สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการกินดี อยู่ดี ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ณ .โรงเรียนบ้านต้นปริง (เลี้ยงไก่ไข่) (โรงเรียนบ้านต้นปริง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการกินดี อยู่ดี ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ณ .โรงเรียนบ้านต้นปริง (เลี้ยงไก่ไข่) (โรงเรียนบ้านต้นปริง)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านต้นปริง ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุพรรัตน์ มานพศิลป์ (0862863283)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9417181175139,100.58596626059place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 เด็กอ้วน
12.00
2 นักเรียนไม่กินข้าวตอนเช้า
10.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ในการจัดการศึกษาโดยเน้นการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติ และเพื่อเป็นการร่วมรำลึกและเทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีพระสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกลต่อประเทศและเหล่าพสกนิกรทั้งหลาย โรงเรียนบ้านต้นปริง ขอร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน โดยน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยยึดตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ที่ให้ความสำคัญของ ความพอประมาณ ความเพียงพอ โดยอาศัยเงื่อนไขของความรู้ คุณธรรม ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันและควบคู่กับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนสุดา โรงเรียนได้นำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่สถานศึกษาและเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาพอเพียง โดยให้นักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียนได้ร่วมกันขับเคลื่อนและถือปฏิบัติเพื่อเป็นราชพลีและร่วมเทิดพระเกียรติ อีกนัยหนึ่ง“สถานศึกษา” นับเป็นอีกด่านสำคัญที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการหล่อหลอมคุณลักษณะและคุณธรรมขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียน เพราะเมื่อเด็กและเยาวชนได้รู้ เข้าใจ และมีประสบการณ์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่วัยเยาว์ จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงในโลกยุคใหม่ได้ ที่สำคัญเด็กที่ได้ซึมซับและมีความเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมและดำเนินชีวิตพอเพียงอย่างมีคุณภาพ และเพื่อส่งเสริมในด้านอาหารและโภชนาการให้นักเรียนที่มีปัญหาในด้านน้ำหนักส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

การบริการอาหารกลางวันเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิงสำหรับนักเรียน เพราะการรับประทานอาหาร กลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีการจัดทำอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ จะทำให้นักเรียนมีสุขภาพดี และแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค เมื่อนักเรียนมี่สุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงยอมส่งผลให้นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

นักเรียนเข้าร่วมโครงการทุกคน

100.00
2 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนเข้าร่วมโครงการทุกคนร้อยละ 100

100.00
3 เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์

นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ร้อยละ 85

85.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 83
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียนทั่วไป 41 -
นักเรียนอ้วน 12 -
นักเรียนไม่รับประทานอาหารเช้า 10 -
บุคคลากรโรงเรียนบ้านต้นปริง 10 -
อสม 10 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20.00 2 20,000.00
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 เตรียมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ 0 20.00 20,000.00
1 - 30 พ.ค. 62 เก็บผลผลิตไก่ไข่ป้อนโครงการอาหารกลางวัน 0 0.00 0.00

1.ชี้แจงรายละเอียดโครงกาในโรงเรียน 2.ร่วมหาแนวทางการทำโครงการในโรงเรียน 3. แบ่งกลุ่มนักเรียนรับผิดชอบโครงการ 4.กำหนดระยะเวลาการทำโครงการในโรงเรียน 5.ประเมินผลการดำเนินงานการทำโครงการในโรงเรียน 6.สรุปการทำโครงการในโรงเรียน

ใช้จ่ายงบประมาณดังนี้

  • ไก่ไข่ จำนวน 40 ตัวตัวละ 200 บาท รวม 8,000 บาท
  • กรงและอุปกรณ์การเลี้ยง 4,750 บาท
  • ยาเวชภัณฑ์ 500 บาท
  • อาหารไก่ 14 กระสอบ 7,250 บาท
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. นักเรียนเข้าร่วมโครงการทุกคน
  2. นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ร้อยละ 85
  3. บุคลากรเข้าร่วมโครงการทุกคน
  4. อสม. เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 14:33 น.