สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 มิ.ย. 59 - 30 มิ.ย. 60 เวทีเสวนาหรือสมัชชาทางอากาศ 50 90,000.00 30,000.00
1 มิ.ย. 59 - 30 มิ.ย. 60 ประชุมกอง บก. ติดตามสนับสนุนและวิพากษ์การผลิตสื่อของพื้นที่ 20 140,000.00 -
30 มิ.ย. 59 เชื่อมโยงเครือข่ายสื่อ ประสานงานและทำความเข้าใจเรื่องการสร้างเสริมสุขสุขภาพกับการสื่อสาร ครั้งที่ 1 20 5,000.00 2,292.00
4 ก.ค. 59 เวทีเสริมศักยภาพ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 30 1,500.00 1,524.00
5 ก.ค. 59 กิจกรรมสร้างความเข้าใจคณะทำงานตามแผนงานสนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการ 17 15,000.00 13,145.00
11 ก.ค. 59 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอประเด็นความมั่นคงด้านอาหาร 10 2,500.00 2,300.00
15 ก.ค. 59 ประชุมคณะทำงาน เครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้ 15 6,000.00 5,488.00
19 ก.ค. 59 พัฒนาศักยภาพคนทำงานประชุมคณะทำงานปฏิบัติการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมและสร้างความเข้าใจการทำงานด้านสื่อสาร 20 20,000.00 20,778.00
30 - 31 ก.ค. 59 สร้างความเข้าใจการทำงานด้านการสื่อสาร 150 130.00 132,597.00
1 ส.ค. 59 ผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนสิงหาคม 1000 16,000.00 8,000.00
4 ส.ค. 59 เตรียมการจัดประชุม 0 9,000.00 9,855.00
7 ส.ค. 59 แผนปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์/การท่องเที่ยวชุมชน 5000 60,000.00 60,000.00
7 ส.ค. 59 สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็นโซนใต้ตอนล่าง (พัทลุง) 500 30,000.00 30,000.00
8 ส.ค. 59 ประชุมสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการพื้นที่โซน 3 จังหวัด 20 8,000.00 8,728.00
9 ส.ค. 59 ประชุมสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการพื้นที่โซนใต้กลาง ประเด็นความมั่นคงด้านอาหาร 30 5,000.00 5,181.00
9 ส.ค. 59 จัดทำสื่อสุขภาพในพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(รพ.รามัน) 20 0.00 0.00
9 ส.ค. 59 จัดทำสื่อสุขภาพในพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รพ.สต.จะกว๊ะ) 20 0.00 0.00
10 ส.ค. 59 แผนปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์/การท่องเที่ยวชุมชน 80 0.00 0.00
10 ส.ค. 59 จัดทำสื่อสุขภาพในพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รพ.สต.บ้านใหญ่) 20 0.00 0.00
11 ส.ค. 59 ประชุมสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการพื้นที่โซนใต้กลาง ประเด็นความมั่นคงด้านอาหาร 30 3,000.00 2,624.00
14 ส.ค. 59 ประชุมสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการพื้นที่โซน 3 จังหวัด 20 3,000.00 2,960.00
18 - 29 ส.ค. 59 แผนปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม ประเด็นยุทธศาตร์ความมั่นคงทางมนุษย์ 1000 60,000.00 60,000.00
26 ส.ค. 59 จัดทำสื่อสุขภาพในพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รพ.สต.สะดาวา) 20 0.00 0.00
26 ส.ค. 59 จัดทำสื่อสุขภาพในพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รพ.มายอ) 12 0.00 0.00
27 ส.ค. 59 แผนปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์อาหารและข้าว 1000 30,000.00 30,000.00
29 ส.ค. 59 จัดทำสื่อสุขภาพในพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รพ.สต.เจ๊ะเก) 16 0.00 0.00
29 ส.ค. 59 จัดทำสื่อสุขภาพในพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รพ.สต.ลาโล๊ะ) 16 0.00 0.00
1 ก.ย. 59 ประชาสัมพันธ์ งานสร้างสุขภาคใต้ 1000 0.00 0.00
1 ก.ย. 59 ผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนสิงหาคม 1000 2,000.00 2,000.00
1 ก.ย. 59 ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ 60 4,112.00 4,112.00
1 ก.ย. 59 จัดทำสื่อสุขภาพในพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รพ.สต.บ้านบือเระ) 22 0.00 0.00
2 ก.ย. 59 แผนปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร 100 60,000.00 60,000.00
4 ก.ย. 59 การผลิตสารคดีด้านความมั่นคงด้านอาหาร 5 0.00 0.00
5 ก.ย. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการกอง บก. เครือข่ายสื่อสร้างสุข 30 20.00 18,171.00
5 ก.ย. 59 ผลิตรายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลาดต้องชม (หลาดใต้โหนด 500 0.00 0.00
5 ก.ย. 59 จัดทำสื่อสุขภาพในพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รพ.จะแนะ ) 15 0.00 0.00
6 ก.ย. 59 ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ 40 1,500.00 1,136.00
7 ก.ย. 59 ติดตามหนุนเสริมพื้นที่ ชายแดนใต้ 20 10.00 9,440.00
10 ก.ย. 59 การผลิตสารคดีด้านความมั่นคงด้านอาหาร 5 0.00 0.00
13 ก.ย. 59 สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็นโซนชายแดนใต้ 3 จังหวัด (ยะลา) 1000 30,000.00 30,000.00
16 ก.ย. 59 ประชุมคณะทำงานสื่อเพื่อขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม 5 0.00 0.00
25 ก.ย. 59 สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็นโซนชายแดนใต้ 3 จังหวัด (ปัตตานี) 1000 30,000.00 30,000.00
26 ก.ย. 59 เวทีติดตามหนุนเสริมพื้นที่ การผลิตสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 30 20,417.00 20,417.00
29 ก.ย. 59 เวทีสาธารณะเพื่อการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม (ประเด็นความมั่นคงด้านอาหาร 40 0.00 0.00
30 ก.ย. 59 แผนปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม ประเด็นยุทธศาตร์ความมั่นคงทางมนุษย์ 30 0.00 0.00
30 ก.ย. 59 การประชุมทีมงานเพื่อเตรียมข้อมูลผลิตสื่อ 2 0.00 0.00
1 ต.ค. 59 ผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนตุลาคม 1000 16,000.00 8,000.00
1 ต.ค. 59 แผนปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม ประเด็นยุทศาสตร์การแพทย์พหุวัฒนธรรม/การบูรณาการอาหารจังหวัดชายแดนใต้ 2 0.00 0.00
3 - 5 ต.ค. 59 สร้างพื้นที่ให้ข้อเสนอในพื้นที่สาธารณะเพื่อขับเคลื่อนสู่การแก้ปัญหาทั้งระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด 1000 300,000.00 300,000.00
3 - 5 ต.ค. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการกอง บก. เครือข่ายสื่อสร้างสุข 40 25,648.00 25,648.00
10 ต.ค. 59 จัดทำจิงเกิ้ลและแบนเนอร์ 1000 0.00 0.00
10 ต.ค. 59 สนับสนุนสถานีวิทยุ 3000 0.00 0.00
12 ต.ค. 59 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และเยี่ยมสถานีวิทยุในเครือข่ายที่ออกอากาศรายการ 20 0.00 0.00
13 ต.ค. 59 1.1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และเยี่ยมสถานีวิทยุในเครือข่ายที่ออกอากาศรายการ ครั้งที่ 3 20 0.00 0.00
14 ต.ค. 59 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และเยี่ยมสถานีวิทยุในเครือข่ายที่ออกอากาศรายการ ครั้งที่ 4 4 0.00 0.00
15 ต.ค. 59 ประชุมทีมงานเพื่อเตรียมข้อมูลการผลิตสื่อ 2 0.00 0.00
16 ต.ค. 59 ประชุมทีมงานเพื่อเตรียมข้อมูลการผลิตสื่อ 2 0.00 0.00
22 ต.ค. 59 ประชุมทีมงานเพื่อเตรียมข้อมูลการผลิตสื่อ 2 0.00 0.00
23 ต.ค. 59 การผลิตรายการวิทยุ “รายการเสียงสุขภาวะชายแดนใต้ 5 0.00 0.00
26 ต.ค. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการกอง บก. เครือข่ายสื่อสร้างสุข 40 20,000.00 24,492.00
27 ต.ค. 59 ประชุมทีมงานเพื่อเตรียมข้อมูลการผลิตสื่อ 2 0.00 0.00
30 ต.ค. 59 การผลิตรายการวิทยุ “รายการเสียงสุขภาวะชายแดนใต้” 5 0.00 0.00
31 ต.ค. 59 สรุปและจัดทำรายงาน 2 0.00 0.00
1 พ.ย. 59 ผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนพฤศจิกายน 1000 16,000.00 11,000.00
8 พ.ย. 59 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 40 5,000.00 5,164.00
9 พ.ย. 59 เวทีติดตามหนุนเสริมพื้นที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์สื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 40 5,000.00 6,472.00
15 พ.ย. 59 ติดตามหนุนเสริมพื้นที่ โซนใต้ตอนล่าง จ.สงขลา 50 10,000.00 8,024.00
18 พ.ย. 59 ติดตามหนุนเสริมพื้นที่ (โซนชายแดนใต้ 3 จังหวัด จ.ปัตตานี) 40 10,000.00 9,172.00
20 พ.ย. 59 ประชุมกอง บก.เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานประเด็นความมั่นคงด้านอาหาร 500 125,000.00 127,644.00
23 พ.ย. 59 ประชุมสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 20 2,000.00 2,176.00
25 พ.ย. 59 ติดตามหนุนเสริมพื้นที่ โซนใต้บน จ.ชุมพร 30 10,000.00 8,580.00
29 พ.ย. 59 ติดตามหนุนเสริมพื้นที่ โซนใต้ตอนบน จ.สุราษฎร์ธานี 40 10,000.00 7,380.00
1 ธ.ค. 59 ผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนธันวาคม 1000 16,000.00 12,000.00
9 ธ.ค. 59 ให้การสนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น (โซนใต้ตอนบน ชุมพร งวดที่ 2) 2000 30,000.00 30,000.00
9 ธ.ค. 59 ให้การสนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น (โซนใต้ตอนบน สุราษฎร์ธานี งวดที่ 2) 100 30,000.00 30,000.00
9 ธ.ค. 59 สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น(โซนใต้ฝั่งอันดามันฝั่ง กระบี่ งวดที่ 2) 500 30,000.00 30,000.00
9 ธ.ค. 59 สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น (โซนใต้ตอนกลาง นครศรีฯ งวดที่ 2) 1000 60.00 60,000.00
9 ธ.ค. 59 สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติกรตามประเด็น (โซนใต้ฝั่งอันดามัน ฝั่ง ตรัง) งวดที่ 2 500 30,000.00 30,000.00
16 ธ.ค. 59 ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 42.18 42.18
28 - 29 ธ.ค. 59 ถอดบทเรียนการทำงาน 50 100,000.00 92,440.00
29 ธ.ค. 59 สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติกาตามประเด็น (โซนชายแดนใต้3จังหวัด (ปัตตานี งวดที่ 2) 500 30,000.00 30,000.00
1 - 31 ม.ค. 60 งานสื่อสารในพื้นที่่ช่วงภัยพิบัติ 2000 30,000.00 30,000.00
4 ม.ค. 60 - 9 ก.พ. 60 ครัวเติมสุข 5000 220,000.00 220,000.00
9 ก.พ. 60 เวทีสาธารณะฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำท่วม 200 50,000.00 50,000.00
21 มี.ค. 60 เวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อ ว่าด้วยเรื่องฝายมีชีวิต รับมือภัยแล้งกับเวทีประชาเข้าใจ 40 20,000.00 15,925.00
24 มี.ค. 60 ประชุมวิชาการ Living Will and Palliative Care 100 10.00 8,356.00
27 - 30 มี.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ และการบริหารโครงการสุขภาวะ 100 15,000.00 11,976.00
6 - 7 เม.ย. 60 เวทีเชื่อมโยงเพื่อสื่อสารการขับเคลื่อนภาคประชาสังคม จ.นครศรีธรรมราช 60 50,000.00 50,480.00
24 - 28 เม.ย. 60 ร่วมประชุมเชิงปฏฺิบัติการ เรื่องวิทยาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 60 20,000.00 16,876.00
1 พ.ค. 60 เวทีสื่อสารการขับเคลื่อนทางสังคมประเด็นอาหารปลอดภัย 100 4,000.00 3,900.00
4 พ.ค. 60 สนับสนุนผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนมกราคม 1000 9,000.00 9,000.00
4 พ.ค. 60 สนับสนุนผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนกุมภาพันธ์ 1000 16,000.00 9,000.00
4 พ.ค. 60 สนับสนุนผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนมีนาคม 1000 16,000.00 9,000.00
4 พ.ค. 60 สนับสนุนผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนเมษายน 1000 9,000.00 9,000.00
4 พ.ค. 60 สนับสนุนผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนพฤษภาคม 1000 16,000.00 9,000.00
8 พ.ค. 60 สนับสนนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น(โซนใต้ฝั่งอันดามัน กระบี่,ตรังงวดที่ 3) 1000 20,000.00 40,000.00
8 พ.ค. 60 สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น(โซนใต้ตอนบน ชุมพร งวดที่3) 2000 20,000.00 20,000.00
8 พ.ค. 60 สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น(โซนใต้ตอนกลาง นครศรีฯ งวดที่3) 2000 80,000.00 80,000.00
8 พ.ค. 60 สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็นโซนชายแดนใต้ 3 จังหวัด (ปัตตานี) (งวดที่ 3) 1000 20,000.00 20,000.00
9 พ.ค. 60 ประชุมกำหนดแผนยุทธศาสตร์บูรณาการระบบอาหาร อบต.เขาแก้ว 100 1,400.00 1,400.00
10 พ.ค. 60 ติดตามหนุนเสริมพื้นที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์สื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ(โซนใต้ฝั่งอันดามัน จ.กระบี่) 30 4,000.00 3,064.00
11 พ.ค. 60 ติดตามหนุนเสริมพื้นที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์สื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (โซนใต้ตอนบน จ.สุราษฎร์ธานี) 80 3,000.00 2,416.00
22 - 24 พ.ค. 60 ประชุมการเรียนรู้หลักสูตรผู้นำและการบริหารเครือข่ายสุขภาพ 60 8,000.00 6,976.00
23 พ.ค. 60 ประชุมกำหนดแผนยุทธศาสตร์บูรณาการระบบอาหาร อบต.ไสหร้า 40 1,500.00 1,200.00
25 พ.ค. 60 เวทีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 60 3,000.00 3,068.00
30 พ.ค. 60 เวทีเสวนา การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 50 30,000.00 30,000.00
1 มิ.ย. 60 ผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนมิถุนายน 1000 16,000.00 15,000.00
1 มิ.ย. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสรยุทธศาสตร์ระบบอาหาร ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัและโภชนาการสมวัยในระดับตำบล 30 1,000.00 1,000.00
3 มิ.ย. 60 เวทีเสวนา ประชาคมและเสนอปัญหาควมต้องการ การบูรณะซ่อมแซมทางหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สาย 4189 3000 30,000.00 30,000.00
12 มิ.ย. 60 การประชุมทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในเขตสุขภาพที่ 11-12 50 10,000.00 10,484.00
14 มิ.ย. 60 เวทีประชาเข้าใจ พัฒนาเส้นทางสาย 4189 40 3,000.00 2,800.00
15 มิ.ย. 60 เวทีสื่อสารการขับเคลื่อนสังคม ด้านความมั่นคงของมนุษย์ 150 5.00 4,200.00
16 มิ.ย. 60 หักภาษีดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 0 6.32 6.32
23 มิ.ย. 60 ประชุมระดมควมคิดเห็นการวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 60 2,500.00 2,300.00
25 มิ.ย. 60 เวทีถอดบทเรียน กองบรรณาธิการสื่อสร้างสุขภาคใต้ 50 66,000.00 66,039.00
30 มิ.ย. 60 สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น (โซนใต้ฝั่งอันดามัน กระบี่,ตรัง) 10000 40,000.00 40,000.00
30 มิ.ย. 60 สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น (โซนใต้บน สุราษฎร์ธานี) 2000 40,000.00 40,000.00
30 มิ.ย. 60 สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น (โซนใต้บน ชุมพร) 2000 20.00 20,000.00
30 มิ.ย. 60 สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น (โซนชายแดนใต้ 3 จังหวัด ปัตตานี)คลื่อนทางสังคม ประเด็นยุทศาสตร์การแพทย์พหุวัฒนธรรม/การบูรณาการอาหารจังหวัดชายแดนใต้ 2000 20,000.00 20,000.00
30 มิ.ย. 60 สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น (โซนใต้ตอนกลาง นครศรีฯ) 2000 140,000.00 140,000.00
รวม 69,056 2,507,380.50 119 2,511,448.50