สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (โรงเรียนวัดบางทีง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (โรงเรียนวัดบางทีง)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดบางทึง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนุกูล สินนภาพรพงศ์ (0892985768)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

จากข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนวัดบางทีง พบว่า การจัดการระบบอาหารในโรงเรียนยังมีข้อจำกัดในการแก้ปัญหาทุพโภชนาการ นักเรียนที่ทีน้ำหนักส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ ได้แก่ ระดับอนุบาล 11 คน และระดับประถมศึกษา 10 คน รวมถึงด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร ดังนั้นการได้รับโภชนาการที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร เด็กเตี้ย ผอม ซีด มีปัญหาโรคอ้วน โรคเรื้อรัง และทำให้เด็กมีไอคิวต่ำ โรงเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาทุพโภชนาการในเด็ก จึงได้จัดทำเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียนด้านการปลูกพืชผัก และดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารในท้องถิ่น โดยจัดการระบบอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตั้งแต่กระบวนการผลิต กระบวนการปรุงอาหาร และการบริโภคที่ปลอดภัย โดยใช้วัตถุดิบอาหารที่เกิดจากโครงการเกษตรในโรงเรียน และแหล่งผลิตวัตถุดิบในท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่การกำหนดเมนูอาหารกลางวันในโรงเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai school lunch

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรด้านพืชผักไปใช้เป็นวัตถุดิบในการตชัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

โรงเรียนมีผลผลิตทางการเกษตรด้านพืชผักไปใช้เป็นวัตถุดิบในการัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

90.00
2 เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch

นักเรียนทุกคนได้รับสารอาหารครบถ้วนหลักโภชนาการที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch

100.00
3 เพื่อให้การจัดการระบบอาหารกลางวันในโรงเรียนมีคุณภาพตั้งแต่กระบวนการผลิต กระบวนการปรุงอาหาร และการบริโภคที่ปลอดภัย

การจัดการระบบอาหารกลางวันในโรงเรียนมีคุณภาพตั้งแต่กระบวนการผลิต กระบวนการปรุงอาหาร และการบริโภคที่ปลอดภัย

100.00
4 เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของนักเรียน โดยใช้โปรแกรม Thai Growth

โรงเรียนมีระบบการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของนักเรียน โดยใช้โปรแกรม Thai Growth

90.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 183
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 183 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20,000.00 0 0.00
1 ก.ค. 62 เตรียมสถานที่ปลูกผักครัว 0 20,000.00 -
8 ก.ค. 62 ปลูกผักสวนครัว 0 0.00 -
  1. การปลูกพืชผัก ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ผักคะน้า ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว บวบ สลับหมุนเวียนกันไป 2.พิจารณาคัดเลือกแหล่งวัตถุดิบคุณภาพ ได้แก่ เนื้อ หมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ กุ้ง ปลา พืชผัก เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยในด้านอาหาร

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

ค่าวัสดุ ได้แก่

  • ค่าเมล็ดพันธุ์ผัก 2,000 บาท
  • ค่าปุ๋ยคอก 5,300 บาท
  • หัวเชื้อ EM 500 บาท
  • ตาข่ายไม้เลื้อย 4 ม้วนๆ ละ 1,200 บาท รวม 4,800 บาท
  • พลาสติกคลุมแปลง 3,000 บาท
  • บัวรดน้ำ 20 ใบๆละ 90 บาท รวม 1,800 บาท
  • เหล็กแป๊ปน้ำ ขนาด 4 หุน เส้นละ 130 บาท ำนวน 20 เส้น รวม 2,600 บาท
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 13:40 น.