริม สช. สสส. สปสช. โดยมีกิจกรรม การเรียนรู้ แต่ละวันเช่น การแลกเปลี่ยนจากผู้นำองค์กร การภิปรายแลกเปลี่ยนจากผู้เข้าร่วม การเรียนรู้ผ่านสื่อวิดิทัศน์ร่วมวิเคราะห์และรับฟังข้อเสนอแนะ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ชิ้นงานวิดิทัศน์เพื่อการเผยแพร่ การเรียนรู้กับบุคลทั่วไป
 • ได้รับความรุ้ใหม่และการนำไปปรับใช้กับการทำงานได้จริงและใช้ได้ทันที ส่งผลต่อการทำงานที่ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลต่อการดำเนินโครงการได้ตามวัตถุประสงของโครงการและตอบโจทย์ ให้กับชุมชนมากขึ้น
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 80 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

ทีมสื่อจากสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นักศึกษาปริญญาโทสาขาการจัดการระบบสุขภาพ เครือข่ายการทำงาน โครงการภายใต้การสนับสนุนของสจรส มอ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมวิชาการ Living Will and Palliative Care24 มีนาคม 2560
24
มีนาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-ถ่ายทอดสดการสัมนาแลกเปลี่ยน ทางวิชาการ
บันทึกรายการ และจัดเก็บไว้คลังข้อมูลการสื่อสาร

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-สื่อสารการขับเคลื่อนงานวิชาการที่เกี่ยวกับสุขภาวะของชุมชน ได้ชินงานการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 200 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

-ทีมงานสื่อจากส่วนบริหารงานกลางสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นักวิชาการ แพทย์ นศ.แพทย์ ม.วลัยลักษณ์

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อ ว่าด้วยเรื่องฝายมีชีวิต รับมือภัยแล้งกับเวทีประชาเข้าใจ21 มีนาคม 2560
21
มีนาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

สื่อสารการขับเคลื่อนสังคมเวทีประชาเข้าใจ 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. เชิญชาวบานเข้าเวทีชมวีดีทัศน์การสร้างฝายมีชีวิตเสนอกระบวนการสร้างฝายมีชีวิต
 2. ครูฝายให้ความรู้เพิ่มและสอบถามข้อมูลความจำเป็นและความเดือดร้อนของชาวบ้านว่าทำไมต้องสร้างฝายในพื้นที่
 3. ให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็นและอภิปรายความเดือดร้อนและความต้องกา
 4. ครูฝายสรุปผลการบรรยายและทบทวนให้ชาวบ้านฟัง
 5. สอบถามความสมัครใจให้ชาวบ้านลงมติร่วมกันว่าจะสร้างหรือไม่
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ชาวบ้านเข้าใจกระบวนการสร้างฝายมีชีวิต
 2. ชาวบ้านพร้อมใจและมีมติร่วมทีจะสร้างฝายมีชีวิตเพื่อแก้ปัญหาน้ำของหมู่ที่ 2
 3. กำหนดการทำฝายเพื่อสร้างแผนงานในพื้นที่
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

ชาวบ้านที่มีเกิดผลได้และผลเสีย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันดี

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไมมี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่ม

เวทีเสวนาหรือสมัชชาทางอากาศ10 กุมภาพันธ์ 2560
10
กุมภาพันธ์ 2560รายงานจากพื้นที่ โดย วรวิชญ์ กฐินหอม
circle
วัตถุประสงค์

1.  เพื่อเปิดเวทีสาธารณะให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ได้แสดงความคิดเห็น  2.  เพื่อประสานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พร้อมพูดคุยหาทางออกร่วมกัน  3.  เพื่อทำข้อเสนอที่เกิดจากชุมชนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ปัญหา

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.  ชาวบ้าน 5 ตำบล โดยกลไกเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนประชุมแสดงความคิดเห็นและแบ่งกลุ่มตามตำบล 2.  ได้ข้อสรุปผลกระทบจากปัญหากองขยะ 3.  ร่างข้อเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.  ร่วมอภิปรายและเสนอแนวคิดร่วมกับเวทีสาธารณะไทยพีบีเอส

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กองขยะ 1.2 ล้านตัน ที่นครศรีธรรมราชถึงทางตันแล้วหรือ

เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณขยะ 1.2 ล้านตัน สะสมมานานกว่า 10 ปี เนื่องจาก เปลี่ยนการจัดเก็บแบบฝังกลบเป็นแบบเทกอง ซึ่งผิดจากที่ออกแบบไว้เดิม สาเหตุมาจากการรับขยะ ในองค์กรท้องถิ่นอื่นๆ รวมทั้งเทศบาลนครด้วยเป็น 58 แห่ง มีปริมาณขยะ เข้าวันละเกือบ 300 ตัน เป็นขยะที่มาจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประมาณ 120-130 ตันต่อวัน หลังจากน้ำท่วมปี 2554 ก็ส่งผลกระทบรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และก็ไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง จนปลายปี 2559 เกิดวิกฤติน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และเกิดซ้ำอีกในต้นปี 2560 ซึ่งเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ทั้ง 23 อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผลกระทบกับการจัดการขยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นจากภาวะน้ำท่วม และปริมาณน้ำที่เข้าท่วมขังบริเวณกองขยะเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบซ้ำเติมกับประชาชนที่อาศัยและทำมาหากิน บริเวณรอบกองขยะ อย่างน้อย 5 ตำบลคือ ต.นาทราย ต.ปากพูน ต.นาเคียน ต.ท่างิ้ว และ ต.ปากนคร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ชาวบ้านทั้ง 5 ตำบล รวมตัวเพื่อช่วยกันหาทางออกกับปัญหาผลกระทบที่ได้รับ ก่อนนำข้อมูลส่งต่อเวทีสาธารณะในช่วงบ่าย

ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบรวมตัวผ่านกลไกเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบล ในพื้นที่ 5 ตำบล ภายใต้ พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ได้ข้อสรุปกับผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ น้ำเสียจากกองขยะไหลเข้าสู่ลำคลองระบบน้ำธรรมชาติซึ่งเป็นพื้นที่ทำมาหากินของชาวบ้าน สิ่งที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบชัดเจนนั่นคือวิถีชีวิตเปลี่ยนไป การประกอบอาชีพไม่เหมือนเดิม ส่งผลต่อรายได้ประจำวัน เช่นอาชีพประมง ปลูกพืชผัก ทำนา การเลี้ยงสัตว์ ไม่สามารถทำได้ ภูมิทัศน์เปลี่ยนไปไม่สวยงามและยังส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง น้ำสำหรับบริโภคมีสิ่งปนเปื้อนต้องหลีกเลี่ยง มีโรคที่เกิดจากการสัมผัสทางผิวหนัง เช่น ผื่นคัน เปื่อยพุพองจากอาการคัน สิ่งสำคัญคือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเกิดความกังวล ระแวง และมีความเครียด

ข้อเสนอเพื่อขอความช่วยเหลือ

ชาวบ้านเรียกร้องค่าชดเชยเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้ ขอให้หน่วยงานสาธารณะสุขเข้ามาดูแลเรื่องสุขภาพ สุขภาวะ ขอให้มีการจัดการน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค ให้มีมาตรการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและรายได้ การปรับสภาพดิน

ข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหากับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ชาวบ้านต้องการให้เกิดการแก้ปัญหาโดยเร็วและเป็นรูปธรรม มีกรอบระยะเวลาในการจัดการและขั้นตอนการแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งเรื่องการบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะต้นทาง โดยคัดแยกขยะจากครัวเรือน การห้ามไม่ให้นำขยะจากพื้นที่อื่นเข้ามาทิ้ง หามาตรการในการพัฒนาส่งเสริมฟื้นฟูด้านอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และไม่ต้องการให้มีกองขยะในพื้นที่

ในช่วงบ่ายวันเดียวกันสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจัดรายการถ่ายทอดสด รายการเวทีสาธารณะ สถานที่ วัดหญ้า ต.นาทราย เพื่อหาทางออกร่วมกัน

ผู้เข้าร่วมรายการเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมแก้ปัญหาภูเขาขยะแห่งนี้โดยตรงคือ นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชิษณุพงษ์ สุวรรณ รองปลัดเทศบาลนครนครศรธรรมราช นพ.บัญชา ค้าของ สสจ. จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสนธิ คชวัฒน์ จากสมาคมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม นายสมชาย ฮามีน นายกสมาคมคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม และ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์ นักวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อม ม.วลัยลักษณ์

รองปลัดเทศบาลนคร ให้ข้อมูล สาเหตุที่ต้องรับขยะจากท้องถิ่นอื่นเข้ามาทิ้งด้วยนั้นสืบเนื่องจากปี 2542 อบต.แต่ละพื้นที่ได้จัดซื้อรถเก็บขยะเพื่อบริการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตัวเอง แต่สุดท้ายไม่มีสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะของตัวเอง เทศบาลนครนครศรีฯ จึงจำเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลือเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาของจังหวัดขณะนั้น ทำให้มีขยะจากท้องถิ่นอื่นรวมทั้งเทศบาลนครเองรวม 58 แห่ง มีขยะรวมกันวันละเกือบ 300 ตัน โดยเก็บค่าบริการตันละ 250 บาท ในขณะที่เทศบาลต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะตันละ 350 บาท ซึ่งเทศบาลต้องรับภาระมาโดยตลอด (เทศบาลก็ขาดทุนชาวบ้านก็จะขาดใจ) อีกทั้งเมื่อปริมาณขยะเพิ่มขึ้นก็

ไม่สามารถทำการฝังกลบได้ตามที่กำหนดไว้ จึงใช้วิธีเทกองจนเกิดเป็นภูเขาขยะ ส่งผลกระทบอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

ฝ่ายวิชาการม.วลัยลักษณ์ ให้ข้อมูลการตรวจสอบน้ำบนผิวดิน ตรวจพบ ทั้ง แคชเมี่ยม โครเมี่ยม ตะกั่ว และสารอื่นๆ อีกถึง 8 ชนิด พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานน้ำผิวดิน แต่ก็เป็นการตรวจในช่วงที่มีปริมาณน้ำมากกว่าปกติ จึงจำเป็นต้องติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้นายสนธิ คชรัตน์ ซึ่งทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าถึงแม้จะไม่เกินค่ามาตรฐานน้ำผิวดิน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วจะไม่เกิดอันตรายกับมนุษย์ เพราะความต้านทานของมนุษย์แต่ละคนในการรับสารแต่ละชนิดไม่เท่ากัน ซึ่งนายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดที่ร่วมเวทีก็เห็นด้วยในเรื่องนี้

สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัด ได้ศึกษาภาพรวมของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ พบว่าชาวบ้านมีอาการคันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่น่าห่วงคือความกังวลของชาวบ้านหวาดกลัวผลกระทบต่าง ๆ นานาที่จะตามมาในอนาคต สาธารณะสุขจึงทำ mapping ปักหมุดบ้านที่ได้รับผลกระทบ และโรคที่ตรวจพบ คือ ผื่นคัน โรคหอบ โรคภูมิแพ้ จำนวน 808 หลังคา 23,145 คน พบผู้ที่เป็นโรคดังกล่าว 2,968 คน

แนวทางการแก้ปัญหาเทศบาล เบื้องต้นคือการทำเขื่อนมาตรฐานป้องกันน้ำไหลลงสู่พื้นที่ทำกินรวมถึงการติดตั้งกล้อง cctv เพื่อป้องกันและตรวจสอบผู้ไม่หวังดีเข้ามาทำลายเขื่อนอีกชั้นหนึ่ง

ส่วนในระยะยาวคือ

 1. การร่วมทุนกับเอกชนทำโรงงานกำจัดขยะแบบ Refuse Derived Fuel; RDF :แบบ (การเปลี่ยนขยะเป็นเชื้อเพลิง) ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 แต่ยังไม่สามารถหาผู้มาลงทุนร่วมได้ด้วยปัญหาที่พบหลายอย่างเช่นปัญหาข้อกฎหมายผังเมืองการตั้งโรงงานในเขตพื้นที่รวมถึง พรบ.ร่วมทุน ที่ไม่สามารถทำให้บรรลุข้อตกลงได้

 2. บ่อบำบัดน้ำเสีย ต้องทำให้ถูกลักษณะ

 3. การขนย้ายขยะไปทิ้งแหล่งอื่น

 4. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการฝังกลบขยะชุมชน

ในส่วนของการร่วมทุนกับเอกชนยังต้องใช้เวลาและการลงทุนค่อนข้างสูง ซึ่งเทศบาลจัดหาผู้รับจ้างมาตั้งแต่ปี 52 แต่ยังมีปัญหาทางด้านกฎหมายผังเมืองการตั้งโรงงานในเขตพื้นที่

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

1.  กลุ่มชาวบ้าน 5 ตำบล และผู้นำชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน
2.  สภาองค์กรชุมชนตำบลนาทราย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.  ให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนดเวลาในการแก้ไขปัญหา 2.  กำหนดขั้นตอนและแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะยาว 3.  ดำเนินการรณรงค์การแยกขยะจากครัวเรือน 4.  หามาตรการในการพัฒนาส่งเสริมฟื้นฟูอาชีพเพื่อสร้างรายได้ครัวเรือน

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-  จำเป็นต้องบูรณาการหรือทำงานร่วมกันหลายฝ่ายเพราะผลกระทบในวงกว้างและเป็นปัญหาร่วมของจังหวัด -  คำร้องเรียนหรือความต้องการของชุมชน ต้องให้ความสนใจและแก้ไขทันที

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

1.  ประชาชนในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามผลการดำเนินงานร่วมกันหลายฝ่ายตลอดเวลาที่ทำการตกลงไว้ 2.  ร่วมกันแก้ปัญหาและช่วยเหลือชุมชนเบื้องต้น

เวทีสาธารณะฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำท่วม9 กุมภาพันธ์ 2560
9
กุมภาพันธ์ 2560รายงานจากพื้นที่ โดย วรวิชญ์ กฐินหอม
circle
วัตถุประสงค์

สื่อสารและประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แนวคิด อุดรอยรั่ว ประสานรอยร้าว ฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.วางแผนงานจัดเวทีสาธารณะกับประเด็นการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำท่วม 2. ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระหว่างเกิดภัยพิบัติ และ ฟื้นฟูซ่อมสร้างบ้านที่อยู่อาศัยจากเหตุภัยพิบัติ 3. สื่อสาร องค์กรภายนอก และประสานให้เกิดการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 4. ตั้งศูนย์ช่วยเหลือส่วนกลาง รับข้อมูลผู้ต้องการความช่วยเหลือจากเครือข่ายสภาฯองค์กรชุมชนและประสานให้เกิดช่วยเหลือใหทันเวลา 5. ระดมทุนจัดคอนเสิร์ตอุดรอยรั่วประสานรอยร้าวฝ่าวิกกฤติไปด้วยกัน เพื่อซ่อมสร้างบ้านที่อยู่อาศัยจากเหตุภัยพิบัติ 6. ใช้ช่องทางการสื่อสาร โดยทีมงานสื่อชุมชนภาคใต้ เครือข่ายกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ สื่อชุมชนของสภาองค์กรชุมชน นำเสนอข่าวสารความเดือดร้อน ทั้งในระหว่างประสบภัย และ ผลกระทบ หลังประสบภัย ผ่านทุกช่องทางสื่อ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 7. การสื่อสารที่เกิดรูปธรรมการเปลี่ยนแปลง เช่น ชาวบ้านที่บ้านพังเสียหาย ถนนที่ถูกตัดขาด ผลกระทบจากการจัดการขยะหลังจากได่สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ สามารถนำไปสู่การดำเนินการแก้ไข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงดำเนินการอย่างรวดเร็ว

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.  เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ถึงเรื่องภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 2.  เกิดการระดมทุนโดยผ่านเวทีคอนเสริต "อุดรอยรั่วประสานรอยร้าวฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน" 3.  การประสานการหนุนเสริมกับหน่วยงาน  การซ่อมสร้างที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 200 คน
ประกอบด้วย

-  ผู้แทนจากจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย มหาวิทยาลัย ผู้แทนสภาองค์กรชุมชน และผู้ประสบภัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-  ควรเว้นระยะเวลาในการจัดเวทีเสวนา และ เวทีคอนเสริต ให้เหมาะสม

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ให้มีการประสานงานกับหน่วยงานในทุกระดับและให้พื้นที่ทำงานร่วมกันในทุกๆด้าน เพื่อการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้มีการสำรวจข้อมูลความเสียหายและความต้องการ

ครัวเติมสุข4 มกราคม 2560
4
มกราคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย วรวิชญ์ กฐินหอม
circle
วัตถุประสงค์

ี1.  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะสั้นด้านอาหารการกิน  2.  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อผู้ประสบภัยในระยะเร่งด่วน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.  ลงพื้นที่หาข้อมูลตามความเดือนเร่งด่วน 2.  เปิดครัวในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในระดับรุนแรงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-  เกิดครัวเติมสุขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องอาหารการกินในระหว่างประสบภัยน้ำท่วม -  บริจาคถุงยังชีพให้กับผู้ที่เดือดร้อน -  ได้บันทึกเป็นข้อมูลเพื่อเป็นพื้นฐานข้อมูล

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก (1)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8,000 คน จากที่ตั้งไว้ 5,000 คน
ประกอบด้วย

ผู้เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม ที่ไม่สามารถประกอบอาหารเองได้

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-  การเดินทางในพื้นที่ไม่สะดวก ต้องใช้เรือเข้าพื้นที่เพื่อทำการช่วยเหลือ

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-  ให้ทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบล สภาองค์กรชุมชน เพิ่มจำนวนเรือเพื่ออพยพผู้ประสบภัย

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-  ให้ทำแผนการรับมือภัยพิบัติ

งานสื่อสารในพื้นที่่ช่วงภัยพิบัติ1 มกราคม 2560
1
มกราคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย วรวิชญ์ กฐินหอม
circle
วัตถุประสงค์

1.  เพื่อต้องการสื่อสารสถานการณ์ช่วงภัยพิบัติให้สาธารณะได้รับรู้  2.  เพื่อเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ได้ทันและลดการสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.  ลงพื้นที่เพื่อรายงานสถานการณ์จากพื้นที่น้ำท่วม 2.  สำรวจข้อมูลความเดือดร้อนเพื่อส่งต่อการช่วยเหลือ 3.  ให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารในสถาการณ์ภัยพิบัติ 4.  จัดตั้งศูนย์รับบริจาคถุงยังชีพเพื่อทำการช่วยเหลือผู้เดือดร้อน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.  เกิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระดับอำเภอ 2.  เกิดแนวทางการจัดตั้งศูนย์การจัดการภัยพิบัติในระดับอำเภอ 3.  เกิดแผนงานฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2,000 คน จากที่ตั้งไว้ 2,000 คน
ประกอบด้วย

ทีมงานสื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารถึงผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.  การเตรียมความพร้อมในการรับมือ 2.  จัดเวทีเพื่อให้เกิดศูนย์ในการจัดการภัยพิบัติระดับอำเภอ

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-  ให้จังหวัดร่วมมือกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จัดเวทีถอดบทเรียนเพื่อรับฟังปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาว

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-  ให้องค์กรในระดับพื้นที่ สภาองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความรู้กับชุมชน เพื่อให้เกิดศูนย์การรับมือภัยพิบัติ

สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติกาตามประเด็น (โซนชายแดนใต้3จังหวัด (ปัตตานี งวดที่ 2)29 ธันวาคม 2559
29
ธันวาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย วรวิชญ์ กฐินหอม
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสุขภาวะโดยใช้ศาสนบำบัดเผยแพร่ข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่ และสื่อสารให้เห็นแบบอย่างของการสร้างครอบครัวคุณธรรมและสุขภาวะที่ดีในวิถีพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลเพื่อผลิตรายการวิทยุ ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
 • ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลเพื่อผลิตรายการวิทยุ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริง (ในโครงการพระราชดำริ) และกลุ่มบูนาดาา (กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) ต.ตะโล๊ะกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
 • ลงพิ้นที่ เก็บข้อูมูลเพื่อผลิตรายการวิทยุ "งานเลิกยา เลิกบุหรี่ ทำดีเพื่อ่อ" ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
 • ลงพื้นที่เยี่ยม สถานีวิทยุอัตตัรฯเรดิโอ 104 MHZ เพื่อประเมินรายการ "เสียงสุขภาวะชายแดนใต้" ที่ได้ออกอากาศ ทั้งหมด 12 ตอน พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนสถานีงวดที่ 2
 • ลงพื้นที่เยี่ยม สถานีวิทยุสาธารณะมัสยิดกาง จ.ยะลา 105.75 MHZ เพือประเมินรายการ "เสียงสุขภาวะชายแดนใต้" ที่ได้ออกอากาศ ทั้งหมด 12 ตอน พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนสถานีงวดที่ 2
 • ลงพื้นที่เยี่ยม สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 107.25 MHZ, สถานีวิทยุอาวุนเรดิโอ 100.5 MHZ และสถานีวิทยอัลกุรอานดารุสสลาม 104.25 MHZ เพื่อประเมินรายการ"เสียงสุขภาวะชายแดนใต้" ที่ได้ออกอากาศทั้งหมด 12 ตอน พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนสถานีงวดที 2 -  ประชุมวางแผนคณะทำงานเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลและเยี่ยมสถานีที่ออกอากาศรายการ -  ประสานงานพื้นที่ชุมชนสถานีวิทยุ -  ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อข้อมูลและเยี่ยมเครือข่ายสถานีวิทยุ -  จัดทำรายการวิทยุ -  ประเมินรายการวิทยุที่ออกอากาศ 
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-  ได้เนื้อหาและข้อมูลเพื่อนำมาผลิตรายการวิทยุ -  ได้วิทยากรที่จะมาร่วมรายการวิทยุ -  ได้บทวิทยุและเนื้อหาของรายการวิทยุแต่ละตอน -  ความพร้อมในการผลิตรายการวิทยุ -  ได้ผลการประเมินรายการที่ออกอากาศ -  เปิดพื้นที่ให้คนทำงานด้านสุขภาวะท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบ ได้สื่อสารบอกเล่ากิจกรรมที่ทำและประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจ จากวิทยากรผู้มาเข้าร่วมรายการ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 586 คน จากที่ตั้งไว้ 500 คน
ประกอบด้วย

-  เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
-  เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง และตัวแทสนกลุ่มบูนาดารา -  หัวหน้าฝ่ายรายการสถานีวิทยุอัตตัรฯเรดิโอ -  หัวหน้าฝ่ายรายการสถานีวิทยุสาธารณะมัสยิสกลาง -  นักจัดรายการและนักการตลาด สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,ผู้อำนวยการสถานีวิทยุตะอาวุนเรดิโอ และผู้อำนวยการสถานีวิทยุอุลกุรอานดารุสสลาม -  ตำรวจสถานีำรวจภูธรยะรัง -  ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาบยะรัง -  บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ จาก ต.บันนังสาเร็ง อ.เมือง จ.ยะลา -  นักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา -  นักวิชาการเผยแพร่ จากโครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี -  เสียงสัมภาษณ์จากการลงพื้นที่ ประเด็นการจัดบริการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนใต้ -  เสียงสัมภาษณ์จากการลงพื้นที่ ประเด็นงานอนามัยแม่และเด็กชายแดนใต้ -  เสียงสัมภาษณ์จากการลงพื้นที่ งานสมัชชาสุขภาพปัตตานี -  เสียงสัมภาษณ์จากการลงพื้นที่ งานเลิกยา เลิกบุหรี่ ทำดีเพื่อพ่อ -  รองประธานสมัชชาสุขภาพ จ.นราธิวาส -  เลขานุการ อสม.อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส -  สภาประชาสังคมชายแดนใต้ -  เครือข่ายสื่อชุมชนจังหวัดชายแดนใต้

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-  ผู้ดำเนินรายการหลัก ไม่สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้ทุกครั้ง เพราะติดประชุมในภารกิจงานอื่น ๆ
-  การรับสัญญาณของสถานีวิทยุเครือข่าย ระดับเสียงไม่เท่ากัน -  วิทยากรผู้เข้าร่วมรายการบางคน/บางตอน ตื่นเต้น ทำให้ไม่สามารถพูดให้ข้อมูลได้ดีพอ

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-  หน่วยงานรัฐควรสนับสนุนและต่อยอดกิจกรรมของชุมชนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น
-  รัฐควรเข้าไปส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน ทั้งเรื่องดูแลทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ยาเสพติด งานอนามัยแม่และเด็ก กระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ -  ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่ออบรมด้านการผลิตสื่อแก่เยาวชน และคนในชุมชนที่สนใจ เพื่อผลิตนักสื่อสารชุมชนรุ่นใหม่

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรสนับสนุนและต่อยอดกิจกรรมของชุมชนที่ได้มาร่วมรายการ
-  ผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น ควรมีการรณณรงค์และป้องกันยาเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง -  ควรสนับสนุน ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กในชุมชน โดยให้ความรู้แก่เยาวชนก่อนและหลังแต่งงาน -  ควรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้เยาวชนและคนในชุมชน มีบทบาทในการเป็นนักสื่อสารชุมชนผ่านสื่อทุกช่องทาง

ถอดบทเรียนการทำงาน28 ธันวาคม 2559
28
ธันวาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย วรวิชญ์ กฐินหอม
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อหาบทสรุปการดำเนินงานครึ่งแรกของโครงการ ด้าน หลักการการสื่อสารสามารถส่งผลการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมได้อย่างไร

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ทีม(กลุ่ม) ได้ตรวจสอบทบทวน กระบวนการสื่อสารที่ดำเนินการมาในทุกช่องทาง ทั่งวิทยุ Face book live ยูทูป lineวิเคราะห์ SWOT โดยมีนักวิชาการและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการสือสารช่วยวิเคราะห์เปรียบเทียบงานที่ทำกับข้อมูลด้านวิชาการ

1.สรุปบทเรียนการทำงานด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน 2.การวิเคราะห์การทำงานตามแผนงานข้อดี ข้อด้อยอุปสรรคและโอกาสการชับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย 3.การแลกปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้กับการใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• กิจกรรมที่ไปตอบโจทย์ในพื้นที่ ซึ่งเราในฐานะสื่อมวลชลจะทำอย่างไรให้ประเด็นสำคัญถูกพูดถึงอย่างไรบ้างและสื่อสามารถนำไปขยายผลต่อ และการสื่อที่เราเลือกคือสื่ออย่างไร สื่อกระแสหลักสื่อสารได้ในวงกว้างคนฟังเยอะคนดูเยอะแต่การสื่อสารเรื่องราวในชุมชนมีน้อยในขณะที่การขับเคลื่อนของเรามี “จิตวิญญาณ” จุดเด่นของสื่อชุมชนคือ การที่ชุมชนสามารถสื่อสารเรื่องราวของคนในชุมชนได้อย่างเต็มที่
• ทำอย่างไรที่เราจะสามารถสื่อสารเรื่องราวให้ได้ในวงกว้าง และมี “จุดเชื่อมต่อ”ที่จะทำให้การสื่อสารของเรามีศักยภาพ
• การสื่อสารมิใช่เพื่อให้คนรับรู้เพียงอย่างเดียวแต่เป้าหลัก คือเราต้องการสร้างเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งคือ 1. ผลิตซ้ำ (เอามาเล่า ) 2. ตั้งคำถาม 3. การรื้อสร้างเอามาสร้างใหม่ทำใหม่ คนที่อยู่ตรงข้ามเรา (ผู้รับสื่อ)เขาต้องการไหมประเด็นแลกเปลี่ยน 1. เป็นทั้งผู้ผลิตสื่อเอง 2. เป็นผู้รับสารเหมือนกัน 3. เป็นผู้ทำสื่อ แต่เราจะทำอย่างไรให้คนในพื้นที่เอาประเด็นและช่องทางไปสื่อสารต่อ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 45 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

กองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ คณะทำงานเครือข่ายสื่อ เครือข่ายเยาวชนพลเมืองลิกอร์

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร16 ธันวาคม 2559
16
ธันวาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย nicha phothaworn
circle
วัตถุประสงค์

ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ธนาคารหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ธนาคารหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น (โซนใต้ตอนกลาง นครศรีฯ งวดที่ 2)9 ธันวาคม 2559
9
ธันวาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย วรวิชญ์ กฐินหอม
circle
วัตถุประสงค์

1.  เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารด้านความมั่นคงด้านอาหารสู่สาธารณะ  2. เพื่อใช้กระบวนการสื่อสารในการประสานให้เกิดความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันเหตุการณ์

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.  ประชุมทีมสื่อเพื่อกำหนดเป้าหมายพื้นที่ลงทำสารคดีและข่าว เพื่่อทำการสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ
2.  ผลิตสารคดีจำนวน 5 ตอน 3.  ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ออนไลน์ ประเด็นความมั่นคงด้านอาหาร 4.  ในสถานการณ์วิกฤติน้ำท่วม ใช้เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่ประสบภัยเป็นศูนย์ประสานงานย่อย เพื่อรายงานความเดือนร้อนภายในพื่นที่ ในการทำข่าว และเข้าให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในพื้นที่ต่าง ๆ 5.  สรุปผลการดำเนินงาน และประเมินงานอย่างต่อเนื่อง

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-  มีสื่อที่เกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหาร ได้ออกอากาศทางสื่อกระแสหลัก และสื่อดาวเทียมอื่น และสื่อออนไลน์
-  เกิดการสื่อสารประเด็นความมั่นคงด้านอาหารและเป็นกระแสสังคมด้วยการจัดรายการผ่านสถานีวิทยุจากสถานีและโทรทัศน์ออนไลน์ -  สื่อสารสภาพความเดือนร้อนออกสู่สาธารณะและหน่วยงาน เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ ดูแลผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1,000 คน จากที่ตั้งไว้ 1,000 คน
ประกอบด้วย

-  ประชาชนในพื้นที่ -  ประชาชนทั่วไป -  นักอาสาสื่อสารชุมชน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.  ด้านการจัดการข้อมูล ที่รวบรวมจากพื้นที่ เป็นศูนย์กลางข้อมูล 2.  การลงพื้นที่ทำสื่อบางครั้ง บางพื้นที่จำเป็นต้องลงพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ และทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

1.  ให้การสนับสนุนงบประมาณหรือโครงการฝึกอบรมการทำสื่อให้กับชุมชนเพื่อสร้างบุคลากรด้านสื่อสารในชุมชน 2.  สนับสนุนพัฒนาด้านการจัดเก็บข้อมูลในจังหวัด

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

1.  การเตรียมหรือหาบุคคลที่เป็นแกนนำและสามารถสื่อสารให้ข้อมูลและภาพรวม 2.  การจัดการความรู้าของพื้นที่ เช่นบุคคลที่เป็นต้นแบบหรือรู้เรื่องราวความเป็นมาของพื้นที่

ให้การสนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น (โซนใต้ตอนบน สุราษฎร์ธานี งวดที่ 2)9 ธันวาคม 2559
9
ธันวาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย วรวิชญ์ กฐินหอม
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สูงอายุนำสื่อจากการผลิตของกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.  ประชุมคณะทำงานออกแบบเตรียมความพร้อม และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบแต่ละส่วนงาน 2.  จัดกิจกรรมเวทีที่ 1 เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าถึงสิทธิและการใช้ชีวิตก่อนและวัยผู้สูงอายุ     จัดกิจกรรมเวทีที่ 2 เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ การส้รางสื่อรณรงค์การเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุ พร้อมบันทึกเทปเพื่อผลิตวีดีทัศน์ 3.  สรุปผลการดำเนินการสู่ส่วนที่เกี่ยวข้อง

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.  ผู้เข้าอบรมตามกลุ่มเป้าหมายเข้าใจการดำเนินการของโครงการ กลุ่มผู้สูงอายุหมู่บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสารให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะความรู้เรื่องการเข้าถึงและการใช้สิทธิของผู้สูงอายุรวมถึงการใช้ชีวิตก่อนและวัยผู้สูงอายุนั้นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องลงมาให้ความรู้กับชุมชนน้อยมาก 2.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างสื่อรณรงค์ได้สื่อวีดีทัศน์ 1 ชิ้น และสื่อบุคคลเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้กับคนในชุมชน พร้อมทั้งนำความรู้ไปประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่ายหมู่บ้านอาทิตย์ละครั้ง โดยผู้ใหญ่บ้าน 3.  คนในชุมชนสนใจเข้าร่วมอบรมเกินเป้าหมายมากกว่าที่วางไว้แสดงถึงการต้องการมีความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้สิทธิของตนเอง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 123 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

เวทีที่ 1 จำนวน 83 คน เวทีที่ 2 จำนวน 30 คน
-  กลุ่มผู้สูงอายุหมู่บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลควรศรี -  กลุ่ม อสม. -  กลุ่มสตรี

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.  การเข้าถึงข้อมูลหรือองค์ความรู้ต่างๆ ของคนในชุมชนต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่แสวงหาและไม่รู้ช่องทางของการเข้าถึงโดยการใช้สื่อ ถ้าจะได้ความรู้แต่ละเรื่องรอองค์กรหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 2.  พฤติกรรมของคนส่วนใหญ่าในชุมชนชนบทใช้วิธีการสื่อแบบบอกเล่าต่อๆ กัน ถ้าได้รู้ข้อมูลมาผิดคน ต่อๆไปก็จะได้รับข้อมูลที่ผิด เช่นได้รับข้อมูลว่าเมื่อมีใครเสียชีวิตแล้วได้รับเงิน 2,000 บาทโดยไม่ทราบเงื่อนไขญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางไปเบิกจ่ายก็ถูกตีกลับบางรายเข้าเงื่อนไขแต่ไม่ทราบว่า เบิกจ่ายที่ไหนฯ เป็นต้อน 3.  สื่อมีความสำคัญแต่หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องการใช้สื่อ

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-  หน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมสวัสดิการสังคม อำเภอสาธารณะสุขอำเภอ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ต้องทำการสื่อสารสู่สังคมและให้ความีรู้อย่างทั่วถึง

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-  สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือผู้มีความรู้ด้านไอทีในชุมชนเพื่อค้นหาข้อมูลเบื้องต้นจากสื่อไอทีมาให้ความรู้โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่จากภาครัฐ

ให้การสนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น (โซนใต้ตอนบน ชุมพร งวดที่ 2)9 ธันวาคม 2559
9
ธันวาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย วรวิชญ์ กฐินหอม
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มเติมข้อมูและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และอนุรักษ์สืบสานเจตนารมณ์

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

รวบรวมข้อมูลถอดเทปรายการวิทยุ ลงพื้นที่ตามโอกาสและเนื้อหางาน เพื่อนำมาตีพิมพ์ สื่อออนไลน์และเผยแพร่ พร้อมบันทึกไว้ใน www.Go to Know

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นสพ. 12 ฉบับ 1 เดือน ต่อ 1 ฉบับ ต่อ 1 เรื่อง รวม 12 เดือน 12 ฉบับ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2,000 คน จากที่ตั้งไว้ 2,000 คน
ประกอบด้วย
 • สื่อสิ่งพิมพ์
  -  เกษตรกร -  Go to Know
  -  นสพ. ออนไลน์
  -  สื่อออนไลน์
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการลงพื้นที่ ไม่ได้ครอบคลุมทุกเนื้อหาเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ให้กรมประชาสัมพันธ์นำเนื้อหาไปเผยแพร่

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

สร้างค่านิยม และเพิ่มคุณค่าความมั่นคงทางอาชีพและความมั่นคงทางอาหาร

สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติกรตามประเด็น (โซนใต้ฝั่งอันดามัน ฝั่ง ตรัง) งวดที่ 29 ธันวาคม 2559
9
ธันวาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย วรวิชญ์ กฐินหอม
circle
วัตถุประสงค์

1.  ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ผลิตรายการ คลิป/ไลน์/facebok./สื่อ นสพ.  2.  เพื่อเผยแพร่กิจกรรมสงเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตรัง

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.  ประชุมวางแผนคณะทำงานเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลและดำเนินรายการสถานีที่ออกอากาศ
2.  ประสานงานพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน 3.  ลงพืนที่ชุมชนเพื่อข้อมูลและดำเนินรายการสถานีที่ออกอากาศ 4.  จัดทำสารคดีทางรายการวิทยุ/สารคดี ยูทูป/ ไลน์กลุ่มต่างๆ /facebook/ วิดีโอเผยแพร่ 5.  ประเมินรายการสื่อต่างๆ ที่ออกอากาศ 6.  ประชุมสรุปคณะทำงาน เพื่อประเมินรายการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.  เปิดพื้นที่ให้คนทำงานด้านสื่อในชุมชน 2.  ประชาชนทั่วไปได้รับข่าวสาร ชุมชนท่องเที่ยวรับรู้ และเกิดพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงมาเที่ยวในชุมชนเพิ่มขึ้น 3.  ได้สื่อสารบอกเล่ากิจกรรม       -  เนื้อหาที่นำเสนอสามาถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน       -  ผู้รับสารจากสื่อต่าง ๆ ร่วมกันแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น การมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรในพื้นที่       -  ได้รับความรู้อันเป็นต้นแบบให้กับ ชุมชนอื่น ๆ       -  ได้ทราบสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ของพื้นที่ เช่น เรื่องการท่องเที่ยว เรื่องสุขภาพ เรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3,000 คน จากที่ตั้งไว้ 500 คน
ประกอบด้วย
 • เจ้าหน้าที่ ช่างภาพ ทีมผลิตสื่อ สื่อมวลชนในท้องถิ่น ประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดและใกล้เคียง กลุ่มประชาชนในพื้นที่ทำการวิจัย กลุ่มเครือข่ายสื่อชุมชนทั่วภาคใต้
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาจาก สภาวะภายนอก เช่น ลมฟ้าอากาศ

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

หน่วยงานรัฐควรสนับสนุนและต่อยอดกิจกรรมของชุมชนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ เช่นเรื่อการท่องเที่ยว โดยชุมชน การท่องเที่ยวที่ชุมชนบริหารจัดการเอง

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ควรส่งเสริม สนับสนุนคนในชุมชน มีบทบาทในการเป็นนักสื่อสารชุมชนผ่านสื่อทุกช่องทาง 

สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น(โซนใต้ฝั่งอันดามันฝั่ง กระบี่ งวดที่ 2)9 ธันวาคม 2559
9
ธันวาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย วรวิชญ์ กฐินหอม
circle
วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้เกิดความตระหนักในด้านการอนุรักษ์เกิดความตระหนักมีจิตสำนึกรักวิถึ วัฒนธรรมและเพื่อให้คนท้องถิ่นหันมานใจเรื่องใกล้ตัววิถีบรรพบุรุษ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

โซนพื้นที่ จ.กระบี่ -  การผลิตคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที จำนวน 4 ชุด (เขียนบาท, ลงพื้นที่สัมภาษณ์และถ่ายวิดีโอ,บันทึกเสียง ตัดต่อ)

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

โซนพื้นที่ จ.กระบี่ -  การท่องเที่ยวในชุมชนได้รับความสนใจและเกิดการส่งเสริมเพิ่มมากขึ้น การให้ความสนใจตระหนักในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เกิดความเอาใจใส่ จิตสำนึก รัก หวงแหนวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ในชุมชนของตัวเองมากขึ้น

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก (1)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 500 คน จากที่ตั้งไว้ 500 คน
ประกอบด้วย
 • ประชาชนท่วไป ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะกลุมคนที่เข้าถึงโลกโซเชียล
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-  ในช่วงน้ำท่วม ติดปัญหาไม่สามารถลงพื้นที่ได้

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-  รัฐควรเข้าไปส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน ทั้งเรื่องการดูแลทรัพยากร สิ่งแวดล้อม -  ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่ออบรมด้านการผลิตสื่อ แก่เยาวชนและคนในชุมชนที่สนใจ เพื่อผลิตนักสื่อสารชุมชนรุ่นใหม่

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-  ควรส่งเสริม สนับสนุนคนในชุมชน มีบทบาทในการเป็นนักสื่อชุมชน ผ่านสื่อทุกช่องทาง -  ควรสนับสนุน งบประมาณมาหนุนเสริมและบริหารจัดการในพื้นที่

ผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนธันวาคม1 ธันวาคม 2559
1
ธันวาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย วรวิชญ์ กฐินหอม
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตรายการร่วมในเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผลิตรายการวิทยุ เชื่อมโยงเครือข่ายวิทยุและโทรทัศน์ออนไลน์ (ผ่านทีวีลิกอร์)

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้สนใจติดตามรายการวิทยุและโทรทัศน์ออนไลน์ จากจังหวัดต่าง ๆ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3,000 คน จากที่ตั้งไว้ 1,000 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายสถานีวิทยุ ในพื้นที่แต่ละโซน และเครือข่ายผู้ฟังรายการวิทยุของสถานีในพื้นที่ 7 จังหวัด

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ติดตามหนุนเสริมพื้นที่ โซนใต้ตอนบน จ.สุราษฎร์ธานี29 พฤศจิกายน 2559
29
พฤศจิกายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย วรวิชญ์ กฐินหอม
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามสนับสนุนการทำงานในระดับพื้นที่

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะทำงานสื่อสร้างสุขภาคใต้ โดยประสานแกนนำที่ทำเกี่ยวกับสื่อชุมชนมาร่วมประชุมและกำหนดทิศทางร่วมกันในการใช้สื่อเพื่อสร้างพลังทางสังคม
-วิธีการดำเนินการด้านเอกสาร กำหนดแผนงาน  ปฏิทินงานการผลิตข่าวเพื่อสร้างกระแส  สร้างความเปลี่ยนแปลง  และยกระดับการขับเคลื่อนทางสังคมของจังหวัดกับการขยายผลการทำงานที่มีเครือข่ายสื่อร่วมขับเคลื่อนงานในประเด็น  ยุทธศาสตร์จังหวัด ปรับกลไกการทำงานและการขยายเครือข่ายสื่อในวงกว้าง

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดความเข้าใจทิศทางและเนื้อหาการสื่อสารของเครือข่ายและการเชื่อมโยงกับบริหารงานกลาง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 29 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้  เครือข่ายสื่อสร้างสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กลุ่มเยาวชน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การปฏิบัติการยังไม่ครอบครุมทุกพื้นที่  ขยายแนวคิดและร่วมปฏิบัติการให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

จัดเวทีเพื่อขยายแนวคิดและร่วมปฏิบัติการให้เกินถึงการเปลี่ยนแปลง

ติดตามหนุนเสริมพื้นที่ โซนใต้บน จ.ชุมพร25 พฤศจิกายน 2559
25
พฤศจิกายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย วรวิชญ์ กฐินหอม
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามสนับสนุนการทำงานในระดับพื้นที่

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะทำงานสื่อสร้างสุขภาคใต้ โดยประสานแกนนำที่ทำเกี่ยวกับสื่อชุมชนมาร่วมประชุมและกำหนดทิศทางร่วมกันในการสื่อเพื่อสร้างพลังทางสังคม กำหนดแผนงาน  ปฏิทิน วิธีการดำเนินการด้านเอกสาร งานการผลิตข่าวเพื่อสร้างกระแส  สร้างความเปลี่ยนแปลง  และยกระดับการขับเคลื่อนทางสังคมของจังหวัดกับการขยายผลการทำงานที่มีเครือข่ายสื่อร่วมขับเคลื่อนงานในประเด็น  ยุทธศาสตร์จังหวัด ปรับกลไกการทำงานและการขยายเครือข่ายสื่อในวงกว้าง

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดทิศทางและเนื้อหาการสื่อสารของเครือข่ายและการเชื่อมโยงกับบริหารงานกลาง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 18 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานสื่อสร้างสุขภาคใต้ เครือข่ายสื่อสร้างสุข

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชุมสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ23 พฤศจิกายน 2559
23
พฤศจิกายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย chabeeah
circle
วัตถุประสงค์

สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมในงาน “สร่างสุขภาคใต้” ร่วมกันประเมินผลการจัดกิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ดำเนินการ ทั้งในส่วนแผนงานพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน แผนงานบริหารจัดการ และแผนงานประชาสัมพันธ์ในงาน สื่อสร้างสุข  ในรูป Power point , Face book live ( การสื่อสารงานสร้างสุขในรูปแบบข่าวสั้นผ่าน  Face book live )  สารคดี กรณีพื้นที่ ตัวอย่างที่มีการดำเนินการจัดทำสารคดีสั้น  ประเด็นความมั่นคงด้านอาหาร (Food Bank) 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเป็นภาพรวม  และได้รับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานจากประเด็นต่าง ๆ ที่มานำเสนอพร้อมกัน  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการขับเคลื่อนงานทั้งภาพรวมของโครงการและผลที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานสื่อสร้างสุขภาคใต้

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชุมกอง บก.เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานประเด็นความมั่นคงด้านอาหาร20 พฤศจิกายน 2559
20
พฤศจิกายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย chabeeah
circle
วัตถุประสงค์

  เพื่อสนับสนุนให้เกิดงานสมัชชาสู่การกำหนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม  ในการขับเคลื่อนงานในทุกด้านสู่ความ อยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การจัดสมัชชาเพื่อให้เกิดเวทีสาธารณะ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้ คนคอน สู่เป้าหมาย “นครศรีฯ อยู่ดีมีสุข” โดยการประสานให้เกิดความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เป็นภาคีร่วม  โดยการกำหนดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การจัดให้มีการเสวนา ในประเด็นต่าง ๆ  ที่เครือข่ายจังหวัดนครศรีฯ ขับเคลื่อน  การแลกเปลี่ยนและกำหนดมติในประเด็นขับเคลื่อน  และการจัดบู๊ดแสดงนิทรรศการ 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ในการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัด และภาคีที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุนงานขับเคลื่อนตามภารกิจคือการสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายองค์กรชุมชนในทุกๆระดับทั้งนี้การสนับสนุนขึ้นอยู่กับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเช่น ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อการผนึกกำลังทั้ง 3 ภาคส่วน คือ ภาคประชาชน,ภาคราชการ,ภาควิชาการ ที่ร่วมคิด ร่วมทำ เป้าหมายเดียวกัน คือการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชในทุกด้านให้สู่ความ อยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืนซึ่งคณะทำงานขับเคลื่อนนครศรีฯ อยู่ดี มีสุขได้กำหนดชื่องานในครั้งนี้ให้สอดคล้องกับแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขที่วางแผนไว้ 3 ปี ด้วยกัน ปีที่ 1(2559) สมัชชาสุขภาวะคนคอน สู่ นครศรีอยู่ดีมีสุข ปีที่ 2(2560) ร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ปีที่ 3(2561) ร่วมประกาศวาระเมืองนคร โดยคนเมืองคอน เพื่อคนเมืองคอน ทั้งหมดนี้ คือ“แผนนครฯบูรณาการ” ซึ่งในปีนี้ตามกำหนดแผนงานปีที่ 1 คือ การร่วมกันจัดงาน สมัชชา คนคอน สู่ นครศรีฯ อยู่ดีมีสุข ในวันนี้
กระบวนการขับเคลื่อนงานจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีมาเป็นลำดับแผนชุมชนเป็นนวัตกรรมที่สำคัญมาก คือฝายมีชีวิต กระบวนภาคประชาชนนครถือว่ามีพลังที่เข้มแข็ง มีรูปธรรมการขับเคลื่อนจากเวทีเสวนาพบว่า แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายที่ บอกพวกเรามี 8 ประเด็นคนนครศรีฯจะอยู่ดีมีสุขได้การขับเคลื่อนงานเครือข่าย คือการขับเคลื่อนต่อไปและมีปฏิสัมพันธ์ของการขับเคลื่อน ที่มีเรื่องราว บนจริตของเครือข่ายตนเองกระบวนการขับเคลื่อนเป็นต้นแบบเรื่องสารสนเทศมีการพัฒนาโมเดลของเรื่อง สิ่งที่พูดถึงและสำคัญมากอีกเรื่องคือ เมื่อเครือข่ายมาสัมพันธ์กันจะเชื่อมกันแบบไหนที่เป็นเชิงบวกเพื่อการเสริมพลังซึ่งกันและกันพลังของประเด็นร่วมจะส่งผลให้นครศรีธรรมราชไปได้ไกล ที่เสริมพลังซึ่งกันและกันภาคประชาชนไม่ได้ทำเพื่อองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรืทำแต่เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ “นครศรีฯ อยู่ดี มีสุข”

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 350 คน จากที่ตั้งไว้ 500 คน
ประกอบด้วย
 1. สำนักงานคระกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
 2. จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาช  (พอช.) ผ่านเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 3. สภาพัฒนากรเมือง (สพม.) ผ่านคณะกรรมการเครือข่ายประชาสังคม (คปจ.) นครศรีธรรมราช
 4. สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านเครือข่ายองค์กรงดเหล้า/ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ และ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.)
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
 6. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 7. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดนครศรีธรรมราช
 8. สภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 9. เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 10. คณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ขยายผลการขับเคลื่อนตามประเด็นงานในพื้นที่ให้ครอบคลุมมากขึ้น

ติดตามหนุนเสริมพื้นที่ (โซนชายแดนใต้ 3 จังหวัด จ.ปัตตานี)18 พฤศจิกายน 2559
18
พฤศจิกายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย วรวิชญ์ กฐินหอม
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามสนับสนุนการทำงานในระดับพื้นที่

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะทำงานสื่อสร้างสุขภาคใต้ โดยประสานแกนนำที่ทำวิธีการการดำเนินการด้านเอกสาร กำหนดแผนงาน ปฏิทินงานการผลิตข่าวเพื่อสร้างกระแส สร้างความเปลี่ยนแปลง และยกระดับการขับเคลื่อนทางสังคมของจังหวัดกับการขยายผลการทำงานที่มีเครือข่ายสื่อร่วมขับเคลื่อนงานในประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด ปรับกลไกการทำงานและการขยายเครือข่ายสื่อในวงกว้างมากขึ้น

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดความเข้าใจทิศทางและเนื้อหาการสื่อสารของเครือข่ายและการเชื่อมโยงกับบริหารงานกลาง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 38 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานสื่อสร้างสุขภาคใต้ เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ติดตามหนุนเสริมพื้นที่ โซนใต้ตอนล่าง จ.สงขลา15 พฤศจิกายน 2559
15
พฤศจิกายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย วรวิชญ์ กฐินหอม
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามสนับสนุนการทำงานในระดับพื้นที่

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะทำงานสื่อสร้างสุขภาคใต้ โดยประสานแกนนำที่ทำเกี่ยวกับสื่อชุมชนมาร่วมประชุมและกำหนดทิศทางร่วมกันใช้สื่อเพื่อสร้างพลังทางสังคม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • กำหนดแผนงาน  ปฏิทินงานการผลิตข่าวเพื่อสร้างกระแส  สร้างความเปลี่ยนแปลง  และยกระดับการขับเคลื่อนทางสังคมของจังหวัดกับการขยายผลการทำงานที่มีเครือข่ายสื่อร่วมขับเคลื่อนงานในประเด็น  ยุทธศาสตร์จังหวัด ปรับกลไกการทำงานและการขยายเครือข่ายสื่อในวงกว้างมากขึ้น
 • เกิดความเข้าใจทิศทางและเนื้อหาการสื่อสารของเครือข่ายและการเชื่อมโยงกับบริหารงานกลาง
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 39 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เวทีติดตามหนุนเสริมพื้นที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์สื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ9 พฤศจิกายน 2559
9
พฤศจิกายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย chabeeah
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามสนับสนุนการทำงานในระดับพื้นที่ 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะทำงานสื่อสร้างสุขภาคใต้  โดยประสานแกนนำที่ทำเกี่ยวกับสื่อชุมชนมาร่วมประชุมและกำหนดทิศทางร่วมกันในการใช้สื่อเพื่อสร้างพลังทางสังคม 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดทิศทางในการจัดทำแผนงาน  การกำหนดแผนงาน  ปฏิทินงาน  การผลิตข่าวเพื่อสร้างกระแส  สร้างความเปลี่ยนแปลง  และยกระดับการขับเคลื่อนทางสังคมของจังหวัดพัทลุง  เกิดการขยายผลการทำงานที่มีเครือข่ายสื่อร่วมขับเคลื่อนงานในประเด็น  ยุทธศาสตร์ข้าวจังหวัดพัทลุง  เกิดการปรับกลไกการทำงานและการขยายเครือข่ายสื่อในวงกว้างมากขึ้น

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 25 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานสื่อสร้างสุขภาคใต้  เครือข่ายสื่อสร้างสุขจังหวัดพัทลุง  และผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ8 พฤศจิกายน 2559
8
พฤศจิกายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย chabeeah
circle
วัตถุประสงค์

สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมในงาน “สร้างสุขภาคใต้” ร่วมกันประเมินผลการจัดกิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ดำเนินการ ทั้งในส่วนแผนงานพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน แผนงานบริหารจัดการ และแผนงานประชาสัมพันธ์ในงาน สื่อสร้างสุข  ในรูป Power point , Face book live ( การสื่อสารงานสร้างสุขในรูปแบบข่าวสั้นผ่าน  Face book live )  สารคดี กรณีพื้นที่ ตัวอย่างที่มีการดำเนินการจัดทำสารคดีสั้น  ประเด็นความมั่นคงด้านอาหาร (Food Bank) 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเป็นภาพรวม  และได้รับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานจากประเด็นต่าง ๆ ที่มานำเสนอพร้อมกัน  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการขับเคลื่อนงานทั้งภาพรวมของโครงการและผลที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 25 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ 

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนพฤศจิกายน1 พฤศจิกายน 2559
1
พฤศจิกายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย วรวิชญ์ กฐินหอม
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตรายการร่วมในเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผลิตรายการวิทยุ เชื่อมโยงเครือข่ายวิทยุและโทรทัศน์ออนไลน์ (ผ่านทีวีลิกอร์)

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผุ้สนใจติดตามรายการวิทยุและโทรทัศน์ออนไลน์ จากจังหวัดต่าง ๆ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2,000 คน จากที่ตั้งไว้ 1,000 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายวิทยุ ในพื้นที่แต่ละโซน และเครือข่ายผู้ฟังรายการวิทยุของสถานีในพื้นที่ 7 จังหวัด

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

สรุปและจัดทำรายงาน31 ตุลาคม 2559
31
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย chabeeah
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมและสรุปกิจกรรมของโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สรุปรวบรวมกิจกรรมของโครงการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลสรุปการดำเนินกิจกรรมโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

การผลิตรายการวิทยุ “รายการเสียงสุขภาวะชายแดนใต้” 30 ตุลาคม 2559
30
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย chabeeah
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสุขภาวะโดยใช้ศาสนบำบัดเผยแพร่ข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่ และสื่อสารให้เห็นแบบอย่างของการสร้างครอบครัวคุณธรรมและสุขภาวะที่ดีในวิถีพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดผลิตรายการวิทยุ ประสานกลุ่มเป้าหมาย เชิญวิทยากรร่วมรายการ จัดรายการวิทยุ
ประชุมสรุปคณะทำงาน เพื่อประเมินรายการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เปิดพื้นที่ให้คนทำงานด้านสุขภาวะท่ามกลางสถานความไม่สงบ ได้สื่อสารกิจกรรมที่ทำ และประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
- เรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
- เรื่องการใช้ศาสนบำบัดของแต่ละพื้นที่ - เรื่องการสร้างครอบครัวคุณธรรมและสุขภาวะที่ดีในวิถีพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน อ.มายอ จ.ปัตตานี และผู้สูงอายุผู้เข้าร่วมโครงการหยุดบุหรี่ หยุดโรค

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชุมทีมงานเพื่อเตรียมข้อมูลการผลิตสื่อ27 ตุลาคม 2559
27
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย chabeeah
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมข้อมูลและความพร้อมในการผลิตสื่อ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เตรียมเนื้อหาข้อมูลด้านสุขภาวะเพื่อนำเสนอที่ประชุมดำเนินการประชุมบันทึกการประชุมสรุปผลการจัดประชุม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีความพร้อมในการผลิตรายการวิทยุ / ได้บทวิทยุและเนื้อหาของรายการวิทยุแต่ละตอน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชุมเชิงปฏิบัติการกอง บก. เครือข่ายสื่อสร้างสุข26 ตุลาคม 2559
26
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย chabeeah
circle
วัตถุประสงค์

สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมในงาน “สร่างสุขภาคใต้” และกำหนดแผนการจัดรายการ “กินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. การหารือและสรุปผลการทำงานร่วมกันของกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้และการจัดประชุมพิเศษ
 2. แลกเปลี่ยนงานสร้างสุขภาคใต้และร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์
 3. การวางจังหวะก้าว กับสถานการณ์ กอง บก.ภาคใต้  มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ

- ประเด็น ท่องเที่ยว เช่น พื้นที่รอยพระบาท
- ประเด็นความมั่นคงด้านอาหาร  เช่น  พื้นที่โครงการ ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง - เรื่องข้าวที่ทรงสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก  ตลอดจน การสนับสนุนการวิจัยพันธ์ข้าวต่าง ๆ 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. การหารือและสรุปผลการทำงานร่วมกันของกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้และการจัดประชุมพิเศษซึ่งถือเป็นนัดพิเศษ เพราะมีปัจจัยหลายๆประการ ที่ทำให้ความต่อเนื่องของงานตามโครงการ ในช่วงที่ มีรายการ “กินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้” ที่ในช่วง วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐น. – ๑๐.๐๐น. หลังจากวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่เป็นช่วงที่ คนไทยถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช กสทช. ได้ขอความร่วมมือให้ สื่อทุกช่องทางเว้นจากรายการปกติของสถานีเพื่อรับสัญญาณถ่ายทอดจาก ส่วนกลาง ทำให้รายการ “กินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้” ต้องงดออกอากาศ ชั่วคราวเป็นเวลา ๑๕ วัน จึงทำให้รายการไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับ ผู้ติดตามรายการสงสัยว่ายังมีรายการต่อเนื่องหรือไม่ แต่ทางส่วนกลางได้หารือสถานี เครือข่ายและแจ้งให้รับทราบกันเป็นที่เรียนร้อย ดังนั้นจึงได้นัด ทาง กอง บก.สื่อสร้างสุข เพื่อมาวางแผนการดำเนินงานในช่วงต่อไปและทิศทางที่จะขับเคลื่อนร่วมกัน
 2. แลกเปลี่ยนงานสร้างสุขภาคใต้และร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ สืบเนื่องจากการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ มีความเห็นร่วมกันถึงการประสานงานเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ กองบก.สร้างสุขภาคใต้ ความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจส่วนหนึ่งมาจากงานสื่อ ทั้งก่อนงานระหว่างงาน และหลังงานโดยแบ่งบทบาทให้ทุกคนได้ช่วยกันทำหน้าที่ ทั้งในส่วน ของการอัพข่าวเพื่อการสื่อสารภายนอก ตลอดทั้ง ๓ วันการมีกิจกรรมในลานสร้างสุขและการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อในงานที่ทำงานร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ ในส่วนของการสรุปงานที่เป็น ภาพเคลื่อนไหว ทางส่วนกลางได้ตัดต่อ เป็นตอนๆซึ่งง่านสำหรับการชมย้อนหลัง มีภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์เสียงสามารถเข้าไปรับชมหรือ ดาวส์โหลดได้ ใน “You Tube : ลิกอร์ Live” และเข้าชมย้อนหลัง ในFace book liveในช่วงงานมีการถ่ายทอดสด ผ่าน เฟสบุค ไลน์ ตลอดทั้ง 3 วัน
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 19 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

กอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ เครือข่ายเยาวชนพลเมืองลิกอร์

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

การผลิตรายการวิทยุ “รายการเสียงสุขภาวะชายแดนใต้ 23 ตุลาคม 2559
23
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย chabeeah
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมข้อมูลและความพร้อมในการผลิตสื่อ ร่วมกำหนดเนื้อหารายการวิทยุและสารคดี

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน อ.มายอ จ.ปัตตานี และผู้สูงอายุผู้เข้าร่วมโครงการหยุดบุหรี่ หยุดโรค

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เปิดพื้นที่ให้คนทำงานด้านสุขภาวะท่ามกลางสถานความไม่สงบ ได้สื่อสารกิจกรรมที่ทำ และประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
- เรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
- เรื่องการใช้ศาสนบำบัดของแต่ละพื้นที่ - เรื่องการสร้างครอบครัวคุณธรรมและสุขภาวะที่ดีในวิถีพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

ผู้นำชุมชน 4 เสาหลัก  เจ้าหน้าที่รัฐ  เยาวชน  อสม. นักวิชาการสาธารณสุข  คนในชุมชน  เครือข่ายสื่อชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ 

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชุมทีมงานเพื่อเตรียมข้อมูลการผลิตสื่อ22 ตุลาคม 2559
22
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย chabeeah
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมข้อและความพร้อมในการผลิตสื่อ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • เตรียมเนื้อหาข้อมูลด้านสุขภาวะเพื่อนำเสนอที่ประชุม
 • ประชุม
 • บันทึกการประชุม
 • สรุปผลการประชุม
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ความพร้อมในการผลิตรายการวิทยุ
 • ได้บทวิทยุและเนื้อหาของรายการวิทยุแต่ละตอน
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายสื่อชุมชนชายแดนใต้ / เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ / เครือข่ายวิทยุชุมชนชายแดนใต้

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชุมทีมงานเพื่อเตรียมข้อมูลการผลิตสื่อ22 ตุลาคม 2559
22
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย chabeeah
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสุขภาวะโดยใช้ศาสนบำบัดเผยแพร่ข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่ และสื่อสารให้เห็นแบบอย่างของการสร้างครอบครัวคุณธรรมและสุขภาวะที่ดีในวิถีพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดผลิตรายการวิทยุ ประสานกลุ่มเป้าหมาย เชิญวิทยากรร่วมรายการ
จัดรายการวิทยุ
ประชุมสรุปคณะทำงาน เพื่อประเมินรายการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เปิดพื้นที่ให้คนทำงานด้านสุขภาวะท่ามกลางสถานความไม่สงบ ได้สื่อสารกิจกรรมที่ทำ และประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
- เรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
- เรื่องการใช้ศาสนบำบัดของแต่ละพื้นที่ - เรื่องการสร้างครอบครัวคุณธรรมและสุขภาวะที่ดีในวิถีพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก (1)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้นำชุมชน 4 เสาหลัก  เจ้าหน้าที่รัฐ เยาวชน  อสม.  นักวิชาการสาธารณสุข  คนในชุมชน  เครือข่ายสื่อชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ 

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชุมทีมงานเพื่อเตรียมข้อมูลการผลิตสื่อ15 ตุลาคม 2559
15
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย chabeeah
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมข้อมูลและความพร้อมในการผลิตสื่อ ร่วมกำหนดเนื้อหารายการวิทยุและสารคดี

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • เตรียมเนื้อหาข้อมูลด้านสุขภาวะเพื่อนำเสนอที่ประชุม
 • ประชุม
 • บันทึกการประชุม
 • สรุปผลการประชุม
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ความพร้อมในการผลิตรายการวิทยุ
 • ได้บทวิทยุและเนื้อหาของรายการวิทยุแต่ละตอน
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายสื่อชุมชนชายแดนใต้ / เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ / เครือข่ายวิทยุชุมชนชายแดนใต้

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และเยี่ยมสถานีวิทยุในเครือข่ายที่ออกอากาศรายการ ครั้งที่ 414 ตุลาคม 2559
14
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย chabeeah
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมข้อและความพร้อมในการผลิตสื่อ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่ เยี่ยมสถานีวิทยุอัตตัรฯเรดิโอ 104 MHz เพื่อสร้างความเข้าใจ ร่วมออกแบบเนื้อหาสาระของรายการ และขอการสนับสนุนในการลิงค์สัญญาณถ่ายทอดสดรายการวิทยุ “เสียงสุขภาวะชายแดนใต้” พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนสถานีงวดที่ 1

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้เนื้อหาและข้อมูลเพื่อนำมาผลิตรายการวิทยุ  ได้วิทยากรที่จะมาร่วมรายการวิทยุ  ได้เครือข่ายวิทยุที่จะร่วมออกอากาศรายการ 5 สถานี

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 4 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายสื่อชุมชนชายแดนใต้ / เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ / เครือข่ายวิทยุชุมชนชายแดนใต้

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

1.1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และเยี่ยมสถานีวิทยุในเครือข่ายที่ออกอากาศรายการ ครั้งที่ 313 ตุลาคม 2559
13
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย chabeeah
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมข้อและความพร้อมในการผลิตสื่อ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เตรียมเนื้อหาข้อมูลด้านสุขภาวะเพื่อนำเสนอที่ประชุม  ดำเนินการประชุม  บันทึกการประชุม  สรุปผลการจัดประชุม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีความพร้อมในการผลิตรายการวิทยุ / ได้บทวิทยุและเนื้อหาของรายการวิทยุแต่ละตอน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายสื่อชุมชนชายแดนใต้ / เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ / เครือข่ายวิทยุชุมชนชายแดนใต้

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และเยี่ยมสถานีวิทยุในเครือข่ายที่ออกอากาศรายการ12 ตุลาคม 2559
12
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย chabeeah
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลในการนำมาผลิตรายการวิทยุ  เยี่ยมเยียนและสร้างความเข้าใจกับสถานีวิทยุที่เป็นเครือข่าย และร่วมออกแบบและประเมินรายการ 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เตรียมเนื้อหาข้อมูลด้านสุขภาวะเพื่อนำเสนอที่ประชุม  ดำเนินการประชุม  บันทึกการประชุม  สรุปผลการจัดประชุม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีความพร้อมในการผลิตรายการวิทยุ / ได้บทวิทยุและเนื้อหาของรายการวิทยุแต่ละตอน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายสื่อชุมชนชายแดนใต้ / เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ / เครือข่ายวิทยุชุมชนชายแดนใต้

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

สนับสนุนสถานีวิทยุ10 ตุลาคม 2559
10
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย chabeeah
circle
วัตถุประสงค์

2.1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสุขภาวะโดยใช้ศาสนบำบัดเผยแพร่ข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่ และสื่อสารให้เห็นแบบอย่างของการสร้างครอบครัวคุณธรรมและสุขภาวะที่ดีในวิถีพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดผลิตรายการวิทยุ ประสานกลุ่มเป้าหมาย เชิญวิทยากรร่วมรายการ
จัดรายการวิทยุ
ประชุมสรุปคณะทำงาน เพื่อประเมินรายการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เปิดพื้นที่ให้คนทำงานด้านสุขภาวะท่ามกลางสถานความไม่สงบ ได้สื่อสารกิจกรรมที่ทำ และประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
- เรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
- เรื่องการใช้ศาสนบำบัดของแต่ละพื้นที่ - เรื่องการสร้างครอบครัวคุณธรรมและสุขภาวะที่ดีในวิถีพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ผู้ดำเนินรายการ “เสียงสุขภาวะชายแดนใต้” เป็นผู้ที่ทำงานหลายบทบาทในพื้นที่ ทำให้บางครั้งเป็นอุปสรรคต่อการจัดรายการสด เนื่องจากติดภารกิจงานอื่น เช่น ประชุม เดินทางไกล จึงมีการแก้ไขโดยนัดให้มาบันทึกรายการล่วงหน้า 
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

หน่วยงานควรสนับสนุนงบประมาณเพื่ออบรมด้านการผลิตสื่อแก่เยาวชนและคนในชุมชนที่สนใจ เพื่อผลิตนักสื่อสารชุมชนรุ่นใหม่

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ควรส่งเสริมให้เยาวชนและคนในพื้นที่ มาจัดรายการวิทยุ

จัดทำจิงเกิ้ลและแบนเนอร์10 ตุลาคม 2559
10
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย chabeeah
circle
วัตถุประสงค์

ประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดทำจิงเกิ้ลและแบนเนอร์

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้เนื้อหาและข้อมูลเพื่อนำมาผลิตรายการวิทยุ  ได้วิทยากรที่จะมาร่วมรายการวิทยุ  ได้เครือข่ายวิทยุที่จะร่วมออกอากาศรายการ 5 สถานี

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1,000 คน จากที่ตั้งไว้ 1,000 คน
ประกอบด้วย

คนในชุมชน  ผู้นำชุมชน 4 เสาหลัก  เยาวชน เครือข่ายวิทยุชุมชน  คณะทำงานสื่อชุมชนชายแดนใต้

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

สร้างพื้นที่ให้ข้อเสนอในพื้นที่สาธารณะเพื่อขับเคลื่อนสู่การแก้ปัญหาทั้งระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด3 ตุลาคม 2559
3
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย chabeeah
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างการสื่อสารงานสร้างสุขภาคใต้

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชาสัมพันธ์งานสร้างสุขภาคใต้ ทั้งก่อนงาน โดยการ ระหว่างงาน การสร้างการสื่อสารจากงานผ่านเว็บไซด์ face book liveการจัดกิจกรรมในลานสร้างสุขและการสัมภาษณ์สด ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ และหลังการดำเนินงาน บันทึกผลการประชุมกลุ่มย่อยเป็นไฟล์เสียงและสรุปผลการจัดงานเป็น CD ภาพรวมทั้งงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดการรับรู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานสร้างสุขของผู้ที่สนใจในวงกว้างมากขึ้น ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้  การประชาสัมพันธ์ระหว่างงาน โดยการสร้างการสื่อสารจากงานผ่านเว็บไซด์ face book live การจัดกิจกรรมในลานสร้างสุขและการสัมภาษณ์สด ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  และหลังการดำเนินงาน บันทึกผลการประชุมกลุ่มย่อยเป็นไฟล์เสียงและสรุปผลการจัดงานเป็น CD ภาพรวมทั้งงาน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1,000 คน จากที่ตั้งไว้ 1,000 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ แกนนำที่ขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ จากในพื้นที่และผู้สนใจทั่วไป

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชุมเชิงปฏิบัติการกอง บก. เครือข่ายสื่อสร้างสุข3 ตุลาคม 2559
3
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย chabeeah
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดและร่วมกันสื่อสารงานสร้างสุขภาคใต้

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ร่วมกันกำหนดแผนงานและทิศทางการสื่อสารงานสร้างสุขภาคใต้

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดแผนงานและการสื่อสารงานสร้างสุขภาคใต้

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 25 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

แผนปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม ประเด็นยุทศาสตร์การแพทย์พหุวัฒนธรรม/การบูรณาการอาหารจังหวัดชายแดนใต้1 ตุลาคม 2559
1
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย chabeeah
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลในการนำมาผลิตรายการวิทยุ  เยี่ยมเยียนและสร้างความเข้าใจกับสถานีวิทยุที่เป็นเครือข่าย และร่วมออกแบบและประเมินรายการ 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมวางแผนคณะทำงานเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลและเยี่ยมสถานีที่ออกอากาศรายการ  ประสานงานสถานีวิทยุและพื้นที่ชุมชนลงพื้นที่ชุมชนและเยี่ยมเครือข่ายสถานีวิทยุ  สรุปเนื้อหาเพื่อจัดทำรายการวิทยุ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้เนื้อหาและข้อมูลเพื่อนำมาผลิตรายการวิทยุ ได้วิทยากรที่จะมาร่วมรายการวิทยุ ได้เครือข่ายวิทยุที่จะร่วมออกอากาศรายการ 5 สถานี

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ขาดงบประมาณเพื่อขยายเครือข่ายสื่อชุมชน และลิงค์สัญญาณสถานีวิทยุให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้  เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ที่สามารถส่งกระจายเสียงได้ถึงประเทศมาเลเซีย

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

หน่วยงานควรสนับสนุนให้มีศูนย์บำบัดยาเสพติดโดยใช้ศาสนบำบัดที่ครบวงจร 

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ควรสนับสนุนและต่อยอดกิจกรรมของชุมชนที่ได้มาร่วมรายการ

ผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนตุลาคม1 ตุลาคม 2559
1
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย chabeeah
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตรายการร่วมในเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผลิตรายการวิทยุ  เชื่อมโยงเครือข่ายวิทยุและโทรทัศน์ออนไลน์ (ผ่านทีวีลิกอร์)

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• มีผู้สนใจติดตามรายการวิทยุและโทรทัศน์ออนไลน์  จากจังหวัดต่าง ๆ ประมาณ 2,896 คน (ประเมินจากแฟนเพจ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ )

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2,896 คน จากที่ตั้งไว้ 1,000 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายสถานีวิทยุ ในพื้นที่แต่ละโซน และเครือข่ายผู้ฟังรายการวิทยุของสถานีในพื้นที่ 7  จังหวัด

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

การประชุมทีมงานเพื่อเตรียมข้อมูลผลิตสื่อ30 กันยายน 2559
30
กันยายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย chabeeah
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมข้อและความพร้อมในการผลิตสื่อ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เตรียมเนื้อหาข้อมูลด้านสุขภาวะเพื่อนำเสนอที่ประชุม  ดำเนินการประชุม  บันทึกการประชุม  สรุปผลการจัดประชุม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีความพร้อมในการผลิตรายการวิทยุ / ได้บทวิทยุและเนื้อหาของรายการวิทยุแต่ละตอน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายสื่อชุมชนชายแดนใต้ / เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ / เครือข่ายวิทยุชุมชนชายแดนใต้

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี